0. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

1. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, οὖσα πρωτόθρονος μεταξύ τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἔχουσα ἐξ ἱστορικῶν καί θεολογικῶν λόγων τό δικαίωμα καί τήν εὐθύνην τῆς ἐνάρξεως καί τοῦ συντονισμοῦ τῶν διορθοδόξου σημασίας ἐνεργειῶν, δέν παύει νά ἀποτελῇ τοπικήν Ἐκκλησίαν, ἧς ἡ δικαιοδοσία περιορίζεται εἰς συγκεκριμένην γεωγραφικήν περιοχήν, ὅπερ ἰσχύει κατά τούς κανόνας δι᾽ ὅλας τάς Ἐκκλησίας, καί διά τήν Ρώμην, πλήν τοῦ προνομίου τῆς ἀσκήσεως ὑπερορίου ἁρμοδιότητος εἰς τάς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ἀπονεμηθέντος ἀποκλειστικῶς εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, καί τοῦ θεσμοῦ τοῦ ἐκκλήτου. Ὡς ἤδη ἐλέχθη, αἱ διοικήσεις τοῦ Πόντου, τῆς Θράκης καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπετέλεσαν τούς πρώτους χώρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Εἰς αὐτάς προσετέθησαν ἀπό τοῦ 8ου αἰῶνος αἱ ὑπαγόμεναι εἰς τό Ἀνατολικόν Ἰλλυρικόν περιοχαί ἀπό Ἀδριατικής μέχρι Νέστου καί ἀπό Δουνάβεως καί Ῥοδόπης μέχρι Κρήτης, αἱ ὁποῖαι, μολονότι πολιτικῶς ἀπό τοῦ τέλους τοῦ 4ου αἰῶνος ὑπήχθησαν εἰς τό ἀνατολικόν Ῥωμαϊκόν κράτος, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικῶς τό 421 διά διατάγματος Θεοδοσίου τοῦ Β῾, ἐξηκολούθησαν μέχρι τοῦ 733 νά ἀποτελοῦν τήν ἐξαρχίαν ἤ τό βικαριᾶτον τῆς Θεσσαλονίκης, ὑπαγόμενον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ῥώμης. Εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπήχθησαν καί οἱ διά τῆς ἱεραποστολικῆς αὐτῆς φροντίδος προσελθόντες εἰς τόν Χριστιανισμόν σλαβικοί λαοί. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ῥωσσίας μέχρι τοῦ 15ου αἰῶνος, ἐπί πέντε δηλαδή αἰῶνας, ἦτο μία τῶν μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Εἰς τόν χῶρον τῆς Βαλκανικῆς ἐσχηματίσθησαν αἱ αὐτόνομοι ἀρχιεπισκοπαί Τυρνόβου, Ἀχρίδος καί Πεκίου, κατά τήν διάρκειαν ὅμως τῆς τουρκοκρατίας ἐπανῆλθον ὑπό τήν ἄμεσον δικαιοδοσίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς ἥν ἐπίσης ὑπήγοντο καί αἱ κατά τον 14ον αἰῶνα ὀργανωθεῖσαι μητροπόλεις Οὐγγροβλαχίας καί Μολδοβλαχίας.

Ἡ εὐρυτάτη αὕτη δικαιοδοσία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἤρξατο σταδιακῶς μειουμένη διά τῆς παραχωρήσεως τῆς αὐτοκεφάλου ἀξίας εἰς τάς τοπικάς Ἐκκλησίας: εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ῥωσσίας (1589), εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος (1850), εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας (1879), εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ῥουμανίας (1885), εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀλβανίας (1937) καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Βουλγαρίας (1945).

Ἡ ἔδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Σοβαρωτέρα ἦτο ἡ συῤῥίκνωσις τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ προκύψασα ἐκ τῆς φυγῆς τῶν ὀρθοδόξων πληθυσμῶν ἐκ τῶν πατρογονικῶν αὐτῶν ἑστιῶν ἐν Πόντῳ, Θράκῃ καί Μ. Ἀσίᾳ, αἱ ὁποῖαι ὡς εἴδομεν ἀπετέλουν διά τῶν αἰώνων τόν ἱστορικόν γεωγραφικόν χῶρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ δικαιοδοσίας. Ἡ φυγή αὐτή συνετελέσθη μετά τόν μικρασιατικόν πόλεμον τοῦ 1922 ἐξακολουθεῖ δέ μέχρι σήμερον. Οὕτω ἐκ τῶν περιοχῶν ἀπέμειναν ἐν Τουρκίᾳ σήμερον ἡ Ἀρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως καί τέσσαρες μητροπόλεις: Χαλκηδόνος, Δέρκων, Πριγκηποννήσων καί Ἴμβρου καί Τενέδου.

Ἐκ τῶν πληθυσμῶν οἱ ὁποῖοι ἐγκατεστάθησαν εἰς Εὐρώπην, Ἀμερικήν καί Αὐστραλίαν, ἱδρύθησαν νέαι Ἀρχιεπισκοπαί καί Μητροπόλεις, μέ πολύν δυναμισμόν μεταξύ ἄλλων προηγμένων ὡς ἐπί τῶν πολύ λαῶν. Ἐκ τῆς συνυπάρξεως δέ αὐτῆς ἀναμένει πολλά ἀγαθά ἡ Ὀρθόδοξος Ἀνατολική Ἐκκλησία.

Ἐκτός τῶν ὁρίων τοῦ τουρκικοῦ κράτους ἐξακολουθοῦν νά παραμένουν ἐπίσης ὑπό τήν ἂμεσον δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου αἱ μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου, ἡ ἡμιαυτόνομος Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ μοναστική πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἄλλα Πατριαρχικά Ἱδρύματα καί Ἑστίαι ἐν ὅλῃ τῇ Οἰκουμένῃ. Ἐπίσης, εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνήκουν καί αἱ μητροπόλεις τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», τῶν ὁποίων ἡ διοίκησις ἐδόθη τό 1928 ἐπιτροπικῶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.

2. Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

῾Η Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος.
E-mail: Patriarchate@ec-patr.org

Ταχυδρομική Διεύθυνσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου·
Rum Patrikhanesi, Fener- Haliç, Türkiye
Τηλ. +90.212/5319670-6
Fax. +90.212/534.90.37

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

Τήν ῾Αγίαν καί ῾Ιεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προεδρευομένην ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ἀποτελοῦσι νῦν οἱ κάτωθι Σεβ. Μητροπολῖται·

Σικάγου κ. Ἰάκωβος (25.12.1969)
Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας (31.01.1971)
Τορόντο κ. Σωτήριος (27.01.1974)
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος (23.02.1975)
Σύμης κ. Χρυσόστομος (08.11.1980)
Βοστώνης κ. Μεθόδιος (18.07.1982)
Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας (22.08.1982)
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος (08.10.2000)
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας (03.11.2001)
Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας (22.06.2003)
Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος (21.05.2005)
Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας (18.11.2012)

Βλ. τὴν Ἱεραρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Συνοδικόν Γραφεῖον:
Ἀρχιγραμματεύς: Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς.
Τηλ. +902125255416
Fax. +902125316533 καί +902125315152.
E-mail: bartholomewsamaras@gmail.com

Ὑπογραμματεύων: Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης.
E-mail: yuakim_billis@hotmail.com

Κωδικογράφος: Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης.
E-mail: vasileios2005@yahoo.com

Εἰσηγεσία:
Εἰσηγητής: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος.
Τηλ. +90212-635.45.01
Fax 525.64.29
E-mail: dositheos@gmail.com

3. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

α. Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία. Τηλ. +90212-525.21.17. Fax 531.90.14.
Πρωτοσυγκελλεύων: ὁ Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.

β. Μεγάλη Ἀρχιδιακονία. Τηλ. καί Fax +90212-521.19.21.
Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας, ὁ Δευτερεύων …, ὁ Τριτεύων κ. Θεόδωρος, ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς…. Πατριαρχικοί Διάκονοι: κ. Γρηγόριος Φραγκάκης καί κ. Νήφων Τσιμαλῆς.

γ. Πατριαρχική Κεντρική Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή.
Πρόεδρος: ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Συνάδων κ. Διονύσιος, ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας. Γραμματεύς: ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

δ. Τμῆμα Θρησκευτικῶν Πράξεων.
Διευθυντής• ὁ Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος.
Γραμματεύς• κ. Ἀθανάσιος Κορτίδης.

ε. Τουρκικόν Γραφεῖον.
Διευθυντής•….
Γραμματεύς• κ. Ἀντώνιος Στέλλιας.

ς. Ἀρχειοφυλάκιον.
Ἀρχειοφύλαξ• ὁ Μ. Οἰκονόμος κ. Νικόλαος Πετροπέλλης.
Γραμματεῖς• κ.κ. Παναγιώτης Ὀζκουρκούτης, Κωνσταντῖνος Τσικάκης, Πέτρος Μπαζγκάρλο, Βασίλειος Λιναρδῆς, Νικόλαος Σαατσῆς, Κωνσταν¬τῖνος Διακρούσης καί Στυλιανός Μουχλίδης.

ζ. Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων• Ἀρχιμ. Ἀγαθάγγελος Σίσκος
Τηλ. καί Fax +90212-531.96.78. E-mail: agathangelos.siskos@gmail.com
Γραμματεῖς• κ.κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ καί Παρασκευᾶς Μαΐς.

η. Λογιστήριον καί Ταμεῖον.
Λογιστής• κ. Γεώργιος Νάνης. Ταμίας• κ. Κωνσταντῖνος Διακρούσης.

θ. Γραφεῖον Τύπου. Τηλ. καί Fax +90.212.521.04.30.
Διευθυντής• Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος.
E-mail: dositheos@gmail.com

ι. Πατριαρχικός Ναός.
Ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. Ὁ Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ὁ Διάκονος τῆς Σειρᾶς… Πατριαρχικοί Διάκονοι: κ. Γρηγόριος Φραγκάκης καί κ. Νήφων Τσιμαλῆς.

Ἄρχων Πρωτοψάλτης• κ. Λεωνίδας Ἀστέρης. Ἄρχων Λαμπαδάριος• κ. Ἰωάννης Χαριατίδης. Α΄ Δομέστικος• …. Β΄ Δομέστικος• κ. Στυλιανός Φλοῖκος.

ια. Λοιπαί ὑπηρεσίαι.
1. Τεχνικόν Γραφεῖον: Ὑπεύθυνος• Δρ. Ἀπόστολος Πορίδης, ἀρχιτέκτων.
2. Τηλεφωνικόν Κέντρον: …
3. Τροφοδοσία: Ὑπεύθυνοι• κ. Εὐάγγελος Μπαζγκάρλο, οἰκονόμος, κ. Βασίλειος Κυρίτσης.


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: