6. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι’ ἐκδοθέντος Ἱδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόμου καὶ περιλαμβάνει τὰς χώρας τοῦ Βελγίου, Ὁλλανδίας καί Λουξεμβούργου.

Βέλγιον
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διὰ Νόμου (29.3.1985) δημοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τὸ σχετικὸν μὲ τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τὸ Α΄ κεφάλαιον, ἄρθρον 1 ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: « Μητροπολίτης-ρχιεπίσκοπος το Οκουμενικο Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ντικαταστάτης του, ναγνωρίζεται φ’ μν ς τὸ ντιπροσωπευτικὸν ργανον λοκλήρου τς ρθοδόξου κκλησίας ν Βελγίῳ».

Ὁλλανδία
Τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν ἐκάστοτε Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀνήκοντος εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, ἢ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπόν του.

Λουξεμβοργον
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλληνόφωνη Ἐνορία τοῦ Λουξεμβούργου ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου τὴν 31ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1997. Τὸν μῆνα Ἰούνιον τοῦ 2004 ἐπεκυρώθη τροποποίησις τοῦ Νόμου, μὲ τὴν ὁποίαν ἀνεγνωρίσθησαν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Λουξεμβούργῳ ἡ Σερβόφωνη καί ἡ Ρουμανόφωνη Ἐνορία.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

4626

Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, πέρτιμος καί ξαρχος Κάτω Χωρν καί Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt) ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἦς ἀπεφοίτησε μὲ βαθμὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεμβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετονομασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος. Μετὰ ἑξάμηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους και Φλαμανδοφώνους Ἑνορίας, καθόσον συνειργάσθη πάντοτε μετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ μίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν μάθημα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας. Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραμμα τῶν κρατικῶν σταθμῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει (1994-2003). Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του, ἱδρύθη ἡ Ἑνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Τὸ ἔτος 2001 ἴδρυσε καὶ τὴν Ἑνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδην καὶ τὸ 2004 τὴν Ἑνορίαν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Hasselt. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφημέριος (Chaplain) τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδρομίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει μέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ μέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς Διορθόδοξα και Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Τὴν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παμψηφεὶ βοηθός ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βελγίου κ. Παντελεήμωνι, ὑπό τόν τίτλον Σινώπης, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου. Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου ἐξελέγη παμψηφεὶ τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2013.

Ὀνομαστήρια: 24 Ἰουλίου.

Ταχυδρομική διεύθυνσις

His Eminence Metropolitan Athenagoras of Belgium
Orthodox Metropolis of Belgium
Avenue Charbo 71
1030 Brussels, Βelgium.
Τηλ. +32.2/736.52.78
Fax +32.2/735.32.64
Κιν: +32.475/351.301
Email: info@orthodoxia.be
Προσωπικό email: belgiou@orthodoxia.be


ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ὁ Θεοφιλ. ἐψηφισμένοςἘπίσκοπος Τρωάδος κ. Πέτρος

Ὀνομαστήρια: 29 Ἰουνίου.

Ταχυδρομική διεύθυνσις

His Grace Bishop-elect Petros of Troas
assistant bishop of the Orthodox Metropolis of Belgium
Avenue Stalingrad 28
1000 Brussels, Βelgium.
Κιν: +32.474/83.27.68
Email: ppetrosm@yahoo.gr

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Πρωτοπρεσβύτερος Σταῦρος Τριανταφύλλου
Avenue du Diamant 166
1030 Bruxelles, Βέλγιο
Τηλ: +32.2.736.86.59 και 02.736.52.78. Κιν. 0475/96.34.89.
E-mail: stayros.triantafyllou@telenet.be

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ
ρχιερατικός πίτροπος Βελγίου:
Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Ἀποστολάκης.
Rue de Stassart 92 – 1050 Bruxelles
Τηλ. καὶ Fax: +32.2/502.27.88
κιν. +32.496/10.44.60.
E-mail: spapostolaki@brutele.be

ρχιερατικὸς πίτροπος Κάτω Χώρων: …

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λουξεμβούργου:
Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Μοσχονᾶς
1a, rue de Schlamestée
L-5770 Weiler-La-Tour
(B) +32.473/21.37.18.
E-mail: paroisselux.pmoshonas@gmail.com

ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης
Avenue de Stalingrad 28
1000 Bruxelles
Τηλ.: +32.2/513.55.49
Kιν.: +32.477/06.46.60
E-mail: thantop@gmail.com

Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge
Tuinwijk 14
2070 Burcht
Κιν. +32.485/52.25.20
E-mail: Berche_g@yahoo.com

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μητροπολίτου:
Εσηγητής: Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης
Τηλ.: +32.2/513.55.49
Γραφ. +32.2/736.52.78
κιν.: +32.477/06.46.60
E-mail: thantop@gmail.com

Γραμματεία:
Γενικὸς Γραμματεύς: Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Ψάλλας
Τηλ. +32.2/736.42.86
Email: evangelospsallas@skynet.be

Ἀρχειοφύλαξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Κωνσταντῖνος Ψάλλας
Τηλ. +32.489/93.23.73
Email: kosthspsallas@gmail.com

Γραμματεία διὰ τὰ Ἐκκλησιατικὰ Συμβούλια: Ariane Lahou.
Τηλ. +32.2/732.22.61
+32.498/57.62.40.
Email: fabriques_orthodoxes@yahoo.fr

ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΙΕΡΕΥΣ
Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Κενανίδης
Edingensesteenweg 206
1730 Asse
Τηλ. +32.471.40.47.77
Email : frconken@gmail.com

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Ἀντιπρόεδρος: ὁ Θεοφιλ. ἐψηφισμένοςἘπίσκοπος Τρωάδος κ. Πέτρος
Γραμματεύς: Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης.
Μέλη: οἱ Πρωτοπρεσβ. Σταῦρος Τριανταφύλλου, Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Παναγιώτης Μοσχονᾶς καὶ Ἄγγελος Καμαλίδης, Πρεσβ. Ἀθανάσιος de Theux, ὁ Διάκονος Ἰωάννης Ψωμάς καί οἱ κ.κ. Γεώργιος Κάρταλης, Γεώργιος Πέτρου, Γεώργιος Γιούργας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γεώργιος Ἀλεξανδρῆς, Ἀβραάμ Ναλμπάντογλου, Κωνσταντῖνος Δημητρίου, Στυλιανός Κυμπαρίδης, Θεόδωρος Ρούσσης, Ἄλκης Ἴστηρης, Χρῆστος Καθάριος καὶ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Αντιπρόεδρος: 
ὁ Θεοφιλ. ἐψηφισμένοςἘπίσκοπος Τρωάδος κ. Πέτρος
Γραμματεύς: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σταῦρος Τριανταφύλλου.
Μέλη: οἱ Πρωτοπρεσβ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Θεολόγος Τσιρτσίδης, Δημήτριος Σταματάκης, Κωνσταντίνος Νευροκοπλής καὶ Dominique Verbeke.

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΙΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Γεώργιος Κάρταλης, Ἄρχων Μ. Νομοφύλαξ (ἐν Βελγίῳ)
Γεώργιος Πέτρου, Ἄρχων Ἕκδικος (ἐν Βελγίῳ)
Γεώργιος Γιούργας, Ἄρχων Ὁστιάριος (ἐν Βελγίῳ)
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ἄρχων Νοτάριος (ἐν Βελγίῳ)
Γεώργιος Αλεξανδρῆς, Ἄρχων Εὐταξίας (ἐν Βελγίῳ)
Ἀβραάμ Ναλμπάντογλου, Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος (ἐν Βελγίῳ)
Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ἄρχων Εὐταξίας (ἐν Ροτερντάμ)
Στυλιανός Κυμπαρίδης, Ἄρχων Ἱερομνήμων (ἐν Βελγίῳ)
Θεόδωρος Ρούσσης, Ἄρχων Δεπουτάτος (ἐν Βελγίῳ)


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας.
Γραμματεύς:  Πρεσβ. Athanase de Theux.
Μέλη: Paul Remerie, Michel Van Gysel, Μάρκος Τσουτσάνης, Maxim Hodak, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτα Baloji καὶ Χριστίνα Μιμίνου.

EΠΙΤΡΟΠH AΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας.
Γραμματεύς: Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge.
Μέλη: οἱ Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης καὶ Ἄγγελος Καμαλίδης, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι Γεώργιος Κάρταλης καὶ Γεώργιος Πέτρου, Παύλος Λαμπρίδης, Christophe Beyer, Κοσμᾶς Βασιλιάδης, Justine Peckstadt, Ἰωάννης Κόκλης καὶ Γεώργιος Μαγκλής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας.
Γραμματεύς: Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης.
Μέλη: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Πρωτοπρ. Ἄγγελος Καμαλίδης, Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Ψάλλας, Πρωτοπρ. Νικόλαος Παλαμιανάκης, Οἰκον. Γεώργιος Περρῆς, Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κενανίδης καὶ Πρεσβ. Κυπριανός Ποπέσκου.

ΠΑΙΔΩΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοπρεσβ. Σταῦρος Τριανταφύλλου.
Γραμματεῖς: Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Ψάλλας καὶ Philippe de Bruyn.
Μέλη: ὁ Πρωτοπρεσβ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, ὁ Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κενανίδης, ὁ Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος de Theux, οἱ κοι Patrick Stangé καὶ Constantin Zamfir, ἡ κα Chantal Lanoy, καὶ ὁ ἐπιθεωρητής Πρωτοπρεσβ. Dominique Verbeke.
Νομικός Σύμβουλος: ὁ κ. Maurice Van Stiphout.

Ταχυδρομική διεύθυνσις:
Παιδαγωγική Ἐπιτροπή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλήσιας,
Avenue Charbo 71
- 1030 Bruxelles, Βέλγιο.
Τηλ: +32.2.736.52.78
Φαξ: +32.2.735.32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
1. Φλαμανδικὴ Κοινότης:
Dienst Orthodox Godsdienstonderwijs
Johannastraat 33 – 
9000 Gent.
Τηλ. καὶ Φαξ: +32.9/225.47.18.
E-mail: verbekedominique@me.com

2. Γαλλόφωνη καὶ Γερμανόφωνη Περιοχή:
προσωρινά: Secrétariat de la Commission Pédagogique
Avenue Charbo 71 – 1030 Bruxelles.
Τηλ: +32.2.736.52.78
 καὶ Φαξ: +32.2.735.32.64
E-mail: orthopedacom@gmail.com

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Εὐάγγελος Ψάλλας.
Μέλη: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Νευροκοπλῆς, Πρωτοπρεσβ. Paolo Perletti, Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κενανίδης, ὁ Καθ. Βασίλειος Σαρόγλου καὶ Μαρίνα Δερμιτζάκη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Γραμματεύς: Πρεσβ. Κυπριανός Ποπέσκου.
Μέλη: Πρεσβ. Παύλος Cecha, Ἀρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge, Ἀνέστης Λιούτας, Θεοδώρα Ἀντωνίου, Nicolas Peckstadt καὶ Λίνα Κεχαγιά.
Σύμβουλοι: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Πρωτοπρ. Dominique Verbeke, Πρωτοπρ. Bernard Peckstadt καὶ Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κενανίδης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ
(διὰ τὸ Βέλγιον) Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντῖνος Νευροκοπλῆς καὶ Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κενανίδης, (διὰ τὴν Ὁλλανδίαν) Ἀνέστης Λιούτας, (διὰ τὸ Λουξεμβοῦργο) Πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ – ΤΥΠΟΥ)
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Γραμματεύς: Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Ψάλλας.
Μέλη: Αρχιδιάκονος Ἀθανάσιος Τοπαρλάκης, Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge, Johanna Pelgrims καὶ Κωνσταντίνος Ψάλλας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης καἰ Oἰκον. Δημήτριος Σταματάκης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ
Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης.
Γραμματεύς:
Μέλη: Θωμαϊς Καψαμπέλη, Ἑλένη Κοντοποῦ, Μαρία Μιχαλοπούλου…

ΚΗΡΥΓΜΑ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ
Τὸν θεῖον λόγον κηρύσσουν οἱ προσοντοῦχοι κληρικοὶ καὶ θεολόγοι καθηγηταί.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
οἱ πνευματικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: οἱ Πρωτοπρ. Σταῦρος Τριανταφύλλου, Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Ἄγγελος Καμαλίδης, Θεολόγος Τσιρτσίδης, Δημήτριος Σταματάκης, Κωναταντῖνος Νευροκοπλῆς, Εὐάγγελος Ψάλλας, Νικόλαος Παλαμιανάκης, Dominique Verbeke, Bernard Peckstadt καὶ Σακελλάριος Παντελεήμων Νούσης.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ἐπίσκεψις καὶ συμπαράστασις γίνεται εἰς ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς τῶν νοσοκομείων ὑπό τῶν ἱερέων

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
Συντονιστής: ὁ Πρωτοπρ. Ευάγγελος Ψάλλας.
Ὑπεύθυνοι: οἱ κκ. Constantin Zamfir καὶ Alain Couty.

 

ΕΦΗΣΥΧΖΟΝΤΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
– Πρωτοπρ. Ιγνάτιος Πέκσταντ. Ταχ. διεύθυνσις: Tieltsesteenweg 69 – 9900 Eeklo. Τηλ. +32.9/377.13.70. E-mail: ignace.peckstadt@gmail.com
– Οἰκον. Νικόλαος Διακοσταυριανός. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Marechal Foch 32 – 6044 Roux (Charleroi). Τηλ. +32.475/34.62.56.
– Οἰκον. Βαρθολομαῖος Dhuyvetter. Ταχ. διεύθυνσις: Hendrik Serruyslaan 3A – 8040 Oostende. Τηλ. +32.59/43.41.88. Κιν. +32.479/55.52.46. E-mail: baudouin.dhuyvetter@telenet.be

 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

1. ΚΕΣΤΕΚΙΔΕΙΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
Περιλαμβάνει Νηπιαγωγεῖον, Γυμνάσιον καὶ Λύκειον Μητρικῆς Γλώσσης.
Διεύθυνσις: Rue Josephe Claes 91 – 1060 Bruxelles.
Τηλ. 02.538.02.25, 02.534.28.51 και 02.537.22.77
Ὑπεύθυνος: ὁ Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης.

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Rue de Merode 146 – 1060 Bruxelles.

3. ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΣΤΕΚΟΓΛΟΥ’’
Διεύθυνσις: Avenue de Stalingrad 28 – 1000 Bruxelles. Τηλ.02.512.19.13 και Φαξ: 02.511.29.62
Υπεύθυνος: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Νευροκοπλῆς. Τηλ. +32.472/84.15.97.
E-mail: knevrokoplis@yahoo.com.

4. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ‘‘ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’
Τὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας στεγάζεται εἰς τὸ Κεστεκίδειον Σχολεῖον. Διεύθυνσις: Rue Josephe Claes 91 – 1060 Bruxelles.
Εἰς τὸ Ἰνστιτοῦτο γίνεται θεολογικὴ προετοιμασία τῶν ἐπιθυμούντων νὰ διδάξουν τὸ ὸρθόδοξο θρησκευτικὸ μάθημα εἰς τὰ Βελγικὰ Σχολεῖα. Ἡ διδασκαλία γίνεται εἰς τὰς γλώσσας του Κράτους, τὴν Ὁλλανδικὴν καὶ τὴν Γαλλικήν, ἐφ’ ὅσον καὶ τὸ μάθημα διδάσκεται εἰς αὐτάς.

Πρύτανης: Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας

1. Φλαμανδικό Τμῆμα:
Orthodox Instituut Apostel Paulus
Sophie van Akenstraat 56
9000 Gent.
Τηλ. και Φαξ: +32.9/224.11.53 και +32.9/225.47.18.
E-mail: verbekedominique@hotmail.com
Ιστοσελίδα: www.orthodoxonderwijs.be

2. Γαλλόφωνο Τμήμα:
Institut Orthodoxe Apôtre Paul
Rue Josephe Claes 91
1060 Bruxelles.
Τηλ. +3227364286
E-mail: inorthobxl@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.enseignementorthodoxe.be

ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ὑπεύθυνος· Δημήτριος Ζαγκανᾶς.
Τηλ. +32.473/12.82.08
E-mail: dimitrios.zaganas@gmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ
Avenue de Stalingrad 36
1000 Bruxelles.
Τηλ. 02/502.52.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ
Ἀπὸ τοῦ 2005 ὑπάρχει εἰς τὰς Βρυξέλλας Ὀρθόδοξον Νεκροταφεῖον.
Cimetière de Schaerbeek, Rue d’Evere 4 – 1140 Evere
Τηλ. 02/726.33.43
E-mail: intercom.inhumation@skynet.be

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἡγουμένη Γερόντισσα Μαρία.
Διεύθυνσις:
Orthodox Klooster Geboorte Moeder Gods
Gruttoweg 7
5725 RT Asten, Ὁλλανδία.
Τηλ. +31.493/56.04.21
E-mail: orthodoxasten@hetnet.nl
Website: www.orthodoxasten.nl

Εφημέριος: …%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: