6. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι’ ἐκδοθέντος Ἱδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου καί περιλαμβάνει τάς χώρας τοῦ Βελγίου, Ὁλλανδίας καί Λουξεμβούργου.

Βέλγιον
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διά Νόμου (29.3.1985) δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τό Βασιλικόν Διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τό σχετικόν μέ τήν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τό Α΄ κεφάλαιον, ἄρθρον 1 ἀναφέρει ἐπί λέξει: « Μητροπολίτης-ρχιεπίσκοπος το Οκουμενικο Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ντικαταστάτης του, ναγνωρίζεται φ’ μν ς τό ντιπροσωπευτικόν ργανον λοκλήρου τς ρθοδόξου κκλησίας ν Βελγίῳ».

Ὁλλανδία
Τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν ἐκάστοτε Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀνήκοντος εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, ἢ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπόν του.

Λουξεμβοργον
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλληνόφωνη Ἐνορία τοῦ Λουξεμβούργου ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου τήν 31ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1997. Τόν μῆνα Ἰούνιον τοῦ 2004 ἐπεκυρώθη τροποποίησις τοῦ Νόμου, μέ τήν ὁποίαν ἀνεγνωρίσθησαν ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Λουξεμβούργῳ ἡ Σερβόφωνη καί ἡ Ρουμανόφωνη Ἐνορία.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

4626

Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, πέρτιμος καί ξαρχος Κάτω Χωρν καί Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt) ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἦς ἀπεφοίτησε μὲ βαθμὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεμβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετονομασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος. Μετὰ ἑξάμηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους και Φλαμανδοφώνους Ἑνορίας, καθόσον συνειργάσθη πάντοτε μετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ μίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν μάθημα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας. Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραμμα τῶν κρατικῶν σταθμῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει (1994-2003). Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του, ἱδρύθη ἡ Ἑνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Τὸ ἔτος 2001 ἴδρυσε καὶ τὴν Ἑνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδη καὶ τὸ 2004 τὴν Ἑνορίαν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Hasselt. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφημέριος (Chaplain) τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδρομίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει μέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ μέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς Διορθόδοξα και Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Τὴν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παμψηφεὶ βοηθός ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βελγίου κ. Παντελεήμωνι, ὑπό τόν τίτλον Σινώπης, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου. Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου ἐξελέγη παμψηφεί τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2013.

Ὀνομαστήρια: 24 Ἰουλίου.

Ταχυδρομική διεύθυνσις

His Eminence Metropolitan Athenagoras of Belgium
Orthodox Metropolis of Belgium
Avenue Charbo 71
1030 Brussels, Βelgium.
Τηλ. +32.2/736.52.78
Fax +32.2/735.32.64
Κιν: +32.475/351.301
Email: info@orthodoxia.be
Προσωπικό email: belgiou@orthodoxia.be


ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Τριανταφύλλου
Avenue du Diamant 166
1030 Bruxelles, Βέλγιο
Τηλ: +32.2.736.86.59 και 02.736.52.78
E-mail: stayros.triantafyllou@telenet.be

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ
ρχιερατικός πίτροπος Βελγίου:
Πρωτοπρεσβ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης.
Rue de Stassart 92 – 1050 Bruxelles
Τηλ. καὶ Fax: +32.2/502.27.88
κιν. +32.496/10.44.60.
E-mail: spapostolaki@brutele.be

ρχιερατικός πίτροπος Κάτω Χώρων: …

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λουξεμβούργου:
Πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς
1a, rue de Schlamestée
L-5770 Weiler-La-Tour
(B) +32.473/21.37.18.
E-mail: paroisselux.pmoshonas@gmail.com

ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης
Avenue de Stalingrad 28
1000 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/513.55.49
Kιν.: +32.477/06.46.60
E-mail: thantop@gmail.com

Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge
Tuinwijk 14
2070 Burcht
Κιν. +32.485/52.25.20
E-mail: Berche_g@yahoo.com

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μητροπολίτου:
Εσηγητής: Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης
Τηλ.: +32.2/513.55.49
Γραφ. +32.2/736.52.78
κιν.: +32.477/06.46.60
E-mail: thantop@gmail.com

Γραμματεῖα:
Γενικὸς Γραμματεύς: Οἰκονόμος Εὐάγγελος Ψάλλας
Τηλ. +32.2/736.42.86
Email: evangelospsallas@skynet.be

Ἀρχειοφύλαξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Κωνσταντίνος Ψάλλας
Τηλ. +32….
Email: …

Γραμματεία διὰ τὰ Ἐκκλησιατικὰ Συμβούλια: Ariane Lahou.
Τηλ. +32.2/732.22.61
+32.498/57.62.40.
Email: fabriques_orthodoxes@yahoo.fr

ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΙΕΡΕΥΣ
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Κενανίδης
Edingensesteenweg 206
1730 Asse.
Τηλ. +32.471.40.47.77.
Email : frconken@gmail.com

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας
Αντιπρόεδρος: …
Γραμματεύς: Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης.
Μέλη: οἱ Πρωτοπρεσβ. Σταῦρος Τριανταφύλλου, Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Παναγιώτης Μοσχονᾶς καὶ Ἄγγελος Καμαλίδης, Πρεσβ. Ἀθανάσιος de Theux, καί οἱ κ.κ. Γεώργιος Κάρταλης, Γεώργιος Πέτρου, Γεώργιος Γιούργας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γεώργιος Ἀλεξανδρῆς, Ἀβραάμ Ναλμπάντογλου, Κωνσταντῖνος Δημητρίου, Στυλιανός Κυμπαρίδης, Ἄλκης Ἴστηρης, Χρήστος Καθάριος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας
Αντιπρόεδρος: …

Γραμματεύς: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Τριανταφύλλου.
Μέλη: οἱ Πρωτοπρεσβ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Θεολόγος Τσιρτσίδης, Δημήτριος Σταματάκης καὶ Dominique Verbeke.

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΙΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Γεώργιος Κάρταλης, Ἄρχων Μ. Νομοφύλαξ (ἐν Βρυξέλλαις)
Γεώργιος Πέτρου, Ἄρχων Ἕκδικος (ἐν Βρυξέλλαις)
Γεώργιος Γιούργας, Ἄρχων Ὁστιάριος (ἐν Βρυξέλλαις)
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ἄρχων Νοτάριος (ἐν Βρυξέλλαις)
Γεώργιος Αλεξανδρής, Ἄρχων Εὐταξίας (ἐν Βρυξέλλαις)
Ἀβραάμ Ναλμπάντογλου, Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος (ἐν Βρυξέλλαις)
Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ἄρχων Εὐταξίας (ἐν Ροτερντάμ)
Στυλιανός Κυμπαριίδης, Ἄρχων Ἱερομνήμων (ἐν Βρυξέλλαις)
Θεόδωρος Ροῦσσης, Ἄρχων Δεπουτάτου (ἐν Βρυξέλλαις)


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Γραμματεύς:  Πρεσβ. Athanase de Theux.
Μέλη: Paul Remerie, Michel Van Gysel, Μάρκος Τσουτσάνης, Maxim Hodak, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτα Baloji καὶ Χριστίνα Μιμίνου.

EΠΙΤΡΟΠH AΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Γραμματεύς: Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge.
Μέλη: οἱ Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης καὶ Ἄγγελος Καμαλίδης, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι Γεώργιος Κάρταλης καὶ Γεώργιος Πέτρου, Christophe Beyer, Κοσμάς Βασιλιάδης, Justine Peckstadt καὶ Ἰωάννης Κόκλης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Γραμματεύς: Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης.
Μέλη: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Πρωτοπρ. Ἄγγελος Καμαλίδης, Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Ψάλλας, Πρωτοπρ. Νικόλαος Παλαμιανάκης, Οἰκον. Γεώργιος Περρῆς, Πρεσβ. Κυπριανός Ποπέσκου καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης.

ΠΑΙΔΩΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοπρεσβ. Σταῦρος Τριανταφύλλου.
Γραμματεῖς: Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Ψάλλας καὶ Philippe de Bruyn.
Μέλη: ὁ Πρωτοπρεσβ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, οἱ Πρεσβύτεροι Ἀθανάσιος de Theux καὶ Κωνσταντίνος Κενανίδης, οἱ κοι Patrick Stangé καὶ Constantin Zamfir, ἡ κα Chantal Lanoy, καὶ ὁ ἐπιθεωρητής Πρωτοπρεσβ. Dominique Verbeke.
Νομικός Σύμβουλος: ὁ κ. Maurice Van Stiphout.

Ταχυδρομική διεύθυνσις:
Παιδαγωγική Ἐπιτροπή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλήσιας,
Avenue Charbo 71
- 1030 Bruxelles, Βέλγιο.
Τηλ: +32.2.736.52.78
Φαξ: +32.2.735.32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
1. Φλαμανδική Κοινότητα:
Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs
Johannastraat 33 – 
9000 Gent.
Τηλ. καὶ Φαξ: +32.9/225.47.18.
E-mail: verbekedominique@me.com

2. Γαλλόφωνη καὶ Γερμανόφωνη Περιοχή:
προσωρινά: Secrétariat de la Commission Pédagogique
Avenue Charbo 71 – 1030 Bruxelles.
Τηλ: +32.2.736.52.78
 καὶ Φαξ: +32.2.735.32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.com

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Ψάλλας.
Μέλη: Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Νευροκοπλής, Πρεσβ. Paolo Perletti, Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης, ὁ Καθ. Βασίλειος Σαρόγλου καὶ Μαρίνα Δερμιτζάκη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Γραμματεύς: Πρεσβ. Κυπριανός Ποπέσκου.
Μέλη: ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge, Ἀνέστης Λιούτας, Θεοδώρα Ἀντωνίου, Nicolas Peckstadt καὶ Λίνα Κεχαγιά.
Σύμβουλοι: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Πρωτοπρ. Dominique Verbeke, Πρωτοπρ. Bernard Peckstadt καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ
(διὰ τὸ Βέλγιον) Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντίνος Νευροκοπλής καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης, (διὰ τὴν Ὁλλανδίαν) Ἀνέστης Λιούτας, (διὰ τὸ Λουξεμβούργο) Πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ – ΤΥΠΟΥ)
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Γραμματεύς: Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Ψάλλας.
Μέλη: οἱ Διάκονοι Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης καὶ Βαρνάβας Genbrugge, καὶ ἡ Johanna Pelgrims

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αποστολάκης και Oικον. Δημήτριος Σταματάκης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ
Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης.
Γραμματεύς:
Μέλη: Θωμαϊς Καψαμπέλη, Ἑλένη Κοντοπού, Μαρία Μιχαλοπούλου…

ΚΗΡΥΓΜΑ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ
Τον θείον λόγον κηρύσσουν οι προσοντούχοι κληρικοί και θεολόγοι καθηγηταί.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
οἱ πνευματικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: οἱ Πρωτοπρ. Σταῦρος Τριανταφύλλου, Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Παναγιώτης Μοσχωνάς, Ἄγγελος Καμαλίδης, Θεολόγος Τσιρτσίδης, Δημήτριος Σταματάκης, Κωναταντῖνος Νευροκοπλής, Εὐάγγελος Ψάλλας, Νικόλαος Παλαμιανάκης, Dominique Verbeke καὶ Bernard Peckstadt καὶ Σακελλάριος Παντελεήμων Νούσης.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
Επίσκεψις και συμπαράστασις γίνεται εις όλους τους ασθενείς των νοσοκομείων, υπό των ιερέων

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
Συντονιστής: ὁ Πρεσβ. Κωνσταντίνος Κενανίδης.
Υπεύθυνοι: οἱ κκ. Constantin Zamfir καὶ Alain Couty.

 

ΕΦΗΣΥΧΖΟΝΤΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
– Οἰκον. Νικόλαος Διακοσταυριανός. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Marechal Foch 32 – 6044 Roux (Charleroi). Τηλ. +32.475/34.62.56.
– Οἰκον. Βαρθολομαῖος Dhuyvetter. Ταχ. διεύθυνσις: Van Hembdenstraat 34 – 8040 Oostende. Τηλ. +32.59/43.41.88. Κιν. +32.479/55.52.46. E-mail: baudouin.dhuyvetter@telenet.be

 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

1. ΚΕΣΤΕΚΙΔΕΙΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
Περιλαμβάνει Νηπιαγωγείον, Γυμνάσιον και Λύκειον Μητρικής Γλώσσης.
Διεύθυνσις: Rue Josephe Claes 91 – 1060 Bruxelles.
Τηλ. 02.538.02.25, 02.534.28.51 και 02.537.22.77
Υπεύθυνος: ο Πρωτοπρ. Σπυρίδων Αποστολάκης.

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Rue de Merode 146 – 1060 Bruxelles. Τηλ.02.538.06.85.
Εις το Πνευματικόν Κέντρον λειτουργούν Ελληνική δανειστική Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον.
Ὑπεύθυνος κτιρίου ὁ  Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Λύκος.

3. ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΣΤΕΚΟΓΛΟΥ’’
Διεύθυνσις: Avenue de Stalingrad 28 – 1000 Bruxelles. Τηλ.02.512.19.13 και Φαξ: 02.511.29.62
Υπεύθυνος: Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Νευροκοπλῆς. Τηλ. +32.472/84.15.97.
E-mail: knevrokoplis@yahoo.com.

4. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ‘‘ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’
Το Ινστιτούτο τούτο στεγάζεται εις το Κεστεκίδειον Σχολείον. Διεύθυνσις: Rue Josephe Claes 91 – 1060 Bruxelles.
Εις το Ινστιτούτο γίνεται θεολογική προετοιμασία των επιθυμούντων να διδάξουν το ορθόδοξο θρησκευτικό μάθημα εις τα Βελγικά Σχολεία. Η διδασκαλία γίνεται εις τας γλώσσας του Κράτους, την την Ολλανδικήν και την Γαλλικήν, εφ’ όσον και το μάθημα διδάσκεται εις αυτάς.

Πρύτανης: ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας

1. Φλαμανδικό Τμήμα:
Orthodox Instituut Apostel Paulus
Sophie van Akenstraat 56
9000 Gent.
Τηλ. και Φαξ: +32.9/224.11.53 και +32.9/225.47.18.
E-mail: verbekedominique@hotmail.com
Ιστοσελίδα: www.orthodoxonderwijs.be

2. Γαλλόφωνο Τμήμα:
Institut Orthodoxe Apôtre Paul
Rue Josephe Claes 91
1060 Bruxelles.
Τηλ. +3227364286
E-mail: inorthobxl@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.enseignementorthodoxe.be

ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ὑπεύθυνος· Δημήτριος Ζαγανᾶς.
Τηλ. +32.473/12.82.08
E-mail: dimitrios.zaganas@gmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ
Avenue de Stalingrad 36
1000 Bruxelles.
Τηλ. 02.502.52.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ
Ἀπὸ τοῦ 2005 ὑπάρχει εἰς τὰς Βρυξέλλας Ὀρθόδοξον Νεκροταφεῖον.
Cimetière de Schaerbeek, Rue d’Evere 4 – 1140 Evere
Τηλ. 02/726.33.43
E-mail: intercom.inhumation@skynet.be

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ηγουμένη Γερόντισσα Μαρία.
Διεύθυνσις:
Orthodox Klooster Geboorte Moeder Gods
Gruttoweg 7
5725 RT Asten, Ὁλλανδία.
Τηλ. +31.493/56.04.21
E-mail: orthodoxasten@hetnet.nl
Website: www.orthodoxasten.nl

Εφημέριος: …Παρακολουθῆστε

Νὰ ἔρχεται κάθε νέο ἄρθρο στὰ εἰσερχόμενά σας.

Ὑπάρχουν ἤδη 60 συνδρομητές. Ἐγγραφῆτε καὶ σεῖς.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: