Archive for the ‘ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ’ Category

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

16 Σεπτεμβρίου 2015
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 11ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς τήν νῆσον Χίον, ἀνταποκρινόμενος εἰς πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου καθώς καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, ἵνα προστῇ τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμψάντων Ἁγίων καί εὐλογήσῃ τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου.

Τήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πισιδίας κ. Σωτήριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Συκῆς, καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Δημήτριος Παΐσιος, ἐκ μέρους τῆς νεολαίας τῆς Ὁμογενείας.

article_23060_106404

Τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ἀφιχθέντα εἰς Χίον ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Ὅμηρος» μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὁ ἐπιτόπιος Ποιμενάρχης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β´ καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, πρῴην Βελγίου κ. Παντελεήμων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐπιδαύρου κ. Καλλίνικος, Κληρικοί, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Μουσουρούλης, Ὑπηρεσιακός Ὑπουργός Περιβάλλοντος, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή Αὐτοῦ ἐγένετο εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως, ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν ὁ ἱ. Κλῆρος, καί πλῆθος λαοῦ. Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βουρνοῦ, Δημάρχου Χίου, καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Πατριάρχου, συνωμίλησεν Οὗτος μετά προσφύγων φιλοξενουμένων εἰς τήν νῆσον καί προσέφερεν εἰς αὐτούς εἴδη πρώτης ἀνάγκης, εἶτα δέ ἅπαντες μετέβησαν πεζῆ εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου, ἔνθα ὁ Πατριάρχης προέστη Δοξολογίας καθ᾿ ἥν ἀντηλλάγησαν μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου οἱ εἰθισμένοι τῇ περιστάσει λόγοι. Μετά ταῦτα μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Χριστιάνας Καλογήρου, Περιφερειάρχου Βορείου Αἰγαίου. Ἐκεῖσε τά μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, Ἐκπαιδευτικοί, ἐκπρόσωποι τῶν παραγωγικῶν τάξεων καί πλεῖστοι ἄλλοι ὑπέβαλον τά σέβη των εἰς τόν Πατριάρχην.

article_23060_106410

Τό ἑσπέρας, παρετέθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Διοικήσεως πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπίσημον δεῖπνον, τῇ χορηγίᾳ τῆς οἰκογενείας τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Φράγκου, ἐν τῇ ἐπαύλῃ αὐτῆς εἰς Καρδάμυλα.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 12ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ σύναξιν τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου καί προσέφερεν εἰς αὐτούς ἀναμνηστικά. Ἀκολούθως προσῆλθον εἰς τήν ἕδραν τῆς Μητροπόλεως πρός ὑποβολήν σεβασμάτων καί ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς πολιτιστικοί Σύλλογοι καί Σωματεῖα τῆς Νήσου καθώς καί διάφοροι φορεῖς αὐτῆς καί πολυάριθμοι πιστοί.

article_23060_106438

Τήν μεσημβρίαν, παρευρέθη ἐν Κάμπῳ εἰς τήν τελετήν παραδόσεως τοῦ βραβείου «Europa Nostra» διά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ ἀρχοντικοῦ «Ἀντουάνικον», ἀντιπροσωπευτικοῦ δείγματος τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Χίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Ἐξοχ. κ. Μαρίνης Λαμπράκη – Πλάκα, ὑπηρεσιακῆς Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου καί τῶν συνεργατῶν του, τῶν καί ἐργασαμένων διά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ ἀρχοντικοῦ, καί πλήθους κόσμου.

article_23060_106432
Κατά τό παρατεθέν ἐν συνεχείᾳ ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Ἀργέντικον», ὡμίλησαν ὁ ἀμφιτρύων, ὁ Παναγιώτατος καί τῇ παροτρύνσει Αὐτοῦ ἡ μόλις ἀφιχθεῖσα εἰς τήν Χίον Ἐξοχ. κ. Βασιλική Θάνου, Ὑπηρεσιακή Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος.

Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τήν κώμην Καλλιμασιά, ἰδιαιτέραν πατρίδα τῶν ἐκ τῶν Προκατόχων Του ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Ἰωακείμ Β´ καί Ἰωακείμ Δ´, ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν των ἐνώπιον τοῦ τάφου Ἰωακείμ τοῦ Δ´, διαζωγραφήσας ἐνωρίτερον, κατά τήν ἐν τῇ «Πλατείᾳ Πατριαρχῶν» ὑποδοχήν Αὐτοῦ, τάς προσωπικότητας καί τήν προσφοράν των πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος. Ἠκολούθησεν ἡ ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου φύτευσις μαστιχοδένδρου εἰς τήν περιοχήν τῶν καμμένων Βέσσης καί ἡ συνάντησις Αὐτοῦ μετ᾽ ἐθελοντικῶν ὁμάδων πυροσβεστῶν, προσκόπων καί ἄλλων νέων.

article_23072_106577

Κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βέσσης ἀνέμενε τόν Πατριάρχην τιμητικῶς ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Πρωθυπουργός καί μετά τό σύντομον προσκύνημά των μετέβησαν εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ εὐκλεοῦς γόνου τοῦ χωρίου τιμωμένην «Πλατεῖαν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε´» (Βαλλιάδου) ὅπου ἐτελέσθη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ πρό τῆς ἀποκαλυφθείσης προτομῆς του. Ἐπηκολούθησεν ἡ ἐν τῷ καταλύματι τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Νήσου ἰδιαιτέρα συνάντησις Αὐτοῦ μετά τῆς Ἐξοχ. κ. Βασιλικῆς Θάνου, Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, καί τό παρατεθέν ὑπό συγγενῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε´ δεῖπνον.

Τήν Κυριακήν, 13ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, Χίου κ. Μάρκου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐπιδαύρου κ. Καλλινίκου.

article_23072_106595

Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρῴην Βελγίου κ. Παντελεήμων, ἡ Ἐξοχ. κ. Ἀναπλ. Ὑπουργός Πολιτισμοῦ, Βουλευταί, ὁ ἐν Σμύρνῃ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, αἱ τοπικαί Ἀρχαί, ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί πλήθη πιστῶν. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησε τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ἀνωμερίτην, πρῴην Ὑπουργόν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Ἠκολούθησαν ἡ προσφώνησις τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί ἡ ἀντιφώνησις τοῦ Πατριάρχου, ἐπικαλεσθέντος ἐπί πάντας τήν εὐλογίαν καί προστασίαν τῶν Χίων Ἁγίων.

article_23060_106425

Μετά ταῦτα ὁ σεπτός Προκαθήμενος ἀπηύθυνε Μήνυμα πρός τούς ἁπανταχοῦ ναυτικούς τῆς Νήσου διά τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας «Σήμαντρο», ἐπεσκέφθη τήν τοποθεσίαν Δασκαλόπετρα, τήν θεωρουμένην ὡς τόπον διδασκαλίας τοῦ Ὁμήρου, ξεναγηθείς ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀθηνᾶς Λουτράρη, Ἀρχαιολόγου, προσεκύνησεν εἰς τόν Ἱ. ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, ὅπου ἠνδρώθη καί ἐχειροτονήθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, ὅστις ἐν συγκινήσει καί εὐγνωμοσύνῃ προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον καί παρουσίασεν Αὐτῷ τήν μητέρα του Εὐγεν. κ. Χρυσάνθην Βασιλάκη. Τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐπίσημον γεῦμα, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Chandris». Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἷκον τόν γόνον τῆς Χίου καί ἐν αὐτῇ ἐφησυχάζοντα Σεβ. Μητροπολίτην πρῴην Βελγίου κ. Παντελεήμονα, συμφοιτητήν Του ἐν Χάλκῃ καί πολιόν Ἱεράρχην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

IMG_4640

Τό ἑσπέρας, ἐγένετο ἡ ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Βυζαντινήν Νέαν Μονήν ὑπό τοῦ Ἡγουμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Παπανικολάου καί πλήθους πιστῶν καί ἐτελέσθη ἡ ἐπί τῇ ἐπισκέψει Δοξολογία ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱ. Μονῆς. Εἶτα, ὁ Πατριάρχης κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς τό Ἵδρυμα «Μαρία Τσάκος» ἐνεκαινίασε τήν ἔκθεσιν ζωγραφικῶν ἔργων τοῦ Κωνσταντίνου Παρθένη καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἐφοπλιστοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἐξάρχου κ. Παναγιώτου Τσάκου δεῖπνον.

Τήν Δευτέραν, 14ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ Καρδαμύλων κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν τήν προτεραίαν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας διένειμεν ἐπί μακρόν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τόν εὐλογηθέντα βασιλικόν ἁγιάσας αὐτούς διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

article_23078_106710

Ἀκολούθως, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν εἰς τήν μαθητικήν στέγην «Τό Σπίτι τῆς Μαρίας» καί ἐξῇρε κατά τήν ὁμιλίαν Του τάς φιλανθρωπικάς καί κοινωφελεῖς δράσεις τῆς οἰκογενείας Π. Τσάκου, μεθ᾽ ἧς ἐπεκοινώνησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς κατά τό παρατεθέν ἐν τῇ ἐπαύλει αὐτῆς νηστήσιμον γεῦμα τῇ συμμετοχῇ πολλῶν συνδαιτυμόνων.

Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῆς Χίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη καί ηὐλόγησε νοσηλευομένους ἐν τῇ μονάδι τεχνητοῦ νεφροῦ τοῦ Γεν. Νοσοκομείου «Σκυλίτσειο» καί ἐτέλεσε Τρισάγια ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν οἰκείων τῆς οἰκογενείας Παναγιώτου Τσάκου, καί τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Λιαδῆ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, καί Ἀνδρέου Ἀξιωτάκη, διατελέσαντος Προέδρου τοῦ «Φάρου Βαρβασίου», ἀμφοτέρων ἀποφοίτων τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.
Ἐν τέλει, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἀνεχώρησε προπεμφθείς ὑπό τῶν ἐπισήμων μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως, ἀπευθύνας ἐνωρίτερον Μήνυμα πρός τόν λαόν τῆς Χίου διά τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, εὐχαριστήσας καί εὐλογήσας αὐτόν, καί ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

4 Σεπτεμβρίου 2015

Συνλθε, τ προσκλήσει καί πό τήν προεδρείαν τς Α. Θ. Παναγιότητος το Οκουμενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, πό 29ης Αγούστου μέχρι καί τς 2ας Σεπτεμβρίου 2015, ν τ ερ Να γίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, ες Σύναξιν σεβασμία εραρχία το Οκουμενικο Θρόνου μετά καί τῶν Ἱεραρχῶν τῶν ὑπό τήν κανονικήν αὐτοῦ προστασίαν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας καί τῶν ὑπ᾿ αὐτόν Οὐκρανῶν καί Καρπαθορρώσσων.

Κατ᾿ αὐτήν συνεζητήθησαν, κατόπιν ἐμπεριστατωμένων εἰσηγήσεων, μέ πρώτην αὐτήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τά θέματα τῆς πορείας πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον, τῶν Διαλόγων μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, τῆς Βιοηθικῆς, τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ. .

Μετ᾿ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος συνεζητήθη τό μεταναστευτικόν πρόβλημα μέ τήν ποιμαντικήν, νθρωπιστικήν καί τάς λλας διαστάσεις ατο

Συναφῶς, ἡ Σύναξις τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξ ἀφορμῆς τῶν τελευταίων γεγονότων ἀπευθύνει πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν ἔκκλησιν πρός σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τοῦ καί ἱερέως τῆς κτίσεως καί ἔχοντος ἀπό Θεοῦ τήν ἐντολήν διαφυλάξεως αὐτῆς. Συναφῶς, Σύναξις ποκηρύσσει πσαν μορφήν βίας, φανατισμο, ποϊεροποιήσεως, τις καθιστ τόν νθρωπον ντικείμενον κμεταλλεύσεως. 

2015.09.02 - Synaxis_hiërarchie

Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὑπό τάς παρούσας περιστάσεις, μετά πολλοῦ προβληματισμοῦ καί βαθείας θλίψεως, διαπιστώνει ὅτι κόμη καί σήμερον σταυρώνεται Χριστός καί χριστιανικοί πληθυσμοί ατόχθονες ν Μέσ νατολ καί ν φρικ μέ πλουσίαν πολιτιστικήν κληρονομίαν καί προσφοράν, ἀναγκάζονται ὑπό τήν πίεσιν καί τήν βίαν τῶν θρησκευτικῶν φονταμενταλιστῶν νά ἐγκαταλείψουν τάς πατρογονικάς των ἑστίας καί πρόσφυγες, ὅπως ἄλλοτε ὁ Χριστός, διωκόμενος ὑπό τοῦ Ἠρώδου ἔφυγεν εἰς Αἴγυπτον, νά ζητήσουν τήν φιλόξενον ἀσφάλειαν τῆς Δύσεως, ἀφέντες εἰς ἐρείπια τά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ των, τά ὁποῖα ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες.

Ἐνώπιον τῆς τραγικῆς αὐτῆς πραγματικότητος, Μεγάλη το Χριστο κκλησία, ναμιμνησκομένη τν δικν της δεινν, σταται λληλέγγυος πρός τάς χριστιανικάς ταύτας κοινότητας καί στηρίζει ἐνώπιον τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν τό δικαίωμα παντός λαοῦ νά λατρεύῃ ἐλευθέρως τόν Θεόν αὐτοῦ καί νά διακηρύσσῃ ὅτι ἡ θρησκεία πρέπει νά ἑνώνῃ τούς λαούς καί τούς πολιτισμούς καί νά καθίσταται θεμέλιον πολιτισμοῦ καί ἀνθρωπιᾶς.

Ὡσαύτως, ο εράρχαι το Οκουμενικο Πατριαρχείου στρέφουν τήν σκέψιν καί τήν προσευχήν των πρός τάς χιλιάδας τν ν Οκρανί μπεριστάτων δελφν μας καί εὔχονται διά τήν παῦσιν τῶν διαιρέσεων καί τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνότητος τοῦ εὐσεβοῦς οὐκρανικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν πίστιν καί τό βάπτισμα παρά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ συναχθέντες Ἱεράρχαι ἀπευθύνουν τήν εὐλογίαν αὐτῶν εἰς τούς πιστούς τῶν ἑκασταχοῦ θεοσώστων ἐπαρχιῶν τῆς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ὡς καί πρός «πᾶσαν ψυχήν Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων», ὁμοῦ μέ τήν ἔκφρασιν τοῦ σεβασμοῦ των πρός τούς Μακ. Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν εὐχήν νά ἴδουν πραγματοποιουμένην κατά τό προσεχές ἔτος τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2015

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

3 Σεπτεμβρίου 2015

Με κάθε επισημότητα και σύμφωνα με την πατριαρχική τάξη και παράδοση εορτάστηκε στην Ιερά Καθέδρα του πρώτου Θρόνου της Ορθοδοξίας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η αρχή της νέας Ινδικτιώνος, δηλαδή η έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία με Πατριαρχική και Συνοδική Χοροστασία με την παρουσία και όλων των Αρχιερέων που λαμβάνουν μέρος στη Σύναξη της Ιεραρχίας του Θρόνου. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας. Στο κέντρο του Ναού είχε τοποθετηθεί η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Παμμακαρίστου από το ομώνυμο βυζαντινό Μοναστήρι, της οποίας η Σύναξη τιμάται σήμερα στο Πατριαρχείο.

Indict

Ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Αρχιμ.Βαρθολομαίος Σαμαράς, ανέγνωσε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για την 1η Σεπτεμβρίου (πατήστε ΕΔΩ), ημέρα κατά την οποία η Μεγάλη Εκκλησία καλεί τους πάντες σε προσευχή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της Δημιουργίας του Θεού πρωτοβουλία την οποία πρόσφατα ανέλαβε και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

11947646_929393517126489_7809538400471004301_n

Μετά τη θεία λειτουργία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μετά την ειδική ακολουθία-δέηση για την πρώτη του εκκλησιαστικού έτους, ανέγνωσε την Πράξη της νέας Ινδικτιώνος την οποία και υπέγραψε. Ακολούθως υπέγραψαν διαδοχικά βάσει των πρεσβείων οι Μητροπολίτες του Θρόνου.

article_22966_105495

11986039_10206594617131346_1896475604_o

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΩΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

28 Αὐγούστου 2015

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 28ης Αυγούστου 2015 ο νεοεκλεγείς, εψηφισμένος Επίσκοπος Τρωάδος Πέτρος, βοηθός επίσκοπος παρά τω Σεβασμ. Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα, ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό Μήνυμα.

Τρωάδος Πέτρος

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Επισκόπου Τρωάδος Πέτρος εξέφρασε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη στον Οικουμενικόν Πατριάρχην, προς τον οποίον υπέβαλε απόλυτη αφοσίωση και αδιάκριτη υπακοή, καθώς και στους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή κρίση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του Σεβασμ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου.

11900080_10153175751587582_8796907232838624608_n

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Αρχιερέων της Συνόδου, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών ο νέος εψηφισμένος Επισκόπου Τρωάδος Πέτρος τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν Εκκλησία η εκλογή του στην οποία και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη ευαρέσκεια της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του αποδεχόμενος το γεγονός με ευγνωμοσύνη.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο εψηφισμένος Επισκόπου Τρωάδος Πέτρος δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές των Αρχιερέων, των κληρικών της Αυλής αλλά και των παρισταμένων προσκυνητών.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ

28 Αὐγούστου 2015

Βρυξέλλες – Ανακοινούται ότι κατά την σημερινήν Συνεδρίαν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρείαν της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και προτάσει Αυτού, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Πέτρος Μποζίνης, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, εξελέγη παμψηφεί Βοηθός Επίσκοπος παρά τω Σεβασμιωτάτω Mητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Τρωάδος.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Trwados_PetrosΘεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Τρωάδος Δρ. Πέτρος Μποζίνης γεννήθηκε τὸ 1971 στὴν Πάτρα, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Πάνορμο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ εἰδικεύτηκε στὸν τομέα τῆς Ἠλεκτρονικῆς – Ραδιοηλεκτρολογίας. Ἔλαβε τὸ πτυχίο τῆς Θεολογίας ἀπὸ τὸ τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς (Master) στὸ Στρασβοῦργο (Γαλλία), ὅπου καὶ ὁλοκλήρωσε μὲ βαθμὸ ἄριστα διδακτορικὴ διατριβὴ στὸν τομέα τῆς Συγκριτικῆς Λειτουργικῆς, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῶν καθηγητῶν Marcel Metzger καὶ Jean Luc Hiebel, μὲ θέμα: «Οἱ εὐχὲς περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως στὸ Βερβερινὸ εὐχολόγιο». Σήμερα πραγματοποιεῖ μεταδιδακτορικὴ διατριβὴ (Postdoc) στὸν τομέα τῆς Βυζαντινῆς Φιλοσοφίας στὸ τμῆμα Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Κοσμήτορος τῆς σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν κ. Χρήστου Τερέζη.

Τὸ ἔτος 1997 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ τὸ 2002 πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Πατρῶν κυρὸ Νικόδημο (Βαλληνδρᾶ), ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἔλαβε καὶ τὸ ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου. Ὑπηρέτησε ἐπὶ ἕξι ἔτη στὴν Πάτρα καὶ ἐπὶ δέκα ἔτη ὡς ἐφημέριος στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸ Freiburg, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας. Στὴ συνέχεια ὑπηρέτησε ἐπὶ δύο ἔτη στὸν Πανεπιστημιακὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Πάτρα, ἐνῶ σήμερα ἔχει ἐκ νέου ἐπιστρέψει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας.

Ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν προσέφερε τὶς ὑπηρεσίες του στὸν ραδιοφωνικὸ καὶ τηλεοπτικὸ σταθμὸ «Λύχνος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἀρχικὰ ὡς τεχνικὸς ὑπεύθυνος καὶ στὴν συνέχεια ὡς ὑποδιευθυντής.

Ὁμιλεῖ τὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴν γαλλική.

ΤA OΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

13 Ἰουνίου 2015

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

article_22366_100377

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Καραμπίνην, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, εἰς Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων τῇ περιστάσει λόγων. Ἀκολούθως ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν ἱ. Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν.

article_22366_100378

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ᾿ ἥν οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ ἱ. Κλῆρος καί οἱ πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί οἱ ὁμογενεῖς, ὑπέβαλον τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.  Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ.

article_22366_100379

Μετ᾿ Αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός,  Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος,  Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Ράσκας καί Πριζρένης κ. Θεοδόσιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κρούσεβατς κ. Δαυΐδ, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

article_22366_100380

Ὡσαύτως παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου  Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Naro-Fominsk κ. Ἰωάννης, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον, καί ὁ Πανιερ. Ἐπίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας.

article_22366_100386

Ἐκκλησιάσθησαν ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἔγγρας κ. Ἱερώνυμος, ἐκ Σερβίας, Μηδείας κ. Ἀπόστολος καί Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένεων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,  οἱ  Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, μετά τῶν Ἐντιμ. κυρίων Βίκτωρος Μαλιγκούδη καί Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένων, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γεν. Πρόξενος ἐν Σμύρνῃ, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος μέγα προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Naro-Fominsk κ. Ἰωάννης ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου καί ἐπέδωκε δῶρον τῆς Α. Μακαριότητος πρός τόν Παναγιώτατον, ἐνῷ κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, ψαλέντος ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ.

article_22366_100416

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἡγουμένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.

Μετά ταῦτα, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάζοντα Πατριάρχην ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Μ. Εὐεργέτης αὐτῆς, ὅστις ἐξέφρασε τόν σεβασμόν καί τά ἑόρτια θερμά συγχαρητήρια ἑαυτοῦ καί τῶν οἰκείων του.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.

11 Ἀπριλίου 2015

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Χριστὸς Ἀνέστη!

patr-bartholomὍλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἑορτάζομεν καὶ ἐφέτος χαρμοσύνως τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ψάλλομεν: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν• καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν Αἴτιον» (τροπάριον τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως).

Καὶ ἐνῷ ἡμεῖς χαρμοσύνως ἑορτάζομεν τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, ὡς πραγματικότητα ζωῆς καὶ ἐλπίδος, πέριξ ἡμῶν, ἐν τῷ κόσμῳ, ἀκούομεν τὰς κραυγὰς καὶ τὰς ἀπειλὰς τοῦ θανάτου, τὰς ὁποίας ἐκτοξεύουν ἐκ πολλῶν σημείων τῆς γῆς ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι δύνανται νὰ λύσουν τὰς διαφορὰς τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς θανατώσεως τῶν ἀντιπάλων, γεγονὸς τὸ ὁποῖον καὶ ἀποτελεῖ τὴν μεγαλυτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀδυναμίας των. Διότι, διὰ τῆς προκλήσεως τοῦ θανάτου τοῦ συνανθρώπου, διὰ τῆς ἐκδικητικότητος κατὰ τοῦ ἑτέρου, τοῦ διαφορετικοῦ, δὲν βελτιώνεται ὁ κόσμος, οὔτε ἐπιλύονται τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι, ἄλλωστε, ὑπὸ πάντων παραδεκτὸν καὶ ἀναγνωριζόμενον, ἰδιαιτέρως δὲ ὑπὸ τῶν σκεπτομένων ἀνθρώπων πάσης ἐποχῆς, ὅτι τὸ κακὸν νικᾶται διὰ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ οὐδέποτε διὰ τοῦ κακοῦ.

Τὰ προβλήματα ἐπιλύονται ἀληθῶς διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως καὶ τῆς τιμῆς τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου καὶ διὰ τοῦ σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων του. Καὶ ἀντιστρόφως, τὰ παντὸς εἴδους προβλήματα δημιουργοῦνται καὶ ὀξύνονται ἐκ τῆς περιφρονήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῆς καταπατήσεως τῶν δικαίων αὐτοῦ, ἰδιαιτέρως τοῦ ἀδυνάτου, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ δύναται νὰ αἰσθάνεται ἀσφαλὴς καὶ ὁ ἰσχυρὸς νὰ εἶναι δίκαιος διὰ νὰ ὑπάρξῃ εἰρήνη.

Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἀπέδειξε καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον τὴν ἀδυναμίαν τοῦ θανάτου νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ ἐπιφέρῃ σταθερὰν μεταβολὴν εἰς τὸν κόσμον. Αἱ δημιουργούμεναι διὰ τοῦ θανάτου καταστάσεις εἶναι ἀναστρέψιμοι, διότι, παρὰ τὰ φαινόμενα, εἶναι προσωριναί, δὲν ἔχουν ρίζαν καὶ ἰκμάδα, ἐνῷ ἀοράτως παρὼν εἶναι ὁ πάντοτε νικήσας τὸν θάνατον Χριστός.

Ἡμεῖς, οἱ ἔχοντες τὴν ἐλπίδα μας εἰς Αὐτόν, πιστεύομεν ὅτι τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς ἀνήκει εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις προσφέρονται ὑπὸ τοῦ πατήσαντος τὸν θάνατον καὶ τὴν ἰσχύν αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς Αὐτὸν μόνον καὶ εἰς τὴν διδασκαλίαν Του ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἐλπίζῃ. Ἡ πίστις εἰς τὸν Χριστὸν ὁδηγεῖ εἰς τὴν Ἀνάστασιν, εἰς τὴν Ἀνάστασιν πάντων ἡμῶν, ἡ πίστις καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς διδασκαλίας Του εἰς τὴν ζωήν μας ὁδηγοῦν εἰς τὴν σωτηρίαν πάντων ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων μας ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα,

Τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὑπέρβασις αὕτη τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, εἶναι τὸ κήρυγμα τῆς ζωῆς ἔναντι τῆς φθορᾶς τοῦ κόσμου καὶ τῆς περιπετείας τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ εἰς αὐτὸ προσκαλοῦμεν ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡμεῖς ὁ ἐλέῳ Θεοῦ Προκαθήμενος τῆς ἐν ἀληθείᾳ Ὀρθοδόξου ἀγάπης, πάντα ἄνθρωπον εἰς γνῶσιν καὶ βίωσιν, φρονοῦντες ὅτι μόνον δι᾿ αὐτοῦ θὰ ἐπανευρεθῇ ἡ «κλαπεῖσα» ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης συγχύσεως «ἐλπὶς ἡμῶν» καὶ τοῦ κόσμου παντός.

Εἴθε τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως νὰ φωτίζῃ τὰς καρδίας ὅλων διὰ νὰ χαίρωνται ὁμοῦ μετὰ τῶν συνανθρώπων των ἐν ἀγάπῃ, εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐν τῷ Υἱῷ καὶ Λόγῳ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή.

Αὐτῷ μόνῳ, τῷ Ἀναστάντι ἐκ νεκρῶν Κυρίῳ τῆς δόξης, τῷ «ζωῆς κυριεύοντι καὶ θανάτου δεσπόζοντι», τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τοῖς «ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαριζομένῳ», ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ εὐχαριστία. Ἀμήν.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιε΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

24 Δεκεμβρίου 2014

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 * * *

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

patr-bartholomἘφάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ ἐφανερώθη συγχρόνως ὁ τέλειος ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀσύλληπτος ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Oἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν μεταπτωτικὴν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν καθημερινῶς διαπιστώνομεν μετὰ τοῦ Ψαλμῳδοῦ ὅτι «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 – Ρωμ. γ΄ 12-13).

Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν ἠδύνατο ὁ ἄνθρωπος νὰ φαντασθῇ τὴν ἀσύλληπτον ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, διότι μετὰ τὴν πτῶσιν ἠσθένησε καὶ ἠλλοιώθη. Μόνον οἱ πολὺ φωτισμένοι ἄνθρωποι διῃσθάνθησαν καὶ πρὸ Χριστοῦ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ Ψαλμῳδοῦ «τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;» (Ψαλμ. Η΄ 5), διεκήρυξαν: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν» (ἐ.ἄ. 6).

Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐφανέρωσεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί, ἔκτοτε, ἐπαναλαμβάνουν κατ᾿ ἔτος διακηρύξεις κρατῶν, κυβερνήσεων καὶ κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ διεθνεῖς συμβάσεις ἀναφερόμεναι εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ.

Ἐν τούτοις, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας βλέπομεν καθημερινῶς τὸν χείριστον ἐξευτελισμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν ἀτίμωσιν καὶ τὸν διασυρμὸν αὐτοῦ. Ὀφείλομεν, λοιπόν, ἐὰν θέλωμεν νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς δόξης καὶ τιμῆς διὰ τῆς ὁποίας περιέβαλε τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον ὁ «δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ ἡμᾶς γενόμενος» Δημιουργὸς μας, νὰ πράξωμεν πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ νὰ παύσῃ ἡ ἐσχάτως διογκουμένη ἐξευτελιστικὴ διὰ τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον συμπεριφορά.

Παρακολουθοῦμεν ἔκπληκτοι τὸ ἐπαναλαμβανόμενον συνεχῶς «δρᾶμα τῆς Βηθλεέμ». Διότι περὶ δράματος πρόκειται καὶ ὄχι περὶ χαρμοσύνου γεγονότος, ἐφ᾿ ὅσον ἀγνοεῖται ὁ σπαργανούμενος ἐν φάτνῃ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ δημιούργημά Του, ὁ ἄνθρωπος, δὲν ἀντιμετωπίζεται ὡς «εἰκὼν Θεοῦ».

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας καὶ ἡ θεολογία της διδάσκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἀξιοῦνται πλήρους σεβασμοῦ, διότι ἡνώθησαν μὲ τὸν Θεὸν εἰς τὸν σαρκωθέντα Κύριον. Ὅθεν, ὀφείλομεν ὅλοι νὰ ἐντείνωμεν τὰς προσπαθείας μας διὰ νὰ γίνῃ ὑπὸ πάντων σεβαστὴ ἡ ὑπερτάτη ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας καὶ βαθείας θλίψεως τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης παρακολουθοῦμεν τὰ ὁσημέραι ὀγκούμενα κύματα ταῦτα βίας καὶ βαρβαρότητος, τὰ ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νὰ μαστίζουν διαφόρους περιοχὰς τοῦ πλανήτου μας, καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Μέσην Ἀνατολήν, καὶ μάλιστα τοὺς γηγενεῖς ἐκεῖ χριστιανούς, εἰς τὸ ὄνομα συχνάκις τῆς θρησκείας. Δὲν θὰ παύσωμεν δὲ νὰ διακηρύττωμεν ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς πάντας, τοὺς ἀδελφοὺς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Θρησκειῶν, τοὺς Ἀρχηγοὺς Κρατῶν, πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, μάλιστα δὲ πρὸς τούς, κατόπιν ὑποκινήσεων ἤ μὴ θέτοντας τὴν ἰδίαν ζωὴν αὐτῶν εἰς κίνδυνον διὰ νὰ ἀφαιρέσουν ἀνθρωπίνους ζωάς, συνανθρώπους – δημιουργήματα καὶ αὐτὰ τοῦ Θεοῦ-, καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι οὐδεμία εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ μορφὴ ἀληθοῦς καὶ γνησίας θρησκευτικότητος ἢ πνευματικότητος ἄνευ ἀγάπης πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον. Οἱονδήποτε ἰδεολογικόν, κοινωνικὸν ἢ θρησκευτικὸν μόρφωμα περιφρονεῖ τὸν κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκει ἢ ἐπιτρέπει τὸν θάνατον συνανθρώπων μας, μάλιστα δὲ μὲ βάναυσον καὶ πρωτόγονον τρόπον,  οὐδεμίαν ἀσφαλῶς ἔχει σχέσιν μὲ τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης.

Στρέφοντες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τοὺς ὀφθαλμούς μας εἰς τὴν κρατοῦσαν σήμερον ἐν τῷ κόσμῳ κατάστασιν ἀποστρέφομεν τὸ πρόσωπόν μας ἐκ τῶν θλιβερῶν γεγονότων μισαλλοδοξίας καὶ ἐχθρότητος, τὰ ὁποῖα μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ φθάνουν πλέον, διὰ τῶν συγχρόνων μέσων γενικῆς ἐπικοινωνίας, εὐχερέστερον εἰς τὰς ἀκοὰς καὶ τὴν ὅρασίν μας προκαλοῦντα τρόμον διὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, καὶ προβάλλομεν ὡς ἰσχυρὸν ἀντίδοτον εἰς τὴν σύγχρονον βίαν τὴν καταπλήξασαν τοὺς μάγους καὶ τὸν κόσμον «ἐσχάτην πτωχείαν» τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ πάντοτε ὡς ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ Θεοῦ, ἡ μυστικὴ δύναμις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. Ἡ δύναμις ἡ ὁποία νικᾷ καὶ ὑπερβαίνει διὰ τῆς ἀγάπης τὴν κάθε εἴδους βίαν καὶ κακίαν.

