Archive for th, 13 Ἰουνίου 2015

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΣΗΜΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ

13 Ἰουνίου 2015

Ζωηρὴ ἐντύπωση προκάλεσε στὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο, ἀλλά καὶ στὴν πληθώρα τῶν ἀρχιερέων ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν νὰ ἀποτίσουν φόρο τιμῆς μὲ τὴν παρουσία τους, κατὰ τὴν εὔσημον καὶ χαρομόσυνον ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ ἀναφορά Του εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα, κατὰ τὴν ἀντιφώνησή Του στὴν ὁμιλία τοῦ πρώτου μεταξύ τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, καὶ ἡ αὐτολεξεὶ παράθεση παραγράφου ἀπό τό κείμενο τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, κατά τὴν πρόσφατη σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Ἡ παραπομπὴ τοῦ Παναγιωτάτου ἔχει ὡς ἑξῆς: …Προσφάτως εἰς τὴν Σύναξιν τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἐλέχθη εὐστόχως ὅτι «ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι γκέτο, οὔτε ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ σχέσιν πρὸς τὸν κάθε εἴδους φανατισμόν. Οἱ ὀρθόδοξοι διαλέγονται μὲ τὴν κοινωνίαν καὶ καταθέτουν εἰς αυτὴν τὴν βασικήν των μαρτυρίαν, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ὡραιότητα καὶ τὸ κάλλος. Τὸ κάλλος τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι λειτουργικόν καὶ ὑπάρχει τόσον εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ὅσον καὶ εἰς τὴν λειτουργίαν μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν» Αἱ θέσεις αὐταὶ ἀπὸ τὴν πρωτεύουσαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀποκτοῦν ἰδιαιτέραν σημασίαν ὅταν βλέπωμεν τὴν σημερινὴν ζοφερὰν περὶ ἡμᾶς πραγματικότητα καὶ τὰ ἐγκλήματα τὰ ὁποῖα διαπράττονται μὲ πολὺν φανατισμὸν ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας.

6ad948e3da32c23294bf755756f95e9b66f3226d

Ἡ ἀναφορὰ καὶ ἡ παραπομπὴ τοῦ Παναγιωτάτου στὴν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου, ταπεινῶς φρονοῦμε πὼς ἔγινε διὰ νὰ τονισθῇ καὶ νὰ ερμηνευθῇ διὰ ἀκόμη μία φορά, ἡ ποιμαντικὴ μεθοδολογία καὶ ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας πρὸς τὸν πλησίον, τὸν διαφορετικὸ, τὸν ἀλλόθρησκο, ἀλλὰ καὶ πρὸς πάντα ἐνδιαφερόμενο, ἢ δυνητικὰ βουλόμενο ἢ ἁπλῶς βουλόμενο «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Ὁ Παναγιώτατος ἐναγωνίως καὶ πατρικῶς, προσπάθησε νὰ ἐξηγήσῃ εἰς τοὺς τάχα σκανδαλισθέντας καὶ ἀτάκτως καὶ ἀστόχως θορυβοῦντας – στὴν πραγματικότητα βλέπε στοὺς ἀνέγγιχτους καὶ ἄπειρους τῆς Θεϊκῆς Χάριτος, Ἀγάπης καὶ Ἐλέους – τὴν ἔννοια τῆς πεπλατυσμένης καρδίας, κατὰ τὸν εὔστοχο λόγο τοῦ Γέροντος Σοφρωνίου, ὡς συστατικὸ πολιτισμικὸ βίωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Ἡ πεπλατυσμένη καρδία, ὡς κέντρο τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, ἀνταποκρίνεται ἐλαχίστως, πλημμελῶς καὶ ἀναξίως πρὸς τὸ περίσσευμα Χάριτος, τῆς ἀπείρου Θεϊκῆς ἀγάπης, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀμετρήτου ἐλέους τοῦ Κυρίου τὸ ὁποῖο λαμβάνει, συγχωρεῖ καὶ περιχωρεῖ πάντας. Ὁ πιστὸς βεβαίως καὶ συνδιαλέγεται χωρὶς διακρίσεις μὲ ὅλους, δίδοντας κατὰ τὸ μέτρο τῆς πνευματικῆς αῦτοῦ ἡλικίας, αὐθεντικὴ μαρτυρία Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστάντος Κυρίου.

Τὰ παραπάνω, οὐδόλως αποτελοῦν μία ἰδεολογικοῦ ἢ διανοητικοῦ τύπου πεποίθηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀλλὰ καθημερινὴ βιοτή, ἐμπειρία καὶ ἀδιάλειπτο στόχο. Ἡ μίμηση – καὶ ὄχι ὁ μιμητισμὸς – τῆς Θεανθρωπίνης θυσίας εἶναι τὸ πλαίσιο τῆς κατάθεσης τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ τοιαύτη μίμηση της Θεανθρώπινης θυσίας εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ ἀπάντηση στὴν ἀπάνθρωπη καὶ ψευδο-ουμανιστικὴ σύγχρονη πραγματικότητα.

Τὸ πραγματικὸ καὶ ἀναφαίρετο πρωτεῖο τοῦ Παναγιωτάτου (γιὰ τὸ ὁποῖο τόσος θόρυβος ἐκ τοῦ πονηροῦ γίνεται…) εἶναι αὐτὴ ἡ ἀδιάκοπη θυσία καὶ ἡ διακονία τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη. Αὐτὸ τὸν καθιστᾷ ὀντολογικὰ, καὶ ὄχι κοσμικὰ ἢ ἰδεολογικὰ, Οἰκουμενικό, ἀλλὰ καὶ Πρῶτον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διότι εἶναι εἰς τύπον καὶ τόπον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καὶ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ. Ἡ τοιαύτη θυσία καὶ διακονία ἀποτελοῦσε καὶ ἀποτελεῖ, στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, τὸ ἀληθινὸ φῶς τοῦ ἱστορικοῦ καὶ μαρτυρικοῦ Φαναρίου. Ἑπόμενος τοῖς ἁγίοις πατράσιν, ὁ ἄξιος αὐτὸς γόνος τῆς Ἰμβριακῆς γῆς, δὲν κομπάζει ἀγέρωχος, ἀλλὰ παραμένει καρτερικὰ δεόμενος καὶ ἐν ταπεινώσει προσευχόμενος ὑπὲρ τῆς Οἰκουμένης καὶ ὑπὲρ τῆς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὅσον διὰ τὴν ἀγαθὴ συγκυρία τῆς μνημονεύσεως τοῦ συγκεκριμένου μέρους τῆς ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου ἀπό τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο κατὰ τὴ σημαντικὴ αὐτὴ ἡμέρα, μόνον τυχαία δὲν εἶναι, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τρανὴ ἀπόδειξη μετοχῆς, συμπόρευσης καὶ κοινωνίας στὴν κοινὴ ποιμαντικὴ καὶ ἐκκλησιολογικὴ παράδοση τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Τέλος, τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐνθαρρύνει καὶ ἐνδυναμώνει ἐν Κυρίῳ ἀκόμη περισσότερο τὸν ἀγῶνα τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τοῦ νέου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου.

Οἰκον. Δρ. Κωνσταντίνου Σ. Κενανίδη
Διευθυντοῦ του Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας Ἀπόστολος Παῦλος, Βρυξέλλες

ΤA OΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

13 Ἰουνίου 2015

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

article_22366_100377

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Καραμπίνην, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, εἰς Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων τῇ περιστάσει λόγων. Ἀκολούθως ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν ἱ. Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν.

article_22366_100378

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ᾿ ἥν οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ ἱ. Κλῆρος καί οἱ πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί οἱ ὁμογενεῖς, ὑπέβαλον τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.  Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ.

article_22366_100379

Μετ᾿ Αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός,  Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος,  Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Ράσκας καί Πριζρένης κ. Θεοδόσιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κρούσεβατς κ. Δαυΐδ, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

article_22366_100380

Ὡσαύτως παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου  Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Naro-Fominsk κ. Ἰωάννης, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον, καί ὁ Πανιερ. Ἐπίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας.

article_22366_100386

Ἐκκλησιάσθησαν ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἔγγρας κ. Ἱερώνυμος, ἐκ Σερβίας, Μηδείας κ. Ἀπόστολος καί Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένεων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,  οἱ  Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, μετά τῶν Ἐντιμ. κυρίων Βίκτωρος Μαλιγκούδη καί Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένων, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γεν. Πρόξενος ἐν Σμύρνῃ, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος μέγα προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Naro-Fominsk κ. Ἰωάννης ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου καί ἐπέδωκε δῶρον τῆς Α. Μακαριότητος πρός τόν Παναγιώτατον, ἐνῷ κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, ψαλέντος ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ.

article_22366_100416

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἡγουμένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.

Μετά ταῦτα, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάζοντα Πατριάρχην ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Μ. Εὐεργέτης αὐτῆς, ὅστις ἐξέφρασε τόν σεβασμόν καί τά ἑόρτια θερμά συγχαρητήρια ἑαυτοῦ καί τῶν οἰκείων του.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.