ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ

Βρυξέλλες – Μία πρώτη σύσκεψις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ὑπὸ τὴν ποιμαντικὴν εὐθύνην τῶν ὁποίων ὑφίστανται ἐνορίαι εἰς τὰς χώρας τῆς Μπενελούξ  (Βέλγιον, Ὀλλανδία καὶ Λουξεμβοῦργον), συνεκλήθη τὴν 23ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου 2010 εἰς Βρυξέλλας, κατόπιν προσκλήσεως καὶ ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον).

Αὐτή ἡ συνάντησις γίνεται συμφώνως τῇ ληφθείσῃ ἀποφάσει ὑπὸ τῆς Δ΄ Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως τῆς συνελθούσης εἰς Σαμπεζύ (Γενεύη) κατὰ τὸν Ἰούνιον τοῦ ἔτους 2009. Ἡ διαβούλευσις τῶν ὀρθοδόξων ἐπισκόπων σκοπὸν ἔχει ὅπως ἐπιτρέψῃ ἵνα φανῇ πλέον καθαρῶς ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς χώρας τῆς Μπενελοὺξ καθὼς καὶ ἵνα ἐνισχύσῃ αὐτήν.

Οἱ συμμετέχοντες εἰς αὐτὴν τὴν σύσκεψιν ἦσαν: ὁ Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ, οἱ Ἐπίσκοποι Εὐμενείας κ. Μάξιμος καὶ Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον)˙ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς (Πατριαρχεῖον Σερβίας), ὁ Μητροπολίτης κ. Σεραφεὶμ καὶ ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ (ἀμφότεροι τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας).

Τὰ μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τοῦ Μπενελούξ

Τὰ μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τοῦ Μπενελούξ

Δικαιολογημένως ἀπόντες: ὁ Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ κ.Ἰωάννης (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον), ὁ Ἐπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Μητροπολίτης κ. Συμεὼν (Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας) καὶ ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀβραάμ (Πατριαρχεῖον Γεωργίας).

Ἡ ὀνομασία ἡ ὁποία ἐπελέχθη διὰ τὸ ὄργανον τῆς ἐπισκοπικής διαβουλεύσεως εἶναι:: Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) – Conférence Episcopale Orthodoxe du Benelux (CEOB)  (Ὀρθόδοξος Ἑπισκοπική Συνέλευσις  τοῦ Μπενελούξ).

Κατά  τὴν  προσφώνησίν  του,  ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων ἐδήλωσεν:  «Ἐν  ἀληθείᾳ, θεολογικῶς καὶ μυστηριακῶς,  δὲν  ὑπάρχει  παρά  μόνον  μία Ὀρθόδοξος  Ἐκκλησία» καὶ  ὡς  ἐκ  τούτου ἔχομεν καθῆκον  νὰ  συνεργαζώμεθα  καὶ  νὰ ἀπαντῶμεν  ἀπὸ  κοινοῦ   εἰς  τὰ  προβλήματα  τῆς  κοινωνίας παρουσιάζοντας  τὸν πλοῦτον  τῆς  Ὀρθοδοξίας  εἰς  τὸν  κόσμον.

Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπική Διάσκεψις  τῆς Μπενελοὺξ ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) ἀπεφάσισε ἐπί πλέον ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων (Πατριαρχεῖον Μόσχας) θὰ πληρώσῃ τὴν θέσιν τοῦ Ἀντιπροέδρου, ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας) τὴν θέσιν τοῦ Ταμίου, καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) αὐτὴν τὴν τοῦ Γραμματέως. Ἐπίσης ἀπεφασίσθη ὅπως ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) ὁρισθῇ ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὀλλανδίαν.

Τὰ μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τοῦ Μπενελούξ

Μεταξὺ ἄλλων ἔγινε λόγος καὶ διὰ τὰς ἀπό κοινοῦ ποιμαντικὰς ὑποθέσεις καθὼς καὶ διὰ τὰς οἰκουμενικὰς καὶ διαθρησκειακὰς ἐπαφὰς ἐντὸς τῆς περιοχῆς.

Οἱ παρόντες Ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν ὁμοφώνως τὴν θέλησίν των ὅπως ἐργασθῶσιν ἔτι στενοτέρως διὰ τὸ καλὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ συνόλου τῆς κοινωνίας ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ αὐτῆς σημασίᾳ.

Βλ. φωτογραφίες.

Advertisements

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: