ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΣΗΜΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ

13 Ἰουνίου 2015

Ζωηρὴ ἐντύπωση προκάλεσε στὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο, ἀλλά καὶ στὴν πληθώρα τῶν ἀρχιερέων ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν νὰ ἀποτίσουν φόρο τιμῆς μὲ τὴν παρουσία τους, κατὰ τὴν εὔσημον καὶ χαρομόσυνον ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ ἀναφορά Του εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα, κατὰ τὴν ἀντιφώνησή Του στὴν ὁμιλία τοῦ πρώτου μεταξύ τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, καὶ ἡ αὐτολεξεὶ παράθεση παραγράφου ἀπό τό κείμενο τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, κατά τὴν πρόσφατη σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Ἡ παραπομπὴ τοῦ Παναγιωτάτου ἔχει ὡς ἑξῆς: …Προσφάτως εἰς τὴν Σύναξιν τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἐλέχθη εὐστόχως ὅτι «ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι γκέτο, οὔτε ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ σχέσιν πρὸς τὸν κάθε εἴδους φανατισμόν. Οἱ ὀρθόδοξοι διαλέγονται μὲ τὴν κοινωνίαν καὶ καταθέτουν εἰς αυτὴν τὴν βασικήν των μαρτυρίαν, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ὡραιότητα καὶ τὸ κάλλος. Τὸ κάλλος τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι λειτουργικόν καὶ ὑπάρχει τόσον εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ὅσον καὶ εἰς τὴν λειτουργίαν μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν» Αἱ θέσεις αὐταὶ ἀπὸ τὴν πρωτεύουσαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀποκτοῦν ἰδιαιτέραν σημασίαν ὅταν βλέπωμεν τὴν σημερινὴν ζοφερὰν περὶ ἡμᾶς πραγματικότητα καὶ τὰ ἐγκλήματα τὰ ὁποῖα διαπράττονται μὲ πολὺν φανατισμὸν ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας.

6ad948e3da32c23294bf755756f95e9b66f3226d

Ἡ ἀναφορὰ καὶ ἡ παραπομπὴ τοῦ Παναγιωτάτου στὴν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου, ταπεινῶς φρονοῦμε πὼς ἔγινε διὰ νὰ τονισθῇ καὶ νὰ ερμηνευθῇ διὰ ἀκόμη μία φορά, ἡ ποιμαντικὴ μεθοδολογία καὶ ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας πρὸς τὸν πλησίον, τὸν διαφορετικὸ, τὸν ἀλλόθρησκο, ἀλλὰ καὶ πρὸς πάντα ἐνδιαφερόμενο, ἢ δυνητικὰ βουλόμενο ἢ ἁπλῶς βουλόμενο «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Ὁ Παναγιώτατος ἐναγωνίως καὶ πατρικῶς, προσπάθησε νὰ ἐξηγήσῃ εἰς τοὺς τάχα σκανδαλισθέντας καὶ ἀτάκτως καὶ ἀστόχως θορυβοῦντας – στὴν πραγματικότητα βλέπε στοὺς ἀνέγγιχτους καὶ ἄπειρους τῆς Θεϊκῆς Χάριτος, Ἀγάπης καὶ Ἐλέους – τὴν ἔννοια τῆς πεπλατυσμένης καρδίας, κατὰ τὸν εὔστοχο λόγο τοῦ Γέροντος Σοφρωνίου, ὡς συστατικὸ πολιτισμικὸ βίωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Ἡ πεπλατυσμένη καρδία, ὡς κέντρο τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, ἀνταποκρίνεται ἐλαχίστως, πλημμελῶς καὶ ἀναξίως πρὸς τὸ περίσσευμα Χάριτος, τῆς ἀπείρου Θεϊκῆς ἀγάπης, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀμετρήτου ἐλέους τοῦ Κυρίου τὸ ὁποῖο λαμβάνει, συγχωρεῖ καὶ περιχωρεῖ πάντας. Ὁ πιστὸς βεβαίως καὶ συνδιαλέγεται χωρὶς διακρίσεις μὲ ὅλους, δίδοντας κατὰ τὸ μέτρο τῆς πνευματικῆς αῦτοῦ ἡλικίας, αὐθεντικὴ μαρτυρία Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστάντος Κυρίου.

Τὰ παραπάνω, οὐδόλως αποτελοῦν μία ἰδεολογικοῦ ἢ διανοητικοῦ τύπου πεποίθηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀλλὰ καθημερινὴ βιοτή, ἐμπειρία καὶ ἀδιάλειπτο στόχο. Ἡ μίμηση – καὶ ὄχι ὁ μιμητισμὸς – τῆς Θεανθρωπίνης θυσίας εἶναι τὸ πλαίσιο τῆς κατάθεσης τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ τοιαύτη μίμηση της Θεανθρώπινης θυσίας εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ ἀπάντηση στὴν ἀπάνθρωπη καὶ ψευδο-ουμανιστικὴ σύγχρονη πραγματικότητα.

Τὸ πραγματικὸ καὶ ἀναφαίρετο πρωτεῖο τοῦ Παναγιωτάτου (γιὰ τὸ ὁποῖο τόσος θόρυβος ἐκ τοῦ πονηροῦ γίνεται…) εἶναι αὐτὴ ἡ ἀδιάκοπη θυσία καὶ ἡ διακονία τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη. Αὐτὸ τὸν καθιστᾷ ὀντολογικὰ, καὶ ὄχι κοσμικὰ ἢ ἰδεολογικὰ, Οἰκουμενικό, ἀλλὰ καὶ Πρῶτον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διότι εἶναι εἰς τύπον καὶ τόπον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καὶ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ. Ἡ τοιαύτη θυσία καὶ διακονία ἀποτελοῦσε καὶ ἀποτελεῖ, στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, τὸ ἀληθινὸ φῶς τοῦ ἱστορικοῦ καὶ μαρτυρικοῦ Φαναρίου. Ἑπόμενος τοῖς ἁγίοις πατράσιν, ὁ ἄξιος αὐτὸς γόνος τῆς Ἰμβριακῆς γῆς, δὲν κομπάζει ἀγέρωχος, ἀλλὰ παραμένει καρτερικὰ δεόμενος καὶ ἐν ταπεινώσει προσευχόμενος ὑπὲρ τῆς Οἰκουμένης καὶ ὑπὲρ τῆς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὅσον διὰ τὴν ἀγαθὴ συγκυρία τῆς μνημονεύσεως τοῦ συγκεκριμένου μέρους τῆς ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου ἀπό τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο κατὰ τὴ σημαντικὴ αὐτὴ ἡμέρα, μόνον τυχαία δὲν εἶναι, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τρανὴ ἀπόδειξη μετοχῆς, συμπόρευσης καὶ κοινωνίας στὴν κοινὴ ποιμαντικὴ καὶ ἐκκλησιολογικὴ παράδοση τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Τέλος, τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐνθαρρύνει καὶ ἐνδυναμώνει ἐν Κυρίῳ ἀκόμη περισσότερο τὸν ἀγῶνα τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τοῦ νέου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου.

Οἰκον. Δρ. Κωνσταντίνου Σ. Κενανίδη
Διευθυντοῦ του Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας Ἀπόστολος Παῦλος, Βρυξέλλες

ΤA OΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

13 Ἰουνίου 2015

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

article_22366_100377

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Καραμπίνην, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, εἰς Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων τῇ περιστάσει λόγων. Ἀκολούθως ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν ἱ. Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν.

article_22366_100378

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ᾿ ἥν οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ ἱ. Κλῆρος καί οἱ πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί οἱ ὁμογενεῖς, ὑπέβαλον τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.  Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ.

article_22366_100379

Μετ᾿ Αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός,  Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος,  Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Ράσκας καί Πριζρένης κ. Θεοδόσιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κρούσεβατς κ. Δαυΐδ, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί ὁ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

article_22366_100380

Ὡσαύτως παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου  Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Naro-Fominsk κ. Ἰωάννης, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον, καί ὁ Πανιερ. Ἐπίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας.

