Archive for Ἀπριλίου 2011

ΛΟΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

28 Ἀπριλίου 2011

 Ἀριθμ. Πρωτ. 137/2011                               ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ  2011 

Πρὸς τοὺς Ἀρχιερατικῶς καὶ Ἱερατικῶς Προϊσταμένους
τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς  καθ΄ἡμᾶς  Ἐπαρχίας

Ἀγαπητοί  μου,

Μέσα  στὴν  ἐποχὴ  τῆς  ἀνοίξεως γιορτάζουμε  τὴν  ἄνοιξη  τῆς  ζωῆς,  ποὺ  συνδέεται  μὲ  τὴν  Ἀνάσταση  τοῦ  Χριστοῦ,  ποὺ  ἀποτελεῖ  τὸ  προοίμιο  τῆς  δικῆς  μας  Ἀνάστασης.  Ἡ  Ἀνάσταση  τοῦ  Χριστοῦ  εἶναι  τὸ  πιὸ  γλυκὸ  ὁρόσημο  τῆς  ἱστορίας  τῆς  ἀνθρωπότητος,  ἀλλὰ  καὶ  ἡ  πίστη  καὶ  ἡ  ζωὴ  τῶν  χριστιανῶν.

Ἡ  Ἀνάσταση  τοῦ  Χριστοῦ  μᾶς  ἔδωσε  τὴν  αἰώνια  ζωή,  μᾶς  ἄνοιξε  τὴν  προοπτικὴ  τῆς  αἰωνιότητας,  κατέστησε  βατὸ  τὸν  δρόμο  ποὺ  ὁδηγεῖ  στὴν  Βασιλεία  τοῦ  Τριαδικοῦ  Θεοῦ  μας.

Ὅσο  κι  ἄν  ἡ  πραγματικότητα  ποὺ  μᾶς  περιβάλλει  εἶναι  ζοφερὴ,  ὅσο  κι  ἄν  ἡ  οἰκονομικὴ  κρίση  μᾶς  κάνει  νὰ  ἀγωνιοῦμε,  ἡ  Ἀνάσταση  τοῦ  Χριστοῦ  εἶναι  καὶ  παραμένει  ἡ  πηγὴ  τῆς  ἐλπίδας  γιὰ  ὅλο  τὸν  κόσμο.

Τὴν  Λαμπρὴ  αὐτὴ  γιορτινὴ  περίοδο  δὲν  πρέπει  νὰ  ξεχάσουμε  ὅλους  τοὺς  ἐναπομείναντες ἀδελφούς  μας  ποὺ  φυλάσσουν  τὰ  ὅσια  καὶ  τὰ  ἱερὰ  τοῦ  Γένους  μας  στὴν  Βασιλίδα  τῶν  πόλεων,  ποὺ  γνωρίζουμε  ὅτι  οἱ  ἀνάγκες  τους  εἶναι  πολυάριθμες  καὶ  τὰ  ἱδρύματα  ποὺ  ἔχουν  νὰ  συντηρήσουν  δυσανάλογα  μὲ  τὸν  ἀριθμό  τους.  Παρακαλῶ  ὅλους  νὰ  τοὺς  βοηθήσουμε  πρῶτα  μὲ  τὴν  προσευχή  μας  στὸν  Ἀναστημένο  Κύριό  μας  καὶ  κατόπιν  νὰ  τοὺς  ἐνισχύσουμε  μὲ  γενναιοδωρία  στὸν  ἔκτακτο  Δίσκο  ποὺ  περιέρχεται  στοὺς  ναοὺς  ὅλης  τῆς  Μητροπόλεώς  μας.

Μὲ  τὶς  θερμὲς  εὐχαριστίες  μου,  εὔχομαι  ὁ  Ἀναστὰς  Κύριος  νὰ  φωτίζῃ  ὅλους  καὶ  νὰ  χαρίζῃ  στὸν  καθένα  χαρὰ  καὶ  πρόοδο  στὶς  εὐγενεῖς  δραστηριότητές  μας.

Ὁ  Μητροπολίτης

+ ὁ Βελγίου  Παντελεήμων    

ΒΙΝΤΕΟ: Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

27 Ἀπριλίου 2011

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

Δεῖτε ἐδῶ τὸ βίντεο.

© Φωτογραφία: Ν. Μαγγίνα.

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞIΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

22 Ἀπριλίου 2011

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Καὶ πάλιν μετὰ χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἀπευθύνομεν πρὸς ὑμᾶς τὸν χαρμόσυνον καὶ πλήρη ἐλπίδων χαιρετισμὸν “Χριστός Ἀνέστη”!

Αἱ συγκυρίαι καὶ τὰ γεγονότα τῆς συγχρόνου ἐποχῆς φαίνονται μὴ δικαιολογοῦντα τὸ χαρμόσυνον τοῦ χαιρετισμοῦ μας. Αἱ συντελεσθεῖσαι ἤδη φυσικαὶ καταστροφαὶ ἐκ τῶν σεισμικῶν δονήσεων καὶ τῶν θαλασσίων ὑπερκυμάτων  καὶ αἱ ἐπαπειλούμεναι τοιαῦται ἐκ τῆς πιθανολογουμένης ἐκρήξεως τῶν πυρηνικῶν ἐργοστασίων, ἀλλὰ καὶ αἱ ἀνθρωποθυσίαι ἐκ τῶν πολεμικῶν συρράξεων καὶ τῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, ἐμφανίζουν τὸν κόσμον μας δεινῶς πληγωμένον καὶ σφαδάζοντα ὑπὸ τὴν πίεσιν φυσικῶν καὶ πνευματικῶν κακῶν δυνάμεων.

Ἐν τούτοις, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεγονὸς ἀληθινὸν καὶ παρέχει εἰς τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς τὴν βεβαιότητα καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τὴν δυνατότητα τῆς ὑπερβάσεως τῶν δυσμενῶν ἐπακολούθων τῶν φυσικῶν καταστροφῶν καὶ τῶν ψυχικῶν ἐκτροπῶν.

Ἡ φύσις ἐπαναστατεῖ ὅταν ἡ ὑπερφίαλος ἀνθρωπίνη διάνοια ἀποπειρᾶται νὰ τιθασεύσῃ τὰς ἀπειρομεγέθεις δυνάμεις τὰς ὁποίας ἔχει ἐμπερικλείσει ὁ Δημιουργὸς εἰς τὰ φαινομενικῶς ἀσήμαντα εἰς ὄγκον καὶ ἀδρανῆ στοιχεῖα της. Θεωροῦντες πνευματικῶς τὰ δυσμενῆ φυσικὰ φαινόμενα, τὰ ὁποῖα πλήττουν τὸν πλανήτην μας ἐπανειλημμένως καὶ διαδοχικῶς κατὰ τοὺς ἐσχάτους τούτους καιρούς, πλησιάζομεν εἰς τὴν ἀποδοχὴν τῆς ἀπόψεως ὅτι ταῦτα δὲν εἶναι ἀνεξάρτητα τῆς πνευματικῆς ἐκτροπῆς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τὰ σημεῖα τῆς ἐκτροπῆς, ὅπως ἡ πλεονεξία, ἡ ἀπληστία, ἡ ἀκόρεστος ἐπιθυμία τοῦ πλούτου ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἀδιαφορίαν διὰ τὴν πτωχείαν τῶν πολλῶν τὴν ὁποίαν συνεπιφέρει ὁ ὑπέρμετρος πλουτισμὸς τῶν ὀλίγων, δὲν φαίνονται διὰ τοὺς φυσικοὺς ἐπιστήμονας νὰ ἔχουν σχέσιν πρὸς τὰ φυσικὰ γεγονότα. Ἐν τούτοις, διὰ τὸν πνευματικῶς ἐρευνῶντα τὸ θέμα, ἡ ἁμαρτία διαταράσσει ὄχι μόνον τὴν ἁρμονίαν τῶν πνευματικῶν σχέσεων ἀλλὰ καὶ τῶν φυσικῶν. Ὑπάρχει μυστικὴ σχέσις μεταξὺ τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ καὶ τοῦ φυσικοῦ κακοῦ καὶ ἐάν θέλωμεν νὰ ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ τὸ δεύτερον, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀρνηθῶμεν τὸ πρῶτον.

Ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ νέος ἄνθρωπος καὶ Θεός, ἀποτελεῖ τὸ πρότυπον τῆς εὐεργετικῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἁγίου εἰς τὸν φυσικὸν κόσμον. Ἐθεράπευε τὰς φυσικὰς καὶ πνευματικὰς νόσους καὶ διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἐγαλήνευσε καὶ τὴν τεταραγμένην θάλασσαν καὶ ἐπολλαπλασίασε τοὺς πέντε ἄρτους εἰς χορτασμὸν πεντάκις χιλίων ἀνδρῶν, συνδυάζων οὕτω τὴν ἀποκατάστασιν τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς φυσικῆς ἁρμονίας. Ἐὰν θέλωμεν εἰς τὰς παρούσας δυσμενεῖς φυσικῶς καὶ πολιτικῶς καταστάσεις νὰ ἐπιδράσωμεν εὐμενῶς, δὲν ἔχομεν ἄλλην ὁδὸν ἀπὸ τὴν πίστιν εἰς τὸν Ἀναστάντα Χριστὸν καὶ ἀπὸ τὴν τήρησιν τῶν σωτηριωδῶν διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐντολῶν Του.

Ὁ Χριστὸς ἀνέστη καὶ συνανέστησε τὸ τέλειον ἦθος τοῦ ἀμαυρώσαντος αὐτὸ ἀνθρώπου, γενόμενος πρωτότοκος καὶ πρωτοπόρος εἰς τὴν ἀναγέννησιν τοῦ κόσμου, τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς φύσεως. Τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως δὲν εἶναι κενὸν οὐσιαστικῆς ἐπιρροῆς εἰς τὴν ποιότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καὶ τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τῆς φύσεως. Ὅσον πληρέστερον καὶ βαθύτερον θὰ βιώσωμεν τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ βάθη τῶν καρδιῶν μας, τόσον εὐεργετικωτέρα θὰ εἶναι ἡ ἐπιρροὴ τῆς ὑπάρξεώς μας εἰς τὴν ὅλην ἀνθρωπότητα καὶ εἰς τὸν φυσικὸν κόσμον. Αἱ φυσικαὶ ἐπιστῆμαι ἴσως δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐπισημάνει τὴν σχέσιν αὐτὴν μεταξὺ ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀνακαινίσεως τῆς φύσεως, ἀλλὰ ἡ πεῖρα τῶν ἁγίων, ἡ ὁποία εἴθε νὰ εἶναι καὶ ἰδική μας πεῖρα, διαβεβαιοῖ ὅτι εἶναι ἐμπειρικῶς διαπιστωμένον ὅτι ὄντως ὁ ἀναγεννημένος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος ἀποκαθιστᾷ τὴν διατεταραγμένην ἐκ τῆς ἁμαρτίας ἁρμονίαν τῶν φυσικῶν φαινομένων. Ὁ ἅγιος ἐν Χριστῷ μετακινεῖ ὄρη ἐπ’ ἀγαθῷ καὶ ὁ κακὸς καὶ ἀντίθεος ἄνθρωπος μετακινεῖ ἐδάφη καὶ ὑψώνει κύματα ὑπερμεγέθη ἐπὶ κακῷ.

Εἴθε νὰ προσεγγίσωμεν πρὸς τὴν ἁγιότητα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἵνα διὰ τῆς χάριτος Αὐτοῦ γαληνεύσωμεν τὰ φυσικὰ καὶ ἠθικὰ κύματα τὰ ὁποῖα πλήττουν τὸν σύγχρονον κόσμον μας.

Ἡ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά. Γένοιτο.

Ἅγιον Πάσχα 2011
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Bαρθολομαῖος
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ

3 Ἀπριλίου 2011

Βρυξέλλες – Η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέλευσις της Μπενελούξ (CEOB-OBB) συνήλθεν εις Βρυξέλλας, εις την έδραν της Ορθοδόξου Μητροπόλεως (Avenue Charbo 71), το Σάββατον 2 Απριλίου 2011 υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον). Εκτός του Προέδρου, παρόντες ήσαν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, αντιπρόεδρος (Πατριαρχείον Μόσχας), ο Αρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ (Έξαρχος των ενοριών ρωσικής παραδόσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου), ο Επίσκοπος Λουκάς (Πατριαρχείον Σερβίας), ο Μητροπολίτης κ. Ιωσήφ, ταμίας (Πατριαρχείον Ρουμανίας), ο Επίσκοπος κ. Μιχαήλ (Υπερόριος Ρωσική Εκκλησία-Πατριαρχείον Μόσχας), ο Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον) και ο Επίσκοπος Σινώπης κ. Αθηναγόρας, γραμματεύς (Οικουμενικόν Πατριαρχείον).

Πρόκειται διά την δευτέραν συνάντησιν της Επισκοπικής Συνελεύσεως μετά την ίδρυσίν της, τον Ιούνιον του 2010. Η Συνέλευσις ησχολήθη μεταξύ άλλων με την πολιτικήν κατάστασιν εις το Βέλγιον και τον αντίκτυπόν της εις τας αναγνωρισμένας υπό του κράτους λατρείας, με την οργάνωσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την Ολλανδίαν, με ποιμαντικά θέματα και με τους τρόπους αποτελεσματικής αντιμετωπίσεως των προκλήσεων μιας κοινωνίας που καθίσταται όλον και περισσότερον εκκοσμικευμένη. Η Επισκοπική Συνέλευσις έδωσε επίσης την ευλογίαν της εις τας δραστηριότητας των θερινών κατασκηνώσεων αι οποίαι διοργανώνονται εδώ και 11 έτη υπό των κινήσεων της Ορθοδόξου Νεότητος εις την Ολλανδίαν (OJN) και Ορθοδόξου Νεότητος εις το Βέλγιον (OJB-JOB). Ακολούθως έλαβεν γνώσιν των ήδη υπαρχουσών ορθοδόξων εκκλησιαστικών επιτροπών εις τας τρεις χώρας της Μπενελούξ και έγινε συζήτησις διά την λειτουργίαν των και διά ενδεχομένην αλλαγήν των.

 

Την επομένην, Δ΄ Κυριακήν των Νηστειών, τα μέλη της Επισκοπικής Συνελεύσεως συνελειτούργησαν, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος, κατά την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ορθόδοξον Μητροπολιτικόν Ναόν των Παμμεγίστων Ταξιαρχών εις Βρυξέλλας (avenue de Stalingrad 34), δίδοντας ακόμην μίαν ισχυράν μαρτυρίαν της ενότητός των.

Το ιερόν κήρυγμα εξεφωνήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιωσήφ (Πατριαρχείον Ρουμανίας) ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπεν: «Με αυτήν την Κυριακήν του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η χριστιανική ζωή είναι μία ανάβασις προς τον Θεόν. Δίχως να έχομεν την ελπίδαν και την αγάπην του Θεού δεν ημπορούμεν να έχομεν την σωτηρίαν και την αιώνιον ζωήν. Η πηγή της ζωής μας είναι ο Θεός και οφείλομεν να είμεθα οι μάρτυρες αυτής της εν Θεώ ζωής μέσα εις τον κόσμον εις τον οποίον ζώμεν».

Η Συνέλευσις αύτη εδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης αποφάσεως της 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως, συγκληθείσης εις  Chambésy (Γενεύη) τον Ιούνιον του 2009.

Εις τας τρεις Χώρας της Μπενελούξ υπάρχουν δώδεκα ορθόδοξοι επίσκοποι υπεύθυνοι ποιμαντικής δραστηριότητος. Αυτή η δευτέρα συνάντησις της Επισκοπικής Συνελεύσεως (CEOB) επραγματοποιήθη εις ένα κλίμα ιδιαιτέρως θερμόν, αδελφικόν και αρίστης συνεννοήσεως.