Οὕτως ἀποτιμῶντες κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χριστούγεννα τὴν κατάστασιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, εὐχόμεθα ὅπως βιώσωμεν οἱ πάντες τὴν χαρὰν τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου, τοῦ συνανθρώπου, καὶ τὴν παῦσιν τῆς βίας κάθε μορφῆς, τὴν νίκην ἐπὶ τῆς ὁποίας διὰ τῆς ἀγάπης προβάλλει καὶ προσφέρει ὁ σάρκα λαβὼν «μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος», ὁ «Ἄρχων εἰρήνης» καὶ Σωτὴρ ἡμῶν Χριστός.

Αὐτοῦ τοῦ τεχθέντος καὶ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου τῆς δόξης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος καὶ ἡ εὐδοκία εἴησαν μετὰ πάντων.

Χριστούγεννα ,βιδ΄

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

3 Μαρτίου 2014

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2014 – 31.08.2014, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν:

Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος (17.09.1967)
Σικάγου κ. Ἰάκωβος (25.12.1969)
Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας (31.01.1971)
Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος (26.03.1972)
Τρανουπόλεως κ. Γερμανός  (14.01.1973)
Τορόντο κ. Σωτήριος (27.01.1974)
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος (23.02.1975)
Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας (22.06.2003)
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος (28.05.2005)
Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος (09.07.2005)
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ (08.03.2009)
Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας (18.11.2012)

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Μαρτίου 2014

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΟΜΑΝΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ

29 Ὀκτωβρίου 2013

Εκοιμήθη το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 ο Αρχιεπίσκοπος Κομάνων κυρός Γαβριήλ. Εκοιμήθη στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, ενώ τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Να αναφερθεί ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος πριν από ένα χρόνο περίπου είχε κάνει αποδεκτή την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Κομάνων.

article_12041_28918Ο Αρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ (κατά κόσμον Guido de Vylder), Πατριαρχικός Έξαρχος των εν Δυτική Ευρώπη Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσσικής Παραδόσεως, εγεννήθη εις την πόλιν Lokeren του Βελγίου την 13ην Ιουνίου 1946. Πρωτότοκος υιός ρωμαιοκαθολικής οικογενείας έλαβε τεχνικήν παιδείαν προκειμένου να διαδεχθή τον πατέρα αυτού εις την διεύθυνσιν της οικογενειακής επιχειρήσεως. Μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας εφοίτησεν εις το Ινστιτούτον «Βραδέων Κλήσεων» (ενηλίκων) του Kortrijk, εις το Σεμινάρον της Επισκοπής της Γάνδης, όπου παρηκολούθησε μαθήματα Φιλοσοφίας και Θεολογίας και εις το Ρωμαιοκαθολικόν Πανεπιστήμιον της Λουβαίνης, όπου παρηκολούθησε μαθήματα Θεολογίας.  Κατά την περίοδον των σπουδών του εγνώρισε την Ορθοδοξίαν εις τας Ορθοδόξους Ενορίας του Βελγίου και της Ολλανδίας, ένεκα δε τούτου απέρριψε την χειροθεσίαν αυτού εις τούς κατωτέρους βαθμούς της ιερωσύνης εν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν εγένετο δεκτός τον Ιανουάριον του 1974 εν τη Ενορία του Αγίου Ανδρέου Γάνδης. Διάκονος εχειροτονήθη το 1975 και Πρεσβύτερος το 1976. Μοναχός εκάρη το έτος 1994, λαβών το όνομα Γαβριήλ. Εχρημάτισεν Ιερατικώς Προϊστάμενος της Ενορίας του Μάαστριχτ, της Λιέγης, Αρχιερατικός Επίτροπος των ενοριών του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας, και μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Πατριαρχικής Εξαρχίας.  Το έτος 2001 εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Επίσκοπος υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Κομάνων, κατά δε το έτος 2003 ανυψώθη εις Αρχιεπίσκοπον Κομάνων, ορισθείς άμα υπό της Μητρός Εκκλησίας και Πατριαρχικός Έξαρχος των εν Δυτική Ευρώπη Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσσικής Παραδόσεως, εις διαδοχήν του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ευκαρπίας κυρού Σεργίου Konovaloff.

Η κηδεία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κομάνων θα τελεσθεί το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013. Αρχίζει στις 8:00 με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκυ στο Παρίσι. Μετά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ θα προεξάρχει στην Εξόδια Ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στην κρύπτη του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Sainte Genevieve des Bois.