4. ΠΡΩΗΝ ΒΕΛΓΙΟΥ

Final 185Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμων (Κοντογιάννης), ἐγεννήθη ἐν Χίῳ τὸ ἔτος 1935. Μετά τὰς γυμνασιακάς του σπουδάς ἐνεγράφη εἰς τὴν Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ ἔτος 1957. Τὴν 28ην Νοεμβρίου 1954 ἐχειροτονήθη διάκονος εὶς τὴν παλαίφατον γεραρὰν Σχολὴν τῆς Χάλκης ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυρού Ἰακώβου Στεφανίδη τοῦ καὶ τὴν ἐποχήν ἐκείνην Σχολάρχου αὐτῆς. Τὴν 18ην Ὀκτωβρίου 1957, ὑπὸ τοῦ ἰδίου καὶ πάλιν Μητροπολίτου, ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος εἰς τὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Σχολῆς.

Τὴν 22αν Νοεμβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους 1957 ἔφθασε εἰς τὸ Βέλγιον προσληφθεὶς ὑπὸ τοῦ τότε ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων κυροῦ Ἀθηναγόρου Καββάδα, ἀποσταλεὶς ὑπὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Μητρός μας Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διὰ νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς μίαν τῶν ἐνοριῶν τοὺς Ἕλληνας ἐργαζομένους, οἵτινες ἤρχοντο κατὰ ἑκατοντάδας ἑβδομαδιαίως, διὰ νὰ εὕρουν ἐργασίαν εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς, εἰς τὰ ἀνθρακωρυχεῖα. Ὁ νέος τότε ἱερεύς, μόλις 22 ἐτῶν, ἔφθασε εἰς τὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸν τῶν Βρυξελλῶν Gare du Midi, τὴν Παρασκευὴν τῆς 22ας Νοεμβρίου καὶ ὥραν 7.10 πρωινήν. Τὴν Κυριακὴν 24ην Νοεμβρίου 1957 ἐτέλεσε τὴν πρώτην του Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Ευαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀμβέρσης, καὶ τὴν Δευτέραν 25ην τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ τῆς Rue de Stassart τῶν Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τότε ὑπῆρχον μόνον αἱ δύο αὐταὶ μικραὶ ἐκκλησίαι. Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, ὁ ὑπεύθυνος διὰ τὸ Βέλγιον καὶ Ὁλλανδίαν Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Αἰμιλιανὸς Τιμιάδης, νῦν μακαριστὸς Μητροπολίτης Σηλυβρίας, τὸν ὡδήγησε μὲ τὸ τραῖνο, ἀφοῦ τὸν ἐφοδίασε μὲ μία χάρτινη βαλίτσα μὲ τὰ λειτουργικὰ σκεύη, τὸ Εὐαγγέλιον, ἀντιμήνσιον καὶ μὲ μίαν ἱερατικὴν στολήν, εἰς τὸ Mons. Τὸν ὑπεδέχθησαν οἱ ἁρμόδιοι τῆς Association Charbonniere τῆς Mons καὶ τὸν ὡδήγησαν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον Dupuis (πλησίον τῆς Μεγάλης Πλατείας τῆς πόλεως) ἕως ὅτου ἐγκατεστάθη εἰς ἕνα μικρὸ διαμέρισμα εἰς τὴν διεύθυνσιν Rue des Telliers 10, ἔνθα διέμεινε μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς Μητροπολίτην Βελγίου. Δὲν ὑπῆρχε οὔτε ὠργανωμένη ἐνορία, οὔτε ναός. Ἔπρεπε αὐτὸς νὰ ὀργανώσῃ τὴν πρώτην ἐνορίαν του, ἥτις ἐπεκτείνετο ἀπό τὴν πόλιν τῆς Tournai ἕως τὸ Trazegnies–Anderlues ἀπό ὅπου ἤρχιζεν ἡ ὅμορος ἐνορία τοῦ Charleroi. Τὸν Μάϊον τοῦ ἔτους 1960, τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων τοῦ ἀνέθεσε καθήκοντα ἐφημερίου καὶ εἰς τὴν ἐνορίαν τοῦ Charleroi συγχρόνως μὲ τὴν ἐνορίαν τοῦ Mons, διότι ὁ ἕως τότε ἐφημέριος τοῦ Charleroi (Δεκέμβριος 1956 – Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 1960) μετετέθη εἰς μίαν τῶν ἐνοριῶν τῆς Γερμανίας. Κατ’ ἀρχὰς ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς τόποι προσευχῆς καὶ λατρείας παραπήγματα, ποὺ ἄφησαν οἱ Γερμανοί, ἀργότερον οἰκήματα ὡς εὐκτήριοι οἴκοι, ἕως ὅτου ὀργανωθοῦν αἱ ἐνορίαι καὶ ἀποκτηθοῦν οἱ διάφοροι ναοὶ ποὺ ὑπάρχουν σήμερα. Ὁ Μητροπολίτης μας, ἱερεὺς τότε, διήρχετο ὅλας τὰς συνοικίας, τὰς διαφόρους πόλεις καὶ χωριὰ ἔνθα διέμενον οἱ Ἕλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, μὲ μεταφορικὸν μέσον μοτοσυκλέταν, καὶ ἐτέλει τὴν Θείαν Λειτουργίαν, πολλὰς φορὰς καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον, ἐβάπτιζε κατὰ δεκάδας τὰ ἀβάπτιστα παιδιὰ εὶς πλαστικὴν μεγάλην λεκάνην (δὲν ὑπῆρχε κολυμβήθρα τότε) καὶ ἐτέλει τοὺς γάμους εἰς τὰς κατοικίας ἔνθα διέμενον οἱ μελλόνυμφοι. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρακωρυχείων τότε εἰς τὰς περιοχὰς ἔνθα ἦτο ἐφημέριος ὁ Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἦτο κατὰ προσέγγισιν:
– περιοχὴ Charleroi 60 πηγάδια
– περιοχὴ Mons 40 πηγάδια
– περιοχὴ La Louviere 30 πηγάδια.

Ὁ Διάκονος Παντελεήμων Κοντογιάννης (1954)

Ὁ Διάκονος Παντελεήμων Κοντογιάννης (1954)

Παρ’ ὅλον ὅτι ὑπῆρχον τότε 3 κοινωνικοὶ λειτουργοὶ εἰς τὴν ὅλην περιοχήν, ὁ ἱερεὺς ἔκανε πολλὰς φορὰς καὶ τοῦτο τὸ λειτούργημα διὰ νὰ ἐξυπηρετήση τοὺς ἐργαζομένους καὶ τὰς οἰκογενείας των. Ὁ ἱερεὺς ἵδρυσε τὰ ἀπογευματινὰ σχολεῖα μητρικῆς γλώσσης μὲ ἐθελοντὰς διδάσκοντας τὴν μητρικήν μας γλῶσσαν εἰς τὰ παιδιά, ἱστορίαν καὶ θρησκευτικά. Ἡ διδασκαλία ἐγένετο μέσα εἰς αἰθούσας τῶν Ecoles Libres, ποὺ παρεχωροῦντο τελείως δωρεάν. Οἱ Ἕλληνες ἐκπαιδευτικοὶ ἦλθον πολὺ ἀργότερον, ἀπό τοῦ 1963 καὶ ἐντεῦθεν. Ὁ ἱερεὺς μετέβαινε εἰς ἐπίσκεψιν ἀσθενῶν τῶν νοσοκομείων, τῶν τραυματισμένων εἰς τὰ τραυματολογικὰά κέντρα τῶν ἀνθρακωρυχείων, τῶν φυλακισμένων, τῶν καντινῶν ἔνθα διέμενον οἱ ἄγαμοι ἐργαζόμενοι, συμβουλεύων αὐτοὺς καὶ νουθετῶν, διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν διαφόρων ὑποθέσεων καὶ προβλημάτων τους. Ἐδέχετο τοὺς ἐργαζομένους εἰς διάφορα γραφεῖα καθωρισμένην ἡμέραν καὶ ὥραν τῆς ἑβδομάδος εἰς Mons, La Louviere καὶ Charleroi. Ἐτέλει ἐκ περιτροπῆς τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς διαφόρους πόλεις καὶ κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτὰς τοῦ ἔτους, π.χ. τὸ Πάσχα ἐτέλει 6 ἀκολουθίας ἀναστάσεως, μεταφέρων τὴν Θείαν Κοινωνίαν πρὸς μετάληψιν τῶν πιστῶν.

Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων κυροῦ Άθηναγόρου Καββάδα καὶ τὴν διαίρεσιν τῆς Εὐρώπης εἰς ἀνεξαρτήτους Μητροπόλεις, τὸ Βέλγιον καὶ τὸ Λουξεμβοῦργον ὑπήχθησαν τὸ 1963 ὑπό τὴν Μητρόπολιν Γαλλίας, μὲ πρῶτον Μητροπολίτην Γαλλίας τὸν ἀείμνηστον κυρὸν Μελέτιον Καραμπίνην. Οὗτος τὸν τότε Ἀρχιμανδρίτην Παντελεήμονα Κοντογιάννην τὸν διώρισεν Ἀρχιερατικόν του Ἐπίτροπον διὰ τὸ Βέλγιον, τὸ Λουξεμβοῦργον καὶ τὴν Βόρειον Γαλλίαν, ὡς καὶ ἱερατικῶς προϊστάμενον τῆς Ἐνορίας τῶν Βρυξελλῶν. Ὑπὸ τὴν νέαν του αὐτὴν ἰδιότητα, περιήρχετο ὅλας ταύτας τὰς περιοχάς. Εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον μετέβαινεν 4 ἕως 5 φορὰς κατ’ ἔτος ἤτοι τὰς ἡμέρας ἀργιῶν διὰ τὸ κράτος τοῦτο.

Τὸ 1969, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀνεκήρυξε νέαν ἀνεξάρτητον Ἱερὰν Μητρόπολιν τὸ Βέλγιον, τὴν Ὁλλανδίαν καὶ τὸ Λουξεμβοῦργον μὲ ἕδραν τῆς Μητροπόλεως τὰς Βρυξέλλας. Πρῶτον Μητροπολίτην ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέλεξε τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αἰμιλιανὸν Ζαχαρόπουλον (καὶ ἐν συνεχείᾳ πρώην Μητροπολίτην Κώου), τὸν ἀπὸ Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων. Ὁ Μητροπολίτης ἐνεθρονίσθη τὴν 11ην Νοεμβρίου 1969 εἰς τὸν σημερινὸν Μητροπολιτικὸν ναόν μας, Avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles, τὸν ὁποῖον οἱ Φλαμανδοὶ Ἰησουίται τῶν Βρυξελλῶν παρεχώρησαν, διὰ χρῆσιν καὶ μόνον, εἰς τὴν ἐνορίαν μας τῶν Βρυξελλῶν, τὴν Κυριακὴν τῶν Βαίων τοῦ ἔτους 1965, κατόπιν προσπαθειῶν τοῦ Μητροπολίτου  Βελγίου κυρίου Παντελεήμονος, τότε ἱερέως, τοῦ ἀρχιδιακόνου τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Γαλλίας Μελετίου Καραμπίνη, κ. Στεφάνου Χαραλαμπίδη, νῦν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ταλλίνης καὶ πάσης Ἐσθονίας, καὶ τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἑλληνίδων Κυριῶν Βρυξελλῶν. Ὁ νέος Μητροπολίτης κύριος Αιμιλιανός διώρισε τὸν Ἀρχιμ. Παντελεήμονα πρωτοσύγκελλόν του, καὶ τὸν προέτεινε εἰς τὴν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου διὰ Βοηθὸν αυτοῦ Ἐπίσκοπον.

Μετὰ τῶν γονέων αὐτοῦ

Μετὰ τῶν γονέων αὐτοῦ

Ἡ Αγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τὸν ἐξέλεξε παμψηφεὶ Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τοῦ Σεβασμιωτάτου Αἰμιλιανοῦ, μὲ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀπολλωνιάδος, τὴν 5ην Αὐγούστου 1974. Ἡ χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον ἐτελέσθη εἰς τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν (Stalingrad), τὴν 18ην Αὐγούστου 1974, ὑπὸ τοῦ μετέπειτα ἁγίου Κώου κυρίου Αἰμιλιανοῦ, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σουηδίας κύριον Παῦλον καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Σασσίμων κύριον Ἱερεμίαν, νῦν Μητροπολίτην Ἑλβετίας. Ὅτε τὴν 15ην Δεκεμβρίου 1982, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κύριος Αἰμιλιανὸς Ζαχαρόπουλος, ἰδίᾳ βουλήσει, κατεστάθη ὑπό τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Ιερὰν Μητρόπολιν Κώου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἀπολλωνιάδος κύριος Παντελεήμων διωρίσθη Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου.

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν ἐξέλεξε παμψηφεὶ τὴν 23ην Δεκεμβρίου 1982 Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου. Ἡ ἐνθρόνισίς του ἐγένετο εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν ναόν, ὅστις δὲν ἦτο ἀκόμη ἀπόκτημα τῆς Μητροπόλεως, ὑπὸ τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. Σεβ. Γαλλίας κυροῦ Μελετίου τὴν 23ην Ἰανουαρίου 1983. Ἀναμφισβήτητον καὶ πανθομολογούμενον εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος Μητροπολίτης κ.κ. Αἰμιλιανός Ζαχαρόπουλος προσέφερε πολλὰς ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας εἰς τὴν Μητρόπολιν, τὴν ὁποίαν ἵδρυσεν ἀφοῦ ἀνηγορεύθη πρῶτος Μητροπολίτης αὐτῆς. Ἐξ ἴσου ὅμως ὁ διάδοχος αὐτοῦ ἐργάζεται συνεχῶς, ἅμᾳ τῆ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του, διὰ τὴν συνέχειαν τῆς ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Κέντρον τῆς Εὐρώπης, ὑπὸ τὰς ὁδηγίας καὶ κατευθύνσεις τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Αἰμιλιανοῦ

Μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Αἰμιλιανοῦ

Ἅμᾳ τῆ ἀναλήψει τῆς πηδαλιουχίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πρῶτον μέλημα ἦτο νὰ ἐπιτευχθή ἡ ἀναγνώρισις τῆς Ὀρθοδόξου Θρησκείας, ὡς μιᾶς ἰσοτίμου μὲ τὰς ἄλλας ἀνεγνωρισμένας Θρησκείας, ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους. Τὸ ἐπέτυχεν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ μεγάλων προσπαθειῶν καὶ κόπων καὶ τὴν συναντίληψιν τῶν ἐνταῦθα ἁρμοδίων. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διὰ νόμου (23-3-1985) δημοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 91 τῆς 11ης Μαίου φύλλον τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 1988, τὸ σχετικὸν μὲ τὴν ὸργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τὸ 1ον κεφάλαιον, ἄρθρον 1ον ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: ‘Ὁ Μητροπολίτης Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του (πρωτοσύγκελλος) ἀναγνωρίζεται ὑφ’ Ἡμῶν ὡς τὸ ἀντιπροσωπευτικὸν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ’’. Οἱ ἱερεῖς μισθοδοτοῦνται ὑπό τοῦ Κράτους καὶ τὸ Ὀρθόδοξον Θρησκευτικόν Μάθημα διδάσκεται εἰς τὰ Δημόσια καὶ Κρατικὰ Σχολεῖα τοῦ Βελγίου. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν ὑπάρχει ἰδιαίτερον γραφεῖον, τὸ ὁποῖον ἐπιβλέπει ὑποχρεωτικῶς, ὅλας τὰς ἐπιτροπὰς τῶν ἀνεγνωρισμένων Ὀρθοδόξων Παρουσιῶν εἰς τὸ Βέλγιον. Τὸ ἐπίτευγμα τοῦτο εἶναι μέγα διότι κατωχυρώθησαν τὰ προνόμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων ἐργάζεται συγχρόνως, ἅμᾳ τῆ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του, διὰ τὴν ἀγορὰν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καὶ τῶν πέριξ αὐτοῦ οἰκημάτων. Τὸ συμβόλαιον τῆς ἀγορᾶς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπεγράφη τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1987. Ἐν συνεχείᾳ ἤρχισαν αἱ ἐπισκευαὶ αὐτοῦ ἐκ βάθρων. Ὅστις ἐπισκέπτεται σήμερον τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τὸν θαυμάζει καὶ δοξάζει τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ναὸς εὑρίσκεται πεντακόσια μόλις μέτρα ἀπὸ τὴν μεγάλην πλατείαν τοῦ Δημαρχείου τῶν Βρυξελλῶν, τὴν ἀποκαλουμένην Χρυσῆν Πλατείαν. Ἱδρύει παντοῦ, ὅπου δύναται, νέας Ἐνορίας καὶ φροντίζει δι’ ἀπόκτησιν ἤ κτίσιμο νέων ναῶν εἰς πολλὰς πόλεις.

Δὲν παραλείπει νὰ ἐνεργῆ συγχρόνως καὶ διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐνορίας μας εἰς τὸ Μἐγα Δουκάτο τοῦ Λουξεμβούργου. Τὸ ἐπιτυγχάνει. Τὴν 31ην Ὀκτωβρίου 1997 ὑπεγράφη ἡ πρᾶξις τῆς ἀναγνωρίσεως. Σήμερον εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον διαμένουν περίπου χίλιοι διακόσιοι Ἕλληνες χριστιανοί. Ἐν συνεχείᾳ ἤρχισαν αἱ προσπάθειαι διὰ τὴν ἀνέγερσιν ναοῦ, ἐνοριακοῦ κέντρου καὶ κατοικίας ἱερέως. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ νεόδμητου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ Ἐνοριακοῦ του Κέντρου ἐτέλεσεν ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων τὴν 18ην Ὀκτωβρίου 2008.

Μὲ τὴν ἐγκατάστασιν τῆς ἕδρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἰς Βρυξέλλας, ἡ Μητρόπολις Βελγίου ἀποκτᾶ ἄλλην θέσιν μεταξὺ τῶν Μητροπόλεων τῆς Εὐρώπης. Κατ’ ἀπομίμησιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Προτεσταντῶν, ὁ Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εἰσηγήθη εἰς τὸ Οικουμενικόν Πατριαρχεῖον τὴν ἵδρυσιν Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῆ Εὐρωπαϊκῆ Ἑνώσει.

Μετὰ τῆς Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Μετὰ τῆς Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας κύριος κύριος Βαρθολομαῖος, ὅστις προβλέπει τὰ μέλλοντα, συλλαμβάνει τὴν ἰδέαν καὶ δίδει τὴν Εὐχὴν καὶ Εὐλογίαν Του. Ὁ Μητροπολίτης προβαίνει εἰς τὴν ἀγορὰν ἀκινήτου εἰς τὴν πλατεῖαν Jamblinne de Meux 40 – 1030 Bruxelles, πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὴν στέγασιν τοῦ Γραφείου. Τὸ γραφεῖον ἠγοράσθη μὲ χρήματα δωρητοῦ, ἅτινα ἄφησε εἰς τὴν Διαθήκην του ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Μητροπλίτου διὰ τὴν συντήρησιν τῶν οἰκημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀλλ’ ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐθεώρησε πλέον χρήσιμον και πλέον ἀναγκαίαν τὴν ἀγορὰν ἀκινήτου διὰ τὴν ἵδρυσιν γραφείου. Προεῖχεν ἡ ἐκπροσώπησις τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας παρὰ τῆ Εὐρωπαϊκῆ Ἑνώσει. Χάριν τῶν ἐνεργειῶν καὶ προσπαθειῶν του ἀπεκτήθησαν δύο παρεκκλήσια εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τῶν Βρυξελλῶν καὶ τὸ Μουσεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δίπλα ἀκριβῶς εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν ναόν. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου ο Σεβασμιώτατος κύριος Παντελεήμων εἰργάσθη ἀσταμάτητα, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας, καὶ τὰς Ὑποδείξεις καὶ Εὐλογίας τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἁγιασμὸν καὶ σωτηρίαν τοῦ ποιμνίου του.

Παρῃτήθη τῆς θέσεως αὐτοῦ τῇ 26ῃ Νοεμβρίου 2013.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα Κοντογιάννην
Ἐφέσου 12
Τ.Θ. 128
82100  ΧΙΟΣ
GREΕCE

Τηλέφωνον καὶ Φάξ:  + 30 2271 0 23 696
E-mail: mgrpanteleimon@gmail.com

 

Ὀνομαστήρια: 27 Ἰουλίου.

Διᾶ περισσότερες φωτογραφίες.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: