Archive for Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ (CEOB-OBB)

16 Νοεμβρίου 2013

Βρυξέλλαι Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθεν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, Αvenue Charbo 71, τὴν Πέμπτην 14 Νοεμβρίου 2013, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον). Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς (Πατριαρχεῖον Σερβίας), ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας,  Γραμματεύς (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον).

DSC04117

Εἶναι ἡ ἕκτη  συνάντησις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως(CEOB) μετὰ τὴν ἵδρυσίν της, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2010. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Συνεδριάσεως οἱ Ἱεράρχαι ἐξέφρασαν τὴν βαθεῖαν των θλῖψιν διὰ τὸν θάνατον τοῦ, μακαρίᾳ τῇ μνήμει, Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων Κυροῦ Γαβριὴλ καὶ ἕνωσαν τὰς προσευχάς των διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του.

Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Συνελεύσεως ἠσχολήθησαν μὲ σημαντικὰ θἐματα ποὺ ἀφοροῦν τόσον τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὰς τρεῖς Χὠρας τῆς Μπενελούξ, ὅσον καὶ τὸ ἑνιαῖον καὶ ἰσχυρὸν μήνυμα ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία ὀφείλει νὰ ἔχῃ ἔναντι τῶν σημαντικῶν θεμάτων τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν αὐτὰς τὰς Χώρας.

Οἱ Ἐπίσκοποι ἰδιαιτέρως συνεζήτησαν διά τὸ πρόβλημα τῆς εὐθανασίας, ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὰ σχέδια ἐπεκτάσεως τῆς δυνατότητος αὐτῆς τῆς πρακτικῆς εἰς τοὺς ἀνηλίκους, καὶ υἱοθέτησαν μίαν κοινὴν θέσιν τῆς ὁποίας οἱ κύριοι ἄξονες εἶναι 1) ὁ ἀπόλυτος σεβασμὸς τἠς ἀνθρωπίνου ζωῆς, ἡ ὁποία συνεχίζει νὰ ἔχῃ ἀνεκτίμητον ἀξίαν ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσθενὴς ἢ ὑποφέρει, 2) ἡ πίστις ὅτι μόνον ὁ Θεὸς εἶναι Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, 3) ἡ παρότρυνσις δι’ ἰδιαιτέραν φροντίδαν εἰς τοὺς εὑρισκομένους εἰς τὸ ἔσχατον στάδιον τῆς ἐπιγείου ζωῆς, ὡς ἔκφρασιν χριστιανικῆς ἀγάπης.

Οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τοὺς λόγους τῆς δημιουργίας τοῦ Ἰνστιτούτου θεολογικῆς ἐπιμορφώσεως  «Ἀπόστολος Παῦλος» ἐν Βρυξέλλαις  καὶ συνεζήτησαν τὰς προοπτικὰς καὶ τὰ προβλήματα τῆς διδασκαλίας τῶν ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν εἰς τὰ Βελγικὰ Σχολεῖα.

DSC04118

 Ἐπίσης, οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπον τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, διὰ τὰς τελευταίας ἐξελίξεις, τὰς προοπτικὰς καὶ τὰς εἰδήσεις ἀπὸ τὴν ζωὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν μετὰ ἀπὸ τὴν δημιουργίαν τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὴν Ὁλλανδίαν (ΟΚΙΝ)» πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐπιτρέπει τὴν καλυτέραν διοργάνωσιν τἠς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀνοίγει νέας ποιμαντικὰς ὁδοὺς διὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ διὰ τὰ ἄλλα ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπῆρξεν ἐπίσης μία συζήτησις διὰ τὴν ἐργασίαν καὶ τὴν τελικὴν σύνθεσιν τῶν Ἐπιτροπῶν ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδαν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως.

 Ἡ ἀνταλλαγὴ εἰδήσεων καὶ πληροφοριῶν ποὺ ἀφοροῦν τὴν ζωήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Μπενελοὺξ ὁλοκλήρωσεν, διὰ μίαν φορὰν ἀκόμην, καὶ αὐτὴν τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ.

Ἡ Συνέλευσις ἐδημιουργήθη κατόπιν ἀποφάσεως ληφθείσης κατὰ τὴν 4ην Πανορθόδοξον Προσυνοδικὴν Διάσκεψιν, συγκληθεῖσαν εἰς  Chambésy (Γενεύην) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Ἡ ἕκτη Συνεδρίασις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) ἐπεβεβαίωσεν τὸ ἀδελφικὸν καὶ ἐποικοδομητικὸν πνεῦμα ὅλων τῶν μελῶν της καθὼς καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά των νὰ συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἀπὸ κοινοῦ διὰ τὴν πρόοδον τῆς ζωῆς καὶ τῆς πίστεως ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποὺ ζοῦν εἰς τὸ Βέλγιον, εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον.

DSC04141

ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΦΩΝΑ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

11 Νοεμβρίου 2013

Το πέρασμα του Τυφώνα Χαϊγιάν από τις Φιλιππίνες, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, δημιούργησε μία τραγική κατάσταση, που όμοιά της έχουμε ξαναδεί και ξαναζήσει τό Δεκέμβριο του 2004 ύστερα από το κτύπημα του φονικού τσουνάμι στην Ινδονησία και την Ταϋλάνδη.

Ολόκληρα χωριά καί συνοικισμοί πόλεων που βρίσκονταν κοντά στήν θάλασσα εξαφανίστηκαν ολοσχερώς. Κύματα ύψους έξι μέτρων σάρωσαν τήν στεριά σε βάθος ενός χιλιομέτρου. Άνεμοι με ταχύτητα 215 χιλιομέτρων την ώρα κατέστρεψαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Σε μία και μόνο επαρχία των κεντρικών Φιλιππίνων καταμετρήθηκαν δέκα χιλιάδες νεκροί. Πολλοί είναι ακόμα θαμμένοι μέσα στη λάσπη ή τα νεκρά σώματά τους κρέμονται από δέντρα και χαλάσματα τοίχων. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα ποιός θα είναι ο τελικός αριθμός των θυμάτων. Μέχρι στιγμής εξακόσιες χιλιάδες είναι ο αριθμός των αστέγων.

tyfoon-568x373

Η επικοινωνία με τις Ορθόδοξες Κοινότητες στις περιοχές αυτές είναι ακόμα προβληματική. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται και μέλη των Ορθοδόξων Κοινοτήτων μας. Σίγουρα όμως βρίσκονται μεταξύ αυτών που έχασαν τα πάντα: την κατοικία τους, τις φάρμες τους, τις σοδειές τους, το λιγοστό εισόδημά τους.

Η Ιερά Μητρόπολις Χονγκ Κονγκ και Απω Ανατολής δεν έχει ακόμα νέα από την Γυναικεία Ιερά Μονή που βρίσκεται στην περιοχή Μασμπάντε και από το Νηπιαγωγείο που φιλοξενεί 70 πτωχά παιδιά και λειτουργεί με ευθύνη του Μοναστηριού. Προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να τους έχει διατηρήσει σώους και αβλαβείς από την καταστροφική μανία του Τυφώνα.

filipijnen_tyfoon_epa_2_0

Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τον φονικό Τυφώνα είναι στην πλειοψηφία τους φτωχοί αγρότες. Το λιγοστό εισόδημά τους προέρχεται από τα ζωντανά που εκτρέφουν στις μικρές φάρμες και τις καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου, καλαμποκιού και σιταριού.

Η Ιερά Μητρόπολις Χονγκ Κονγκ και Απω Ανατολής προσπαθεί με όσα μέσα διαθέτει να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια για την ανακούφιση των πληγέντων. Προσπαθεί να δώσει μαρτυρία αγάπης αλλά και μία φωτεινή αχτίδα ελπίδας και ζωής. Ήδη η Ιερά Μητρόπολις έχει στείλει μια πρώτη μικρή βοήθεια για την αγορά και διανομή ποσίμου νερού και ειδών πρώτης ανάγκης.

MAN202_PHILIPPINES-_1205_11_1.jpg.h600

Παρακαλούμε όλους όσοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια να το πράξουν μέσω του Λογαριασμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ και Απω Ανατολής στην Εθνική Τράπεζα: 103/296014-12

(Για εμβάσματα εκτός Ελλάδος: ORTHODOX METROPOLITANATE OF HONG KONG AND SOUTHEAST ASIA
HSBC  S/A: 102-299344-838
Swift code: HSBCHKHHHKH
(No 10 Harcourt Rd. Hong Kong)

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ και Απω Ανατολής

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

10 Νοεμβρίου 2013

Σήμερα  Κυριακή  10 Νοεμβρίου 2013  ἔγινε  ἡ  Μεγάλη  Πανήγυρη στὸν  Μητροπολιτικό  Ναό  τῶν  Παμμεγίστων  Ταξιαρχῶν  Βρυξελλῶν.

Τὴν  Θεία  Λειτουργία  ἐτέλεσε  ὁ  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης  Βελγίου  καὶ  Ἔξαρχος  Κάτω  Χωρῶν  καὶ  Λουξεμβούργου  κύριος  Παντελεήμων  μὲ  συλλειτουργοὺς  τοὺς  Θεοφιλεστάτους  Ἐπισκόπους  Εὐμενείας  κύριον  Μάξιμον  καὶ  Σινώπης  κύριον  Ἀθηναγόρα.  Ἔλαβον  μέρος  οἱ ἱερεῖς  τοῦ  Μητροπολιτικοῦ  Ναοῦ  καὶ  ὁ  Ἀρχιδιάκονος  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως. Τοὺς  χοροὺς  τῶν  ἱεροψαλτῶν  διηύθυνε  ὁ  κύριος  Δημήτριος  Ζαγκανᾶς.

DSCN1991

Ἀνάμεσα  στὸ  πολυπληθὲς  ἐκκλησίασμα  διεκρίνοντο  ὁ  Πρέσβυς  τῆς  Ἑλλάδος  κύριος  Κωνσταντῖνος  Χαλαστάνης,  ἡ  Πρόξενος  κυρία  Ἀγγελικὴ  Παπαθανάση,  ὁ  Πρέσβυς κύριος  Σπυρίδων  Ἀττᾶς,  Μόνιμος  Ἀντιπρόσωπος  Ἐπιτροπῆς  Πολιτικῆς  Ἀσφαλείας τῆς  Κύπρου,  ὁ  Συντονιστὴς  Ἐκπαιδεύσεως  κύριος  Μανώλης  Ἀλεξάκης,  ὁ  Στρατηγὸς  στὸ  Νάτο  Βρυξελλῶν  κύριος  Ἀναστάσιος  Μανώλας,  καὶ  ὁ  Στρατηγὸς  στὴν  Μόνιμη  Ἑλληνικὴ  Ἀντιπροσωπεία  κύριος  Γεώργιος  Μπασιακούλης  ἐπὶ  κεφαλῆς  Στρατιωτικῆς  Ἀντιπροσωπείας.

DSCN2010

Τὸν  πανηγυρικὸν  τῆς  ἡμέρας  ἐξεφώνησεν  ὁ  Πρωτοπρεσβύτερος  Σταῦρος  ΤριανταφύλλουΠρωτοσυγκελλεύων τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως,  ἀναφερθεὶς  στοὺς  Ἀρχαγγέλους  Μιχαὴλ  καὶ  Γαβριὴλ  καὶ  τοὺς Ἀγγέλους  γενικώτερα,  καθὼς  καὶ  στὸ  Οἰκουμενικό  μας  Πατριαρχεῖο  μὲ  τὴν  εὐκαιρία  τῆς  Θρονικῆς  Ἑορτῆς  τοῦ  τέλους  Νοεμβρίου.

Μετὰ  τὴν  Θεία  Λειτουργία  ἀκολούθησε  Μεγάλη  Δεξίωση  γιὰ  ὅλους  τοὺς  πιστοὺς  μὲ  πρόγραμμα  παραδοσιακῶν  χορῶν  ποὺ  ἑτοίμασαν  ὅλοι  οἱ  Ἑλληνικοὶ  Ἐθνικοτοπικοὶ  Σύλλογοι  Βρυξελλῶν  καὶ  περιχώρων.


DSCN2017

DSCN2006

DSCN2027

DSCN2028