Archive for Ἀπριλίου 2012

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ

9 Ἀπριλίου 2012

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ

9 Ἀπριλίου 2012

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
 ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΙΕΡΩι ΚΛΗΡΩι ΚΑΙ ΤΩι ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ 
ΤΗΣ ΚΑΘ᾽ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘ᾽ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ 
 ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἕκαστος ἄνθρωπος, πλασθείς κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, εἶναι ναός Κυρίου. Πολύ δέ περισσότερον ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθημεν καί ἐχρίσθημεν διά τοῦ Ἁγίου Μύρου καί ἐνεκεντρίσθημεν εἰς τήν καλλιέλαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἴμεθα ναοί τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος, ἀκόμη καί ἐάν διά ποικίλων ἁμαρτιῶν, ἑκουσίων ἤ ἀκουσίων, ἀπομακρυνώμεθα ἀπό τοῦ Κυρίου. «Εἰ ἡμεῖς ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστός μένει· ἀρνήσασθαι ἑαυτόν οὐ δύναται» (Β΄ Τιμ. β΄ 13). Ταύτην τήν χάριν παρέχει ἡμῖν τό Ἅγιον Μύρον, διότι, καθώς λέγει ὁ Ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, ἡ τοῦ μύρου τελετή τελειωτική τῶν θεουργιῶν γνώσεως καί ἐπιστήμης, διά τῆς ὁποίας ἱερῶς ἡ πρός τήν θεαρχίαν ἀναγωγή καί μακαριωτάτη κοινωνία τελεσιουργεῖται. Τό Μύρον τόν ἁγιασμόν παρέχει τοῦ Πνεύματος, δίδοται δέ πᾶσι τοῖς πιστοῖς ὡς χρίσμα πνευματικόν, χάρισμα βασιλικόν, ἁγιαστικόν ψυχῶν καί σωμάτων.
Δι’ αὐτοῦ λαμβάνομεν τήν ἀπαρχήν τοῦ Πνεύματος, παρ’ Οὗ πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον. Ὁ δέ Θεός ἡμῶν, ὁ καί ἐν τῷ νόμῳ δούς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον καί τοῖς Ἀποστόλοις Αὐτοῦ, πάντας τούς χριομένους μύρῳ θείῳ ἁγιάζει καί κατατάσσει εἰς τήν χορείαν τῶν χάριτι σεσωσμένων, ἐάν φυλάξωσιν ἄσπιλον μολυσμοῦ τόν χιτῶνα τῆς ἀφθαρσίας αὐτῶν καί ἀγωνίζωνται ὅπως μή λυπήσωσι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Ὁποῖον ἔλαβον διά τοῦ Ἁγίου Χρίσματος. Ὅτι ἐκ τοῦ μύρου ἐστί τό οἰκείους εἶναι Θεῷ καί δούλους γνησίους τούς εὐσεβεῖς, καί διά τῆς ἁγίας ταύτης σημειώσεως ὑπό ἁγίων Ἀγγέλων καί πάσης ἐπουρανίου δυνάμεως ἐπιγινωσκόμεθα, σύμμορφοι αὐτοῖς γινόμενοι. Τήν ἁγιότητα δέ ἔχοντες ὡς σκοπόν τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν εἰς τήν παροῦσαν ζωήν, τηροῦμεν τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ ἵνα μένῃ μετά πάντων ἡμῶν τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὁ ἀγαθός Παράκλητος, καί κληρονομήσωμεν τήν οὐράνιον Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, κατά τό «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι» (Α΄ Πέτρου, α΄ 16).
Πανίερος οὖν θεσμός τῆς Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας τυγχάνει ὁ καθαγιασμός τοῦ Ἁγίου Μύρου κατά διαστήματα, ἀποφάσει δέ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος καί τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου θά τελεσθῇ τό ἐνεστώς ἔτος κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί θέλει λάβει πέρας κατά τήν προσεχῆ Μεγάλην Πέμπτην. Προηγηθήσεται δέ ἡ ἕψησις τοῦ Ἁγίου Μύρου ἀπό Μεγάλης Δευτέρας ἕως καί τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ὅτε καί μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀλειψάσης μύρῳ πολυτιμήτῳ τόν Κύριον πόρνης γυναικός, τῆς σωφρονεστέρας πάντων ἀναδειχθείσης, ἐκ τοῦ πολλοῦ πρός τόν Χριστόν αὐτῆς πόθου.
Ὁ διά τῆς παρούσης πατριαρχικῆς ἡμῶν Ἐγκυκλίου ἐξαγγελλόμενος καθαγιασμός ἀποτελεῖ ἰδιαιτέραν εὐλογίαν δι’ ἡμᾶς τούς ἐπιτελοῦντας αὐτόν, ἀλλά καί διά πάντας τούς παρισταμένους καί συμμετέχοντας, νεμόμενον δέ τό Ἅγιον Μύρον εἰς τάς ἀνά τήν οἰκουμένην ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, καθίσταται ἀδιάλειπτος πηγή ἁγιασμοῦ, «ἔνδυμα ἀφθαρσίας καί σφραγῖδα τελειοποιόν ἐκτυποῦσα τοῖς τό θεῖον Λουτρόν δεχομένοις τήν ἁγίαν ὀνομασίαν τοῦ Πατρός καί τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Οὕτω καί ὑμεῖς, τέκνα καί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ, μή λησμονῆτε τό εὔσημον τοῦτο γεγονός τοῦ Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Κέντρῳ, φιλοτιμίαν δέ ποιήσασαθε ἵνα συμμετάσχητε αὐτοῦ εἴτε εὐχετικῶς καί νοερῶς εἴτε συντρέχοντες ποικιλοτρόπως εἴτε προσερχόμενοι εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν ἀπό Μεγάλης Δευτέρας ἄχρι τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ὅτε τέλος λήψονται αἱ κατανυκτικαί τοῦ Καθαγιασμοῦ τελεταί, λαμβάνοντες εὐλογίαν καί χάριν παρά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί γευόμενοι τῶν ἀγαθῶν καί δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτοῦ ἡ Θεία χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν.
,βιβ΄ Μαρτίου ις΄
+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ DIDIER REYNDERS ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

5 Ἀπριλίου 2012

Το ενδιαφέρον της Βελγικής Κυβέρνησης για θέματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ομογένεια, μετέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Didier Reynders στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Φανάρι. Κατά τη συνάντηση ο Βέλγος πολιτικός, γνώστης των θεμάτων που απασχόλουν το Πατριαρχείο, εξέφρασε την επιθυμία να ενημερωθεί περισσότερο λεπτομερειακά για την κατάσταση που επικρατεί σε ότι αφορά τα προβλήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο.

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο διάλογος με τις μονοθεϊστικές θρησκείες και ιδιαίτερα με το Ισλάμ, στο οποίο είναι πρωτοπόρο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχοντας ξεκινήσει από το 1986, και στο σημείο αυτό ο Πατριάρχης υπενθύμισε ότι ο χειρότερος φανατισμός είναι ο θρησκευτικός φανατισμός.
Ακόμη συζητήθηκαν οι οικολογικές δραστηριότητες και οι σχετικές πρωτοβουλίες του Πατριαρχείου καθώς και η κατάσταση των χριστιανών στις χώρες της ταραγμένης Μέσης Ανατολής.
+     +     +
+     +     +
 +     +     +
+     +     +
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Βέλγος πρέσβυς στην Άγκυρα, ο Γενικός Πρόξενος στην Πόλη και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου. Επίσης από μέρους του Πατριαρχείου παρέστησαν ο Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος και ο Δευτερεύων των διακόνων Ανδρέας.
+     +     +
Ρεπορτάζ – φωτογραφίες: Νικολάου Μαγγίνα (http://fanarion.blogspot.com/).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ

1 Ἀπριλίου 2012

Wezemaal – Leuven (Βέλγιο) – Από το 1978 διοργανώνονται κάθε χρόνο Συναντήσεις Ορθοδόξου Νεολαίας Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεμβούργου. Εφέτος η συνάντησις έλαβε χώραν στην παμέμορφη περιοχή του Wezemaal (Leuven), στους χώρους της Ρωμαιό-Καθολικής Κοινότητος Φοκολάρε από 30 Μαρτίου έως την 1 Απριλίου 2012. Συντονιστής της Ορθοδόξου Νεολαίας Βελγιόυ ειναι ο Ιερολογ. Διάκονος Κυπριανός Ποπέσκου, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεώς Βελγίου. Συμμέτειχαν στην εκδήλωση 50 περίπου νέοι ορθόδοξοι απο διάφορες ενοριες και δικαιοδοσίες, αποτελούντας παιδία από διαφορετικές εθνικές και γλωσσικές παραδώσεις που επιθυμούν να μάθουν περισσότερο περι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της παραδώσεως της, της πνευνατικότητος της, της λειτουργικης, αλλά προπανδός να ακούσουν από τους κυρίους ομιλιτές λόγια αυθεντικής μαρτυρίας.

Οι κεντρικές εισηγήσεις παρουσιάσθηκαν από τον Αιδεσιμολ. Οικονόμον κ. Dominique Verbeke (Γάνδη), καθώς και από την κα Ελιζαβέτα Κιτανόβιτζ, εκ του Γραφείου της ΚΕΚ στις Βρυξέλλες. Το κεντρικό θέμα της συναντήσεως ήταν «Οι ορθόδοξοι χριστιανοί εν διαλόγω». Οι νέοι συμπλήρωσαν ιδέες και σκέψεις και εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους στους ομιλητές. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση.

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων, ο οποίος μίλησε στους νέους, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σινώπης κ. Αθηναγόρας, ο οποίος έμηνε όλη την ημέρα του Σαββάτου, καθώς και οι Αιδεσιμολογιώτατοι Πρωτοπρεσβύτερος κ. Στάυρος Τριανταφύλλου (Πρωτοσυγκελλεύων της Ιεράς Μητροπόλεως) και Πρεσβύτερος κ. Στέφανος Barbu (Άνς), κληρικός του Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Την Κυριακή τελέστηκε Θεία Λειτουργία με μεγάλη κατάνυξη, σε πολλές γλώσσες (φλαμανδικά, γαλλικά, ελληνικά, ρουμανικά, ρωσσικά και αραβικά) στο παρεκκλήσιον του συγκροτήματος, προεξάρχοντος του π. Dominique Verbeke.

Βλ. τις φωτογραφίες.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.