9. ΕΝΟΡΙΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

῾Η ᾽Ορθόδοξος ἡμῶν ᾽Ενορία τοῦ Λουξεμβούργου ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου τήν 31ην ᾽Οκτωβρίου τοῦ 1997. Τόν μῆνα ᾽Ιούνιο τοῦ 2004 ἐπεκυρώθη τροποποίησις τοῦ Νόμου μέ τήν ὁποία ἀνεγνωρίσθησαν ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Λουξεμβούργῳ ἡ Ρουμανική καί ἡ Σερβική ᾽Ενορία. ῾Η ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου γράφει: «῾Η Ρουμανικὴ ᾽Ορθόδοξος ᾽Ενορία καί ἡ Σερβικὴ ᾽Ορθόδοξος ᾽Ενορία ἐν Λουξεμβούργῳ ἀποτελοῦν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. ᾽Εκπροσωποῦνται νομικῶς καί ἐξωδίκως ἀπό τόν Μητροπολίτην Βελγίου καί ῎Εξαρχον Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἤ ἀπό ἀντιπρόσωπο διωρισμένον ὑπ’ αὐτοῦ». «Αἱ διατάξεις τῆς συμφωνίας τῆς 31ης ᾽Οκτωβρίου 1997 μεταξύ τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Μεγάλου Δουκάτου τοῦ Λουξεμβούργου, ἐκπροσωπουμένης ὑπό τοῦ ῾Υπουργοῦ Θρησκευμάτων, ἀφ’ ἑνός καί τῆς ῾Ελληνικῆς ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας, ἐκπροσωπουμένης ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου καί ᾽Εξάρχου Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀφ’ ἑτέρου, εἶναι ἐφαρμόσιμοι εἰς ἁπάσας τάς ᾽Ορθοδόξους ᾽Εκκλησίας, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται εἰς κοινωνίαν μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως».

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 
Πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς. Ταχ. διεύθυνσις:  1a, rue de Schlamestée, L-5770 Weiler-La-Tour. Τηλ. +352/… , κιν. +352/… , (B) +32.473/21.37.18. E-mail: pmoshonas@gmx.fr

 

Δια το: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

1. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –  WEILER-LA-TOUR (LUXEMBOURG)
Rue Schlamesté 1
5772 Weiler-la-Tour
Grand Duché de Luxembourg

Ἱερατικῶς Προїστάμενος:
Πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς
1a, rue de Schlamestée
L-5770 Weiler-La-Tour.
Τηλ. +352…
κιν. +352/…
(B) +32.473/21.37.18
E-mail: paroisselux.pmoshonas@gmail.com

Ἐφημέριος:
Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Τσεκούρας
21, rue de Peppange
L-3378 Livange
Grand Duché de Luxembourg
Τηλ. +352.27.39.76.04
Κιν. +352.691.978978
E-mail: papaspiros.lux@gmail.com

2. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –  LUXEMBOURG
Rue Pulvermuhl 3
2356 Luxmbourg
Grand Duché de Luxembourg

Ιερατικώς Προїστάμενος:
Πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς
1a, rue de Schlamestée
L-5770 Weiler-La-Tour.
Τηλ. +352…
κιν. +352/…
(B) +32.473/21.37.18
E-mail: paroisselux.pmoshonas@gmail.com

Εφημέριος:
Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Τσεκούρας
21, rue de Peppange
L-3378 Livange
Grand Duché de Luxembourg
Τηλ. +352.27.39.76.04
Κιν. +352.691.978978
E-mail: papaspiros.lux@gmail.com

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: