Archive for the ‘ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ’ Category

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

22 Δεκεμβρίου 2011

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χριστὸς καὶ πάλιν γεννᾶται καὶ οἱ Ἄγγελοι καὶ πάλιν ψάλλουν: “Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.”

(Λουκ. β΄, 14-15).

 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 Ἄγγελοι ψάλλουν τὰς τρεῖς μεγαλειώδεις ταύτας διακηρύξεις καὶ ἡ μεγίστη πλειονότης τῶν ἀνθρώπων, ἂν καὶ ἑορτάζει Χριστούγεννα, δὲν δύναται νὰ ἀντιληφθῇ τὸ νόημα τοῦ ἀγγελικοῦ αὐτοῦ ὕμνου καὶ διερωτᾶται ἐὰν ὄντως σήμερον δοξάζεται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ὁ Θεὸς καὶ διατὶ πρέπει νὰ δοξάζεται, ποῦ δύναταί τις νὰ εὕρῃ ἐπὶ γῆς τὴν ἐξαγγελθεῖσαν εἰρήνην καὶ διὰ ποῖον λόγον ἡ σημερινὴ ἀνθρωπότης πρέπει νὰ ζῇ ἐν εὐδοκίᾳ.

Διότι, ὄντως, ἡ πλειονότης τῶν ἀνθρώπων δὲν δοξάζει τὸν Θεόν, οὔτε διὰ τῶν ἔργων της, οὔτε διὰ τῶν χειλέων της, ἀρκετοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀμφισβητοῦν καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν παρουσίαν Του εἰς τὴν ζωήν των. Εἶναι μάλιστα πολλοὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀποδίδουν εἰς τὸν Θεὸν εὐθύνας, δι’ ὅσα δυσάρεστα συμβαίνουν εἰς τὴν ζωήν των. Ἀλλ’ ὅμως οἱ τοιουτοτρόπως ἀγανακτοῦντες ἐναντίον τοῦ Θεοῦ σφάλλουν βαρέως, καθ’ ὅσον τὸ κακὸν δὲν προέρχεται ἀπὸ Αὐτόν. Ἀντιθέτως, ἡ ἐξ ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπον σάρκωσις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ ἐπακολουθήσαντα αὐτὴν γεγονότα τῆς Σταυρώσεως καὶ Ἀναστάσεώς Του, ἀναμορφώνουν τὸν πιστὸν εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος καὶ χαρίζουν εἰς αὐτὸν τὴν αἰώνιον ζωήν καὶ τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν εἰρήνην καὶ καθιστοῦν αὐτὸν συγκληρονόμον τῆς αἰωνίου βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ πρᾶξις αὕτη τῆς τοῦ Θεοῦ Συγκαταβάσεως, ἂν καὶ περικλείει τὴν ἐσχάτην ταπείνωσιν, εἶναι ἀφ’ ἑαυτῆς ἱκανὴ νὰ ὑπερδοξάσῃ Αὐτόν. Οὕτως, ἄν καὶ πολλῶν ἀνθρώπων αἱ καρδίαι δὲν δοξάζουν τὸν Θεόν, ἀποδίδοται δόξα εἰς Αὐτόν, τὸν ἐν ὑψίστοις οἰκοῦντα, ὑπὸ πάσης τε τῆς κτίσεως καὶ ὑπὸ τῶν ἀντιλαμβανομένων τὰ γενόμενα ἀνθρώπων. Διὸ καὶ ἡμεῖς εὐγνωμόνως ἀναφωνοῦμεν μετὰ τῶν Ἀγγέλων τό “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ” διὰ τὴν μεγαλωσύνην τῶν ἔργων Του καὶ τὸ ἀσύλληπτον τῆς ἀγάπης Του πρὸς ἡμᾶς.

Ἡ ἀπορία ὅμως ἀφορᾷ καὶ εἰς τὴν δευτέραν ἐξαγγελίαν τῶν ἀγγέλων “καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη”. Κατὰ ποῖον τρόπον εὑρίσκεται ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ὅταν τὸ ἥμισυ σχεδὸν τοῦ πλανήτου εἶναι εἴτε ἐν δράσει εἴτε ἐν προετοιμασίᾳ πολεμικῇ; Ἡ γλυκύφθογγος ἐξαγγελία τῶν Ἀγγέλων “ἐπὶ γῆς εἰρήνη” εἶναι βεβαίως πρωτίστως μία ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐὰν οἱ ἄνθρωποι ἀκολουθήσουν τὸν δρόμον τὸν ὁποῖον τὸ τεχθὲν Παιδίον ὑποδεικνύει εἰς αὐτούς, θὰ φθάσουν εἰς τὴν ἐσωτερικὴν εἰρήνην καὶ τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν. Ἀλλά, φεῦ, μέγα μέρος τῶν ἀνθρώπων συγκινεῖται καὶ ἕλκεται ἀπὸ τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου καὶ βαρυθυμεῖ εἰς τὸ ἄκουσμα τῆς ὑποσχέσεως τῆς εἰρηνικῆς ζωῆς. Δὲν ὁμιλοῦμεν βεβαίως μόνον περὶ τῶν ζηλωτῶν τῶν δι’ ὅπλων πολεμικῶν συρράξεων, ἀλλὰ κυρίως περὶ ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μετατρέπουν τὴν εὐγενῆ ἅμιλλαν εἰς σύγκρουσιν καὶ ἔφοδον κατὰ τῶν συνανθρώπων καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ἐξόντωσιν τοῦ ἀντιπάλου. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν, ὁ πόλεμος βιώνεται ὡς πραγματικότης μεταξὺ τῶν μελῶν ἀντιτιθεμένων κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ παρατάξεων, παντὸς εἴδους, ἐθνικῶν, κομματικῶν, συνδικαλιστικῶν, οἰκονομικῶν, ἰδεολογικῶν, θρησκευτικῶν, ἀθλητικῶν καὶ εἴ τινος ἄλλης, καὶ ὁ ψυχισμὸς τῶν μελῶν των διαμορφώνεται εἰς φιλοπόλεμον, ἀντὶ τοῦ, ὡς θὰ ἔπρεπε, φιλειρηνικοῦ. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἀλήθειαν τῆς ἐξαγγελίας τῶν Ἀγγέλων, ὅτι διὰ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀποδοχῆς τῶν διδαγμάτων Αὐτοῦ, θὰ ἐπικρατήσῃ ὄντως ἐπὶ γῆς ἡ εἰρήνη. Ὁ Χριστὸς ἦλθε κομίζων τὴν εἰρήνην καὶ ἐὰν αὐτὴ δὲν κυριαρχῇ εἰς τὸν κόσμον, εὐθύνονται οἱ μὴ ἀποδεχόμενοι καὶ μὴ βιοῦντες αὐτὴν ἄνθρωποι, καὶ ὄχι ὁ προσφέρων αὐτὴν Θεός.

Δεδομένης τῆς τοιαύτης στάσεως τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς προσφερομένης ὑπ’ Αὐτοῦ εἰρήνης, δὲν εἶναι παράδοξον τὸ γεγονὸς ὅτι σπανίζει μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἡ εὐδοκία. Ἡ καλὴ διάθεσις τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι δεδομένη, καὶ τὰ εὐμενῆ ἐπακόλουθα αὐτῆς ἐνεργὰ μὲν δι’ ὅλους κατ’ ἀρχὴν τοὺς ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως δὲ αἰσθητὰ διὰ τοὺς ἐμπράκτως ἀποδεχομένους τὰς ἀνωτέρω ἀγγελικὰς ἐξαγγελίας. Ἀντιθέτως, διὰ τοὺς ἀρνουμένους αὐτὰς καὶ ἐπιδιδομένους εἰς τὴν ἀλληλοεκμετάλλευσιν καὶ τὸν ἀλληλοσπαραγμόν, αἱ συνέπειαι βιοῦνται ὡς κρίσις ἀγωνίας καὶ ἄγχους, ὡς κρίσις οἰκονομικὴ καὶ ὡς κρίσις σκοποῦ τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ ἀβεβαιότης ὑπαρξιακή.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίων ἀγαπητά,

Πάντα λοιπὸν τὰ ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων ἐξαγγελθέντα κατὰ τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἀγαθὰ ὑπάρχουν καὶ σήμερον καὶ βιοῦνται ἐν πληρότητι ὑπὸ τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Θεάνθρωπον καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Ἄς ἀρχίσωμεν ἀπὸ ἐφέτος νὰ βιώνωμεν τὰ Χριστούγεννα ὡς ἀρέσει εἰς τὸν ἀγαθοδότην Θεόν, διὰ νὰ βιώσωμεν τὴν ἐπὶ γῆς καὶ ἐντὸς τῶν καρδιῶν μας ἀνυπέρβλητον Εἰρήνην καὶ τὴν πλήρη ἀγάπης εὐδοκίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς. Ἄς καταστήσωμεν ἑαυτοὺς πρόσωπα κοινωνοῦντα ἀγαπητικῶς μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ συνανθρώπου, μετατρεπόμενοι ἀπὸ ἄτομα εἰς πρόσωπα. Ἄς ἀποβάλωμεν τὰ προσωπεῖα τοῦ διεσπασμένου καὶ ἀποκεκομμένου ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, τὸν συνάνθρωπον, τὸν πλησίον, ἐγωϊστικοῦ ἀτόμου, καὶ ἂς ἐκπληρώσωμεν τὸν προορισμόν μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὁμοίωσις πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τῆς ἐμπράκτου πρὸς Αὐτὸν πίστεώς μας. Ἄς γίνωμεν καὶ ἡμεῖς ἀναμεταδόται τῶν ἀγγελικῶν ἐξαγγελιῶν πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία δεινῶς πάσχει καὶ δὲν δύναται νὰ εὕρῃ, διὰ τῶν μέσων τὰ ὁποῖα συνήθως χρησιμοποιεῖ, τὴν Εἰρήνην καὶ τὴν Εὐδοκίαν. Ἡ μόνη ὁδὸς ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν πολεμικῶν καὶ τῶν οἰκονομικῶν καὶ τῶν πάσης φύσεως κρίσεων εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος μᾶς διεβεβαίωσεν ὅτι Αὐτὸς εἶναι ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή. Δοξάζομεν, λοιπὸν, ὁλοκαρδίως τὸν ἐν Ὑψίστοις καὶ μεταξὺ ἡμῶν ἀναστρεφόμενον Συγκαταβάντα Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ συνδιακηρύσσομεν μετὰ τῶν Ἀγγέλων ὅτι εἶναι ἐφικτὴ καὶ ὑπάρχει ὄντως ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐντὸς τῶν καρδιῶν μας ἡ Εἰρήνη, διότι κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ, ὡς Αὐτὸς ηὐδόκησε σαρκωθεὶς διὰ τῆς Γεννήσεως Αὐτοῦ ἐν Φάτνῃ.

Ἂς ζήσωμεν, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τὴν χαρὰν τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν πρόγευσιν τῶν ὅσων ἀγαθῶν διὰ τὸν ἄνθρωπον διακηρύσσει ἡ τριπλῆ ἀγγελικὴ ἐξαγγελία.

Γένοιτο.

Φανάριον, Χριστούγεννα ,βια’

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Advertisements

Η ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ

1 Δεκεμβρίου 2011

Στίχοι των Ελλήνων ποιητών ζωντάνεψαν με τη μουσική της Πηγής Λυκούδη στο Σισμανόγλειο μέγαρο Κωνσταντινούπολης. Τούτο το μέγαρο, το μοναδικό που ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, είναι που στέκει στην καρδιά της Πόλης, σαν καθρέφτης της αρχοντιάς της Ρωμιοσύνης και σαν χώρος τόνωσης της συρρικνωμένης ομογένειας και αποτελεί το σημαντικότερο πολιτιστικό κέντρο των Ρωμιών της και όχι μόνο.

Η κα Λυκούδη, η Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Ἀρχων κ. Ναλμπάντογλου

Με την παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πραγματοποιήθηκε στη κατάμεστη αυτή αίθουσα, στις 29 Νοεμβρίου 2012, η συναυλία της Πηγής Λυκούδη για να τιμηθούν οι επέτειοι των είκοσι χρόνων Πατριαρχικής Ποιμαντορίας και των πενήντα χρόνων Εκκλησιαστικής Διακονίας του, που συμπληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2011.

Η συναυλία που δόθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου, γέμισε τους παρευρισκόμενους με συγκίνηση και ικανοποίηση για τους στίχους των τραγουδιών το ύφος και το ήθος της μουσικής της συνθέτριας.

Παρέστησαν ιεράρχες του Θρόνου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Πεταλωτής, ο οποίος εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλης Όθωνας, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα κ. Ξύδας, ο Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. και πλήθος ομογενών. Τις συνθέσεις της Πηγής Λυκούδη ερμήνευσαν οι τραγουδιστές Ρίτα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Κάσσαρης και Νίκος Καρακαλπάκης. Με την συνθέτρια στο πιάνο συνέπραξαν οι μουσικοί της «ορχήστρας των στιγμών» Χρήστος Χουβαρδάς στα έγχορδα, και Δημήτρης Κουζής στο βιολί.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο τέλος ευχαρίστησε την Πηγή Λυκούδη και τους συντελεστές της συναυλίας αναφέροντας ότι «…η συναυλία πραγματοποιήθηκε την παραμονή  της θρονικής εορτής της Μητέρας Εκκλησίας» και με την ευκαιρία ευχήθηκε σε όλους τους παρισταμένους.

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

5 Νοεμβρίου 2011

Εκοιμήθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 5 Νοεμβρίου 2011 ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κυρός Δαμασκηνός Παπανδρέου, σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από μακρόχρονη ταλαιπωρία της υγείας του. Ο μακαριστός Ιεράρχης υπήρξε κορυφαία προσωπικότητα του Οικουμενικού Θρόνου, των θεολογικών γραμμάτων και των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών διαλόγων. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Δαμασκηνός άφησε την τελευταία του πνοή σε Νοσοκομείο της Γενεύης όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Η εξόδιος Ακολουθία θα ψαλλεί, πιθανότατα, την Πέμπτη.

Ακολουθεί το επίσημο βιογραφικό του:

Eγεννήθη εν Κατω Χρυσοβίτση Αιτωλίας το έτος 1936. Τα εγκύκλια μαθήματα παρηκολούθησεν εις το Γυμνάσιον του Θερμου.  Εσπούδασε Θεολογίαν εις την  Ι. Θεολογικήν Σχολήν της Χαλκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκ της οποίας απεφοίτησε το έτος 1959.

Το ίδιον έτος εχειροτονήθη Διάκονος και συνέχισε μεταπτυχιακάς σπουδάς εις τας Θεολογικάς και Φιλοσοφικάς Σχολάς των Πανεπιστημίων Βοννης και Μαρμπουργκ (1959-1965), εις την Γενικήν  Εκκλησιαστικήν  Ιστορίαν και εις την Φιλοσοφίαν της Θρησκείας. Κατά την διάρκειαν των μεταπτυχιακών σπουδών, εχειροτονήθη Πρεσβύτερος (1961) και προεχειρίσθη εις  Αρχιμανδρίτην.  Η διδακτορική διατριβή αυτού υπό τον τίτλον « Ιδρυσις και οργάνωσις της  Αρμενικῆς  Εκκλησίας μέχρι της Α´ Οικουμενικής Συνόδου» εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου  Αθηνῶν (1966) έχει μεταφρασθή και εις την αρμενικήν γλώσσαν.

Αποφάσει της  Αγίας και  Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ωρίσθη  Ηγούμενος του νεοσυστάτου ορθοδόξου μοναστικού κέντρου εις το Τaize της Γαλλίας (1965). Το έτος 1969 διωρίσθη Προϊστάμενος του εν Chambesy Γενεύης  Ορθοδόξου Κεντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναλαβών συγχρόνως και την ευθύνην της Γραμματείας επί της προπαρασκευής της  Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας, η οποία εδρεύει εις το  Ορθόδοξον Κεντρον.

Το οφφίκιον του Μ.  Αρχιμανδρίτου της  Αγίας του Χριστού Μ.  Εκκλησίας έλαβε το έτος 1969 υπό του αοιδίμου Πατριάρχου  Αθηναγόρου. Το έτος 1970 εξελέγη υπό της  Αγίας και  Ιερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Τρανουπόλεως, το δε έτος 1975 η Μητρόπολις Τρανουπόλεως ανυψώθη εν τω προσώπω αυτού εις την τάξιν των εν ενεργεία Μητροπόλεων του Θρόνου. Το έτος 1982 κατεστάθη πρώτος Μητροπολίτης της αρτισυστάτου  Ιερᾶς Μητροπόλεως  Ελβετίας. Εξεπροσώπησε το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εις αποστολάς και συνέδρια. Κατ’  Ιανουάριον του έτους 2003 μετετέθη εις την  Ιεράν Μητρόπολιν  Αδριανουπόλεως.

Ήταν  Αντεπιστέλλον Μελος της  Ακαδημίας  Αθηνών, Πρόεδρος του  Ιδρύματος Διαθρησκειακών και Διαπολιτισμικών ερευνών και διαλόγων, Μελος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Διαθρησκειακής  Επιτροπῆς της UNESCO, Μελος της Διεθνούς  Εταιρείας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού,  Αντιπρόεδρος του διεθνούς  Ιδρύματος Fondation Latsis Internationale, Επίτιμον Μελος του  Ιδρύματος Ρro Oriente της Βιέννης και Μελος της Διεθνούς  Ακαδημίας Θρησκευτικών  Επιστημών.
Διετέλεσε Καθηγητής της ρωμαιοκαθολικής πανεπιστημιακής Θεολογικής Σχολής της Λουκέρνης, εις εκ των Προέδρων της Διασκέψεως Ευρωπαϊκών  Εκκλησιῶν (1986-1992), Πρόεδρος της Διεθνούς  Ακαδημίας Θρησκευτικών  Επιστημῶν, Πρόεδρος των Διορθοδόξων  Επιτροπῶν του Διαλόγου της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας μετά της Παλαιοκαθολικής  Εκκλησίας, και μετά των  Αρχαίων  Ανατολικῶν  Εκκλησιῶν, Πρόεδρος, από χριστιανικής πλευράς, των διμερών  Ακαδημαϊκῶν Συναντήσεων μετά του  Ιουδαϊσμοῦ και του  Ισλάμ και Πρύτανις του παρά τω  Ορθοδόξῳ Κεντρω του Οικουμενικού Πατριαρχείου  Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών  Ορθοδόξου Θεολογίας.

Ετιμήθη δια του τίτλου του  Επιτίμου Διδάκτορος υπό των  Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών του Βουκουρεστίου (1981), του Βελιγραδίου (1982), του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985), του Πρέσωβ (1987), του  Εθνικοῦ καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνῶν (1990), της Θεολογικής  Ακαδημίας Μοσχας (1992), του Πανεπιστημίου « Αγιος Κλήμης  Αχρίδος» της Σοφιας (1999), και του Πανεπιστημίου « Αλέξανδρος  Ιω. Κούζα» του  Ιασίου (1999)• υπό των Ρωμαιοκαθολικών Θεολογικών Σχολών του Πανεπιστημίου της Βοννης (1986) και του Ποντηφικού Πανεπιστημίου « Αγιος Θωμάς» της Μανίλας των Φιλιππίνων Νησων (1998)• υπό της Παλαιοκαθολικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βερνης (1987) και υπό της Αυτονόμου Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης (1999), υπό του Κρατικού Πανεπιστημίου του Μινσκ της Λευκορρωσίας (1998) και υπό του Τμήματος  Ιστορίας- Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων (1998).

Δια την ποικίλην προσφοράν αυτού εις την προώθησιν των τε διορθοδόξων και των διεκκλησιαστικών σχέσεων της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας έχει τιμηθή δια των ανωτάτων τιμητικών διακρίσεων πολλών Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων  Εκκλησιών.

Είναι ο πρώτος εις ον απενεμήθη την 5ην Δεκεμβρίου 1992, το βραβείον Abt Emmanuel Heufelder της ρωμαιοκαθολικής Μονής των Βενεδικτίνων του Niederaltaich, εις επιβράβευσιν της διακονίας αυτού δια την ενότητα των  Εκκλησιῶν.  Η βιογραφία αυτού περιλαμβάνεται εις τον τόμον «Θεολογικά Πορτραίτα.  Ελβετοί και  Ελβετίδες Θεολόγοι εις τον 19ον και τον 20ον αιώνα», όστις εκυκλοφορήθη επ’ ευκαιρία της 150ης επετείου της  Ελβετικῆς Συνομοσπονδίας (1998).

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

3 Νοεμβρίου 2011

Νέοι Μητροπολίτες Αυστρίας, Πιτσβούργου και Σιγκαπούρης εξελέγησαν την Πέμπτην 3 Νοεμβρίου 2011  από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Θρόνου.  Συγκεκριμένα νέος Μητροπολίτης Αυστρίας  εξελέγη ο Αρχιμ. Αρσένιος Καρδαμάκης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας και Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι.  Στη Μητρόπολη Πιτσβούργου εξελέγη ο Επίσκοπος Τρωάδος Σάββας, ο οποίος είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους κατά την κατάρτιση του τριπροσώπου από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.  Πρώτος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης ο Αρχιμ.  Κωνσταντίνος Τσίλης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ και αδελφός του Μητροπολίτη Χονγκ Κονγκ Νεκταρίου.

Η ψηφοφορίες πραγματοποιήθηκαν στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι όπου για κάθε μία πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη Ακολουθία  τελέσεως Κανονικών ψήφων. Την εν λόγω Ακολουθία τελεί Αρχιερεύς νυμφαγωγός.  Στην ψηφοφορία για την εκλογή Μητροπολίτη Σιγκαπούρης την Ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος.   Στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πιτσβούργου την Ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος ενώ στην ψηφοφορία για την πλήρωση της ητροπόλεως Αυστρίας , την Ακολουθία τέλεσε ο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος.   Λίγο νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Πατριάρχη με την συμμετοχή όλων των συνοδικών Ιεραρχών στο Πατριαρχικό Γραφείο.

Ο νέος Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος Καρδαμάκης μέχρι την εκλογή του διακονούσε την Εκκλησία από την θέση του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας όπου διακρίθηκε για την συνέπεια και την προσφορά του στην τοπική Εκκλησία.  Γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1973 στο Ηράκλειο της Κρήτης και  έγινε Μοναχός, διάκονος και pρεσβύτερος στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη.  Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Στρασβούργου Marc Bloch. Επίσης το 2011 έγινε κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο Κανονικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Υπηρέτησε ως διάκονος και πρεσβύτερος στη Μητρόπολη Γερμανίας (Καρλσρούη), ενώ το έτος 2004 μετετέθη στη Μητρόπολη Γαλλίας όπου έγινε και πρωτοσύγκελλος. Μιλάει εκτός της μητρικής του γλώσσας και γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά. Η χειροτονία του θα πραγματοποιηθεί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, στις 30 Νοεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα,  Θρονικής εορτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

18 Ὀκτωβρίου 2011

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου εκοιμήθη εν Κυρίω ο Μητροπολίτης Αυστρίας Μιχαήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Μεσευρώπης και Ουγγαρίας, ένας εκ των διαπρεπεστέρων Ιεραρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο μακαριστός Ιεράρχης εδώ και καιρό έπασχε από ανίατη ασθένεια, η οποία δυστυχώς κατέστη και η αιτία ώστε να καταλήξει, το απόγευμα της Τρίτης,  σε νοσοκομείο της Βιέννης.

Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος διάβασε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Ιεράρχου του Θρόνου, στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα. Πατριαρχικός Επίτροπος ορίσθηκε ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος, πνευματικό τεκνίο του κυρού Μιχαήλ, που βρέθηκε στο πλευρό του γέροντός του τις τελευταίες του στιγμές.

Ο Μητροπολίτης Αυστρίας Μιχαήλ, κατά κόσμο Στάικος, υιός του εξ Αλεξανδρείας Θεοδώρου Στάικου και της εκ Σμύρνης Αργυρούς Δημάκη, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου το 1946. Εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα και συγκεκριμένα στο Λεόντιο Σχολή απ’ όπου αποφοίτησε το 1964. Αμέσως μετά τις εγκύκλιες σπουδές του μετέβη στη Βιέννη όπου εγκαταστάθηκε πλέον μόνιμα πλησίον των οικείων του.

Τον Αύγουστο του 1965 προσελήφθη στην υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας ως Γραμματέας του τότε Μητροπολίτου Χρυσοστόμου και της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Τριάδος Βιέννης, ενώ από το 1970 και εξής ανέλαβε ως αρχισυντάκτης, εκτός των γραμματειακών του υποχρεώσεων, και την ευθύνη του περιοδικού Στάχυς.

Από την τελευταία επίσκεψη του μακαριστού Μητροπολίτη Αυστρίας Μιχαήλ στην Κωνσταντινούπολη, για την ενθρόνιση του Μητροπολίτη Δέρκων Αποστόλου, την 1η Οκτωβρίου 2011.

Τον Οκτώβριο του 1979 εισήχθη στο τμήμα Ποιμαντικής, της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποφοίτησε το 1983. Παρακολούθησε μαθήματα Γερμανικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Εκκλησιαστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Στις 21 Νοεμβρίου 1977 χειροτονήθηκε από τον Γέροντά του, Μητροπολίτη Αυστρίας Χρυσόστομο Τσίτερ, διάκονος και την επομένη, 22 Νοεμβρίου, πρεσβύτερος, ενώ παράλλληλα προχειρίσθηκε και Αρχιμανδρίτης. Αμέσως ανέλαβε τα καθήκοντα του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας και Εξαρχίας Ιταλίας, Ελβετίας και Ουγγαρίας, Προιστάμενος των δύο ιστορικών Ναών της Ελληνικής Κοινότητας της Βιέννης, του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδος και Διευθυντής της Ελληνικής Εθνικής Σχολής.

Στις 5 Νοεμβρίου του 1985, μετά από πρόταση του Γέροντός του, εξελέγη παμψηφεί από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Επίσκοπος Χριστουπόλεως ως Βοηθός της Μητροπόλεως Αυστρίας και μετά από έξι χρόνια  ακριβώς εξελέγη Μητροπολίτης Αυστρίας και έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης.

Μετά την εκλογή του ως Μητροπολίτου Αυστρίας αναλαμβάνει με πολύ ζήλο την αναδιοργάνωση των ενοριών της Αυστρίας και ακόμη την δημιουργία νέων. Καταφέρνει την αναβίωση της παρουσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουγγαρία και με πολύ κόπο επιτυγχάνει την νομική αναγνώριση της Εξαρχίας της Ουγγαρίας από το Ουγγρικό Κράτος. Παράλληλα διοργανώνει τα Γραφεία της Εξαρχίας με το Παρεκκλήσιό της στη Βουδαπέστη, ενώ με τη φροντίδα του και την επιστασία του οικοδομήθηκε εκ βάθρων περικαλλής Ιερός Ναός με Πνευματικό Κέντρο στον οποίο βαπτίστηκαν ομαδικώς οι ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες που διέμεναν εκεί.

Στην έντονη εκκλησιαστική δραστηριότητα του Μητροπολίτου Μιχαήλ συγκαταλέγεται επίσης η κατ’ επανάληψη επίσημη εκπροσώπηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές αποστολές, η συμμετοχή του σε Πατριαρχικές Εξαρχίες, η αντιπροσώπευση του Οικουμενικού Θρόνου στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας, η ευθύνη προγραμματισμού των Ορθόδοξων και Οικουμενικών εκπομπών στην Αυστριακή Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, η προπαρασκευή οικουμενικών εκδηλώσεων σε παναυστριακό και πανευρωπαϊκό επίπεδο και η συμμετοχή του σε επίσημες αποστολές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

Στις 6 Αυγούστου μετά την Πατριαρχική χοροστασία στην Πρίγκηπο, ο μακαριστός Ιεράρχης είχε μιλήσει στο εκκλησίασμα

Ήταν Λέκτωρας του Πανεπιστημίου της Βιέννης στο οποίο δίδαξε τα μαθήματα της Νεοελληνικής γλώσσας, ενώ στη Φιλοσοφική και τη Ρωμαιοκαθολική Θεολογική Σχολή δίδαξε Ορθόδοξη Θεολογία. Διετέλεσε Πρόεδρος του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών της Αυστρίας από το 1996 έως και το 1999 ενώ ως μέλος του Διομολογιακού Αυστριακού Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετείχε σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
Είχε τιμηθεί με αρκετές τιμητικές διακρίσεις από Κυβερνήσεις Κρατών, προσφάτως μάλιστα από το Ελληνικό Κράτος και από το Αυστριακό Κράτος, από Ορθόδοξες Εκκλησίας και Πατριαρχεία ενώ έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθα, μελέτες, λόγους και βιβλία.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Αυστρίας Μιχαήλ, διακρίθηκε για το ορθόδοξο ήθος του και για την αγάπη και αφοσίωσή του στον Οικουμενικό Θρόνο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ήταν ρέκτης της εκκλησιαστικής μουσικής και λειτουργικής παράδοσης, φιλακόλουθος και φιλάγιος, επισκεπτόταν συχνά πυκνά το Άγιο Όρος και στήριζε με το δικό του διακριτικό και ευγενικό τρόπο τον αγιορειτικό μοναχισμό.

Πάντοτε ειλικρινής και άδολος αγαπούσε την τάξη της Εκκλησίας και δεν δίσταζε με ελευθερία και ευθύτητα να στηρίζει τις θέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο χώρο της Ευρώπης αλλά και σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίας. Η αγάπη του, η ευγένειά του, η φιλοξενία του, η καλοσύνη του, είναι μερικές από τις σπάνιες αρετές που σκιαγραφούν τη μορφή του εκλιπόντος Ιεράρχου.

ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΒΣΚΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

14 Σεπτεμβρίου 2011

Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 ετελέσθη στο Παρίσι η 150η επέτειος των εγκαινίων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι (rue Daru). Είναι η έδρα της Εξαρχίας των εν Δυτική Ευρώπη Ορθοδόξων Παροικίων Ρωσσικής Παραδόσεως, υπό την δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον Πανιερώτατο Αρχιεπίσκοπο Κομάνων κ. Γαβριήλ. Ήταν πράγματι την 12 Σεπτεμβρίου 1861, μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι, που εγκαινιάστηκε αυτός ο μεγαλοπρεπός Ναός. Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έστειλε μια επίσημη αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Μύρων κ. Χρυσόστομο και Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Σινώπης κ. Αθηναγόρα, βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτη Βελγίου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος προεξήρχε της εορταστικής Θείας Λειτουργίας με συλλειτουργούς τον Πανιερώτατον Αρχιεπίσκοπο Κομάνων κ. Γαβριήλ (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και τούς Θεοφιλεστάτους : Επίσκοπο κ. Μιχαήλ (Ρωσσική Εκκλησία της Διασποράς, ο οποίος κατοικεί στη Γενεύη), Επίσκοπο Σινώπης κ. Αθηναγόρα, Επίσκοπο Ειρηναίος (ιεράρχη του Πατριαρχείου Μόσχας εν Καναδά) και  Επίσκοπο Ιγνάτιο (ιεράρχη του Πατριαρχείου Αντιοχείας στη Γαλλία). Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι: ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο Επίσκοπος Λούκα (ιεράρχης του Πατριαρχείου Σερβίας στη Γαλλία), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωσήφ και ο βοηθός επίσκοπος του Μάρκος (ιεράρχες του Πατριαρχείου Ρουμανίας, στη Γαλλία) και ο Ρωμαιοκαθολικος Επίσκοπος της Nanterre κ. Gerard Daucourt. Υπήρχαν επίσης και προσωπικότητες εκπροσωπώντας το γαλλικό πολιτικό κόσμο.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ μίλησε με την ευκαιρία της εορταστικής εκδηλώσεως και ευχαρίστησε τον Παναγιώτατον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για την αποστολή αντιπροσωπείας και ιδιαιτέρου Πατριαρχικού μηνύματος. Το μήνυμα του Πατριάρχου Βαρθολομαίου διαβάστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.

Βλ. φωτογραφίες.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

30 Αὐγούστου 2011

Κωνσταντινούπολις - Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Δευτέραν, 29ην Αὐγούστου, ἐν τῇ κατά Χάλκην Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀποδεχθεῖσα τήν οἰκειοθελῆ παραίτησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου ἀπό τῆς διαποιμάνσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐξελέξατο αὐτόν παμψηφεί Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας, εἰς δέ τήν οὑτωσί κενωθεῖσαν Μητρόπολιν Δέρκων ἐξελέξατο, ὁμοίως παμψηφεί, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, ἄχρι τοῦδε Ἡγούμενον τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς, ὅστις καί ἐτέλεσεν ἐν αὐτῇ τό Μικρόν Μήνυμα.

Τὰ Μεγάλα Μηνύματα τῶν νεοκλεγέντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου καί Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου τελεσθήσονται αὔριον, Τρίτην, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Ὁ Γέρον Μητροπολίτης Δέρκων κ. Ἀπόστολος μετὰ τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Νικαίας κ. Κωνσταντίνου

Ὁ Γέρον Μητροπολίτης Δέρκων κ. Ἀπόστολος μετὰ τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Νικαίας κ. Κωνσταντίνου

Ἐξ ἄλλου, μετά τήν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δέρκων κατάστασιν τοῦ ἄχρι τοῦδε Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος νέον Ἡγούμενον αὐτῆς διώρισε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ – 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟΣ, 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

10 Αὐγούστου 2011

Είκοσι χρόνια ευκλεούς και τετιμημένης Πατριαρχείας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου συμληρώνονται φέτος στον Οικουμενικό και Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Την 13 Αυγούστου 2011 συμπληρώνει και πεντηκονταετία από την είσοδον του στις τάξεις του ιερού κλήρου. Αμέσως μετά την εκ Χάλκης Θεολογικής Σχολής αποφοίτησίν του εχειροτονήθη διάκονος υπό τοῦ Γέροντος αυτού Μητροπολίτου Ἰμβρου και Τενέδου, του μετέπειτα Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, μετονομασθείς εις Βαρθολομαίον, εις τιμήν του  Ιμβρίου μοναχού Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού.

Ως Πατριάρχης έχει θέσει πολλούς και υψηλούς στόχους: την ενότητα των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, την προβολή της Ορθοδοξίας γενικότερα στον κόσμο, την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης κ.ά. Επίσης, με σύνεση και προσοχή διαλέγεται με τις ετερόδοξες Εκκλησίες και δεν τον φοβίζει να δίνει τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας και στις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Ενδιαφέρεται, ακόμη, για θέματα κοινωνικά, οικολογικά κλπ. Για την επίτευξη όλων αυτών των θεμάτων και την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων, εργάζεται σκληρά ο Πατριάρχης και οι συνεργάτες του. Όμως “ο θερισμός πολύς και οι εργάται ολίγοι”. Ας ευχηθούμε ο Κύριος να του χαρίσει έτη πολλά για την επιτυχία όλων των στόχων και των οραματισμών του προς όφελος της Ορθοδοξίας και του Γένους.

Δείτε αυτό το αφιέρωμα: Παρατηρητής της Θράκης.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ κ. HILLARY CLINTON, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α., ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

2 Αὐγούστου 2011

Κωνσταντινούπολη – Τὴν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 16ης Ἰουλίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Hillary Clinton,  Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος κ.  Philip Gordon, Ὑφυπουργοῦ ἐπί Εὐρωπαϊκῶν καί Εὐρασιατικῶν θεμάτων, τοῦ Ἐξοχ. κ.  Francis Ricciardone, Πρέσβεως τῆς χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτῆς.

Τήν Ἐξοχωτάτην ὑπεδέξαντο ἐν τῇ κεντρικῇ πύλῃ τῶν Πατριαρχείων οἱ κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα. Κατά τήν ἄφιξιν τῆς Α. Ἐξοχότητος εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ὑπεδέξατο αὐτήν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὅστις καί συνώδευσεν αὐτήν εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον.

Ἡ συνομιλία μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου καί τῆς Ἐξοχωτάτης κ. Hillary Clinton  διήρκεσε περί τά 30 λεπτά, ὑπῆρξε δέ λίαν φιλική καί ἐγκάρδιος καί συνεζητήθησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Κατά τήν συνάντησιν παρέστησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης  κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος καί ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος παρουσίασεν εἰς τήν κ. Ὑπουργόν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τούς παρευρεθέντας  ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί  ἐπηκολούθησεν ἡ λῆψις ἀναμνηστικῶν φωτογραφιῶν, εἶτα δέ ἡ
Ἐξοχωτάτη ὡδηγήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔνθα προσεκύνησεν, ἀναχωρήσασα μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.

Αὕτη ὑπῆρξεν ἡ τρίτη κατά σειράν ἐπίσκεψις τῆς Α. Ἐξοχότητος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ πρώτη ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτῆς ὡς Ὑπουργοῦ.

Βλ. φωτογραφίες.

ΕΠΙΣΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟ

30 Ἰουνίου 2011

Την αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Θρόνου, που ταξίδεψε στο Βατικανό για να παραστεί στην Θρονική Εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης, δέχθηκε στις 28 Ιουνίου, στο Αποστολικό Ανάκτορο, ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣτ’.  Οι δύο Εκκλησίες στο πλαίσιο του διαλόγου της αγάπης – ο οποίος εξελίχθηκε στο σημερινό θεολογικό και ακαδημαϊκό διάλογο, καθιέρωσαν την ανταλαγή αντιπροσωπειών στις Θρονικές Εορτές τους που τιμούν τους ιδρυτές και προστάτες τους, τον Απόστολο Πέτρο η Ρώμη και τον αδελφό του Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο η Κωνσταντινούπολη.

Η αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Θρόνου της οποίας ηγούνταν ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, Διευθυντής του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπεύθυνος για την παρακολούθηση των ζητημάτων των διαθρησκειακών διαλόγων, παρέδωσε στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ρώμης επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στην Πατριαρχική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ακόμα  ο Επίσκοπος Σινώπης Αθηναγόρας, βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτη Βελγίου καθώς και ο Αρχιμανδρίτης Μάξιμος, Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Ελβετίας.

«Η συμμετοχή σας στην εορτή μας, όπως και η παρουσία του δικού μας εκπροσώπου στην Κωνσταντινούπολη για την Εορτή του Αποστόλου Ανδρέα, είναι μια έκφραση της φιλίας και της αυθεντικής αδελφοσύνης η οποία ενώνει την Εκκλησία της Ρώμης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεσμοί που είναι βαθιά ριζωμένοι στην πίστη που λάβαμε από τη μαρτυρία των Αποστόλων», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πάπας Βενέδικτος υποδεχόμενος επισήμως την αντιπροσωπεία του Οικουμενικό Θρόνου. «Η πνευματική οικειότητα που βιώνουμε κάθε φορά που συναντιόμαστε μου προκαλεί βαθιά χαρά και μια αίσθηση της ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Ταυτόχρονα, όμως, η ανολοκλήρωτη κοινωνία που ήδη μας συνδέει πρέπει να αυξηθεί μέχρι να γίνει πλήρης ορατή ενότητα» πρόσθεσε.

«Παρακολουθούμε με προσοχή την πρόοδο της Μικτής Επιτροπής για το Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και των Ανατολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών», συνέχισε. «Από καθαρά ανθρώπινη πλευρά, θα μπορούσε να δημιουργηθεί η εντύπωση σε κάποιον ότι ο θεολογικός διάλογος προχωρεί με δυσκολία. Η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός του συνδέεται με την πολυπλοκότητα των θεμάτων που είναι υπό συζήτηση, τα οποία απαιτούν εξαιρετικές ακαδημαϊκές προσπάθειες, προβληματισμό και αμοιβαία ανοίγματα. Καλούμαστε να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι μαζί σε πνεύμα φιλανθρωπίας, ζητώντας από το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει και να μας εμπνεύσει, με τη βεβαιότητα ότι επιθυμεί να μας οδηγήσει στην πλήρη εκπλήρωση της θέλησης του Χριστού: ότι όλοι πρέπει να είναι ένας».

«Σε ένα ιστορικό πλαίσιο βίας, αδιαφορίας και εγωισμού, πολλοί άνδρες και γυναίκες της εποχής μας αισθάνονται χαμένοι. Ωστόσο, με την κοινή μας μαρτυρία της αλήθειας του Ευαγγελίου, μπορούμε να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα της εποχής μας να ανακαλύψει και πάλι την οδό που οδηγεί στην αλήθεια . Η αναζήτηση της αλήθειας συμπίπτει πάντα με την αναζήτηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης, και είναι μεγάλη η χαρά μου που διαπίστωσα την τεράστια προσπάθεια που κάνει ο Παναγιώτατος Βαρθολομαίος σε αυτό τον τομέα», τόνισε ο Πάπας της Ρώμης Βενέδικτος 16ος.

Κατέληξε υπενθυμίζοντας πως, ακολουθώντας το παράδειγμα του προκατόχου του οσίου Ιωάννη Παύλου Β ‘, έχει προσκαλέσει τους Χριστιανούς αδελφούς μας, λειτουργούς άλλων θρησκευτικών παραδόσεων του κόσμου και ηγετικές φυσιογνωμίες του πολιτισμού και της επιστήμης να έρθουν μαζί μου στην Ασίζη, στην Ιταλία, στις 27 Οκτωβρίου για μια ημέρα προβληματισμού, διαλόγου και προσευχής για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο. Το θέμα της συνάντησης θα είναι: «Προσκυνητές στην αλήθεια. Προσκυνητές στην Ειρήνη». Περπατώντας μαζί στους δρόμους της πόλης του Αγίου Φραγκίσκου θα είναι ένα σημάδι της θέλησής μας να συνεχίσουμε στις οδούς του διαλόγου και της αδελφοσύνης».

Η αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε ο Πάπας Βενέδικτος και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011, η πατριαρχική αντιπροσωπεία παρέστη στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε προεξάρχοντος του Πάπα Βενεδίκτου Ιστ’ στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Την ίδια ημέρα ο Πάπας εόρτασε την εξηκοστή επέτειο από την χειροτονία του σε ιερέα. Με τον Πάπα συνεόρτασαν σαράντα νέοι αρχιεπίσκοποι, στους οποίους έθεσε το ωμοφόριο.

Στην ομιλία του ο Πάπας χαιρέτησε και την αντιπροσωπεία που απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ευχαριστώντας τα μέλη της  «για την επίσκεψή τους με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αποστόλων και προστατών της Ρώμης».

Η πατριαρχική αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με τον Καρδινάλιο Kurt Koch, επικεφαλή του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας καθώς επίσης και με τους Καρδιναλίους Peter Turkson, του Ποντιφικού Συμβουλίου για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, Jean-Louis Tauran, του Ποντιφικού Συμβουλίου για το Διαθρησκευτικό Διάλογο ενώ είχαν συναντήσεις με τους Πρέσβεις της Ελλάδος, της Τουρκίας και της Γαλλίας στην Αγία Έδρα.

Βλ. τις φωτογραφίες.

Βλ. το βίντεο.