article_22366_100386

Ἐκκλησιάσθησαν ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἔγγρας κ. Ἱερώνυμος, ἐκ Σερβίας, Μηδείας κ. Ἀπόστολος καί Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένεων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,  οἱ  Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, μετά τῶν Ἐντιμ. κυρίων Βίκτωρος Μαλιγκούδη καί Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένων, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γεν. Πρόξενος ἐν Σμύρνῃ, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος μέγα προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Naro-Fominsk κ. Ἰωάννης ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου καί ἐπέδωκε δῶρον τῆς Α. Μακαριότητος πρός τόν Παναγιώτατον, ἐνῷ κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, ψαλέντος ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ.

article_22366_100416

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἡγουμένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.

Μετά ταῦτα, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάζοντα Πατριάρχην ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Μ. Εὐεργέτης αὐτῆς, ὅστις ἐξέφρασε τόν σεβασμόν καί τά ἑόρτια θερμά συγχαρητήρια ἑαυτοῦ καί τῶν οἰκείων του.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ

10 Ἰουνίου 2015

Στις 9 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αντιπροσωπείας της Αγγλικανικής Κοινωνίας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο. Η αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελείτο από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριο, τον Σεβ. Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Διοκλείας κ. Κάλλιστο και τον Πανιερώτατο Αρχιεπίσκοπο Τελμησσού κ. Ιώβ. Η Αγγλικανική αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Αρχιεπίσκοπο Perth (Αυστραλία) κ. Roger Heft, από τον Επίσκοπο του Λάμπεθ κ. Nigel Stock, από τους «Κανονικούς» κ.κ. Alyson Barnett-Cowan, Leslie Nathaniel, John Gibaut και από τον αιδεσιμ. κ. Neil Vigers. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η προσεχής επίσκεψη της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στην Αρχιεπισκοπή του Καντέρμπουρυ, στο παλάτι του Λάμπεθ στο Λονδίνο, από 2 έως και 4 Νοεμβρίου 2015, η προετοιμασία για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η κατάσταση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Τουρκία, η κατάσταση της Αγγλικανικής Κοινωνίας, τα αποτελέσματα του επίσημου διαλόγου ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την Αγγλικανική Κοινωνία καθώς επίσης και η επικρατούσα κατάσταση στους διάφορους διμερείς θεολογικούς διαλόγους στους οποίους μετέχουν οι δύο Εκκλησίες.

rHR7bwUDagftJnmMuMwAxOwcvfuk0gXL9CDlTlJ4xDg,V9Q6XeCZnAq1vtA0tuX2Ugp1ytTm6UR0-JhhMG8dv1U

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας και ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ συνοδευόμενοι από τον Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Αλέξανδρο Φωστηρόπουλο επισκέφθηκαν την έδρα της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και είχαν συνάντηση, στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Λονδίνο, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κ. Χρυσόστομο, βοηθό επίσκοπο της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων.

IMG_1967

IMG_1966

6cuPAmoLzETOeHrK6qivBIzIvNMMNbdSItJ7WAzwGCU

Ktc5p1lVMeKO6wQTpI2cnRkFZAePPembsHSdRezZw-I,y0QsiarU8fw4cLukIw7p-k8NZAN2BJl_iiyaF_b_GHo

ΣΥΝΑΞΗ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

28 Μαΐου 2015

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η σύναξη του Ιερού Κλήρου στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στις Βρυξέλλες, ύστερα από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρα, με τη συμμετοχή όλων των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

IMG_8580

Η σύναξη ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Μητροπολίτου και στη συνέχεια με τη διάλεξη την όποια έδωσε ο ίδιος στην ελληνική, γαλλική και φλαμανδική γλώσσα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου ανέπτυξε το θέμα: «Μαρτυρία για την ιερατική διακονία στην Ορθόδοξη Διασπορά». Ο Μητροπολίτης ξεκίνησε την προσωπική του κατάθεση με την παρουσίαση της ιστορίας της οικογενείας του, εφ σον ο πατέρας του, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιγνάτιος Peckstadt, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες για την Ορθοδοξία του 20ου αιώνα στο Βέλγιο. Με την ίδρυση και τη δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Απόστολος Ανδρέας – επαφές με την Ορθοδοξίαν» καλλιεργήθηκε ένα κλίμα συμπαθείας προς την Ορθοδοξία. Αυτός ο σύλλογος αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση στη συνέχεια της ενορίας Απόστολου Ανδρέου Γάνδης υπό την ευθύνη του εν τω μεταξὺ χειροτονηθέντος π. Ιγνατίου. συνέχισε με τη διαπίστωση ότι σε ένα κόσμο στερημένο από αγάπη είναι διαρκώς επίκαιρη η διαβεβαίωση του Χριστού ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον μονογενή Του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή (βλ. Ιω 3,16). Οι ιερείς καλούνται να δίνουν τη μαρτυρία του Χριστού εντός του κόσμου. Αυτή η μαρτυρία μπορεί να είναι σιωπηλή και να εκφράζεται κυρίως μέσα από την αγάπη προς τους πάντες. Η Ορθοδοξία δεν είναι ένα γκέτο, ούτε μπορεί να έχει σχέση με τον κάθε είδους φανατισμό. Οι Ορθόδοξοι διαλέγονται με την κοινωνία και καταθέτουν σ αυτήν τη βασική τους μαρτυρία, που δεν είναι άλλη από την ωραιότητα η το κάλλος. Το κάλλος της Εκκλησίας μας είναι λειτουργικό και υπάρχει τόσο στη Θεία Λειτουργιά όσο και στη λειτουργιά μετά τη Λειτουργιά, στην υπόμνηση δηλαδή σε κάθε στιγμή της ζωής μας ότι είμαστε εικόνες του Θεού. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου τόνισε ότι είναι αναγκαία η συνεργασία κλήρου και λάου. Απαραίτητη είναι η αμοιβαία γνωριμία και η επιστροφή στην εμπιστοσύνη, που φαίνεται ότι έχει χαθεί. Καλούμαστε να προχωρούμε σε σωστές επισημάνσεις, αλλά κυρίως να καταδεικνύουμε το νόημα της ζωής μεταφέροντας το ελπιδοφόρο μήνυμα πως ο θάνατος καταποντίζεται μέσα στο πέλαγος της ζωής. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος, αναφερόμενος στο βέλγικο παράδειγμα, μίλησε για το πολυδιάστατο της διακονίας και του ρόλου του ιερέως και τόνισε την αξία που έχει να θέτουμε διαρκώς το ερώτημα πως μας βλέπουν οι άλλοι (π.χ. οι ετερόδοξοι) και αν τους βοηθάμε να δουν την ωραιότητα της Εκκλησιάς μας. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην ίδρυση της πρώτης ορθόδοξης ενορίας στην Ολλανδία (περίπου το 1800) και στην πρώτη μετάφραση της Καινής διαθήκης στα ολλανδικά, η οποία οφείλεται στο ζήλο των τότε Ελλήνων εμπόρων. Στη συνέχεια μίλησε για τις πολυπολιτισμικές ενορίες της εποχής μας, οι οποίες απαιτούν από μας όχι μόνο τη γνώση (πολλων) ξένων γλωσσων, οι οποιες βοηθουν στην ποιμαντική πράξη και στην επαφή μας με το περιβάλλον, αλλά κυρίως τεκμηριωμένο θεολογικό λόγο. Ιδιαίτερα προσεκτικοί, είπε, οφείλουμε να είμαστε στὴν κατηχητικὴ προετοιμασία των ετεροδόξων, οι οποιοι ενδιαφέρονται για την Ορθοδοξία. Ὅταν μάλιστα κάποιοι απὸ αυτοὺς ασπασθουν την ορθόδοξη πίστη καὶ επιθυμουν να ιερωθουν, οφείλουμε να ελέγχουμε τη σοβαρότητα της προθέσεώς τους ιδιαιτέρως. Ο Σεβασμιώτατος Βελγίου ἐκανε ξεχωριστὴ αναφορὰ στην διακονία των νέων. Μίλησε για τη στενή συνεργασία με τους γονείς, την προσέγγιση των νέων ανθρώπων με πολλή αγάπη, τους οποίους οφείλουμε κυρίως να ακούμε και όχι να κρίνουμε, καθώς και τη συντονισμένη προσπάθεια να φέρνουμε τους ορθόδοξους νέους σε επαφή, προωθώντας τη μεταξύ τους γνωριμία και φιλία. Σε όλες τις πτυχές της ποιμαντικης διακονίας, κατέληξε ο ομιλητής, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι κοινός στόχος μας είναι το μοναδικό λιμάνι της Βασιλείας του Θεού.

IMG_8570

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος προσπάθησε μέσα από προσωπικές του εμπειρίες να μεταδώσει το μήνυμα της ιερατικής διακονίας στην Ορθόδοξη Διασπορά. Συν τις άλλοις αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία και δημιουργική αλληλεπίδραση ιερέων και πιστών, στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του ιερέα στην Εκκλησία ως Σώμα Χριστού και στις ιδιαιτερότητες των ποιμαντικών καθηκόντων στη Διασπορά.

IMG_8558

Στο τέλος της ομιλίας του Μητροπολίτου, έγινε αναφορά στα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας από τον π. Κωνσταντίνο Νευροκοπλή.

IMG_8598

 

Εν συνεχεία δόθηκε η δυνατότητα στους ιερείς να εκφράσουν τις απορίες τους και να συζητήσουν διάφορά θέματα ποιμαντικής και διοίκησης των ενοριών. Τέλος αναφέρθηκαν τα πορίσματα της σύναξης και ο Μητροπολίτης δήλωσε ότι στο εξής θα διοργανώνεται καθ᾽έτος τριήμερη σύναξη του Ιερού Κλήρου της Μητροπόλεως.

IMG_8602

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, αναφέρθηκα από τον Μητροπολίτη πρακτικές ανακοινώσεις και συμβουλές προς τους ιερείς. Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Σταύρος Τριανταφύλλου αναφέρθηκε σε διάφορα πρακτικά θέματα, ενώ στη συνέχεια ο π. Ευάγγελος Ψάλλας και ο π. Paolo Perletti ενημέρωσαν τους ιερείς σε θέματα ποιμαντικής διακονίας. Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο π. Ciprian Popescu, γραμματέας της επιτροπής για τους νέους, τονίζοντας θέματα ποιμαντικής για τη νεολαία και ακολούθησε ο π. Αθανάσιος Τοπαρλάκης με θέματα του Ληξιαρχείου Γραφείου. Τέλος τον λόγο έλαβε ο π. Κωνσταντίνος Κενανίδης ο οποίος, ανακοίνωσε τη μελλοντική δυνατότητα επιμόρφωσης του Ιερού Κλήρου της Μητροπόλεως.

IMG_8635

IMG_8638

IMG_8651

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΝΔΗΣ

24 Μαΐου 2015

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Γάνδης σήμερα Κυριακή 24 Μαίου 2015, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία επί την μνήμη των 318 Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου.

IMG_8242

Με το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε εις Πρωτοπρεσβύτερο τον εφημέριο του Ναού π. Paolo Perleti, ο οποίος είναι καθηγητής φαρμακολογίας σε Πανεπιστήμια της Ιταλίας και της Γάνδης και κληρικός της Μητροπόλεως εδώ και ένα χρόνο. Στη συνέχεια έδωσε το οφφίκιο του Οικονόμου στον ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως και διευθυντή του Ινστιτούτου Ορθόδοξης Θεολογίας στις Βρυξέλλες “Απόστολος Παύλος” π. Κωνσταντίνο Κενανίδη. Ενώ συνεχάρη του δύο κληρικούς, ευχαρίστησε τον Πρωτοπρεσβύτερο κ. Αδαμάντιο Αυγουστίδη, καθηγητή Ποιμαντικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον Πρωτοπρεσβύτερο κ. Σπυρίδωνα Αντωνίου, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την παρουσία τους.


IMG_2031

IMG_8300

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΠΡΥΖ

23 Μαΐου 2015

Με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη των αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη φερώνυμη ενορία στη Bruges, το Σάββατο 23 Μαΐου 2015. Πλήθος κληρικών και λαϊκών συνέρευσαν για να τιμήσουν τους αγίους κατά την ιερά πανήγυρη αλλά και τον νέο ιερέα π. Ανδρέα.

DSC_0031

Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρα και κληρικών από όλη την Ιερά Μητρόπολη τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στον ιστορικό αυτόν Ιερό Ναό του 1352, ο οποίος μετρά τα είκοσι χρόνια παρουσίας του στην ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου.

Λίγο πριν τη χειροτονία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης στον λόγο του προς τον διάκονο Λεωνίδα, εκτός των άλλων, ανέφερε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του καθώς και όλοι οι κληρικοί και λαϊκοί της Ιεράς Μητροπόλεως για τον συμβουλεύουν και να τον ενδυναμώνουν στο θεάρεστο έργο του. Επίσης τον συμβούλεψε να αγωνιστεί στην κύρια εργασία του ιερέως που είναι η καθοδήγηση του ανθρώπου προς την επανόρθωση του “κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση”, πράγμα το οποίο είναι εφικτό μόνο με την Χάρη του Θεού.

DSC_0124

Κατά τη Χειροτονία ο Σεβασμιώτατος έδωσε στον πρώην διάκονο το όνομα Ανδρέας, το όνομα ενός Αποστόλου, όπως ανέφερε, τον οποίο αγαπά πολύ.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε κληρικούς και λαϊκούς για την παρουσία τους στην ενοριακή γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τον ιερατικώς Προϊστάμενο π. Bernard Peckstadt για την καλή οργάνωση της ενορίας καθώς και τους Ιεροψάλτες που έψαλαν στα Φλαμανδικά και στα Ελληνικά.

DSC_0128

Στη συνέχεια συνεχάρη ακόμα μια φορά τον νέο ιερέα π. Ανδρέα D’ Hoe και την πρεσβυτέρα του Νίνα. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε δεξίωση σε γειτονική αίθουσα. Να αναφερθεί ότι οι πιστοί είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση ορθόδοξων λειτουργικών σκευών και ενδυμάτων, η οποία έχει διαμορφωθεί σε διπλανή αίθουσα του Ιερού Ναού, ενόψει της συμπλήρωσης των είκοσι ετών λειτουργίας της ενορίας.

Τέλος να σημειωθεί ότι ο καινούργιος ιερεύς είναι Βέλγος, καθηγητής θρησκευτικών και θα διακονεί στην Ενορία Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Οστάνδης.

DSC_0185

ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

11 Μαΐου 2015

Την πρώτη Θεία Λειτουργία στη νεοσυσταθείσα Πολωνική Ενορία, η οποία υπάγεται στη Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου (Οικουμενικό Πατριαρχεό), τέλεσε την Κυριακή 10 Μαΐου 2015 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας. Πιστοί ενορίτες συνέρευσαν για να συμμετάσχουν στην υποδοχή του Μητροπολίτου και να συμπροσευχηθούν, στο προσωρινό παρεκκλήσιο που τους παραχωρείται για τις λατρευτικές τους ανάγκες.

44

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας η οποία τελέσθηκε στην πολωνική, σλαβονική και γαλλική γλώσσα, ο Μητροπολίτης Βελγίου ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Ιερατικός Προϊστάμενο π. Pawel Cecha για την αγαστή συνεργασία του, την χορωδία που κόσμησε με τοις φωνές της την Θεία Λειτουργία, καθώς και όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους και τους ανέφερε ότι θα είναι πάντα κοντά τους και δεν θα πρέπει να αισθάνονται ξεχασμένοι.

66

Επίσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου αναφέρθηκε στη συμφωνία μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα για την ίδρυση της Ενορίας των Πολωνών στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου η οποία υπάγεται στην Μητρόπολη Βελγίου και επεσήμανε ότι θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα και άλλες ενορίες.

Στο τέλος ακολούθησε δεξίωση, στην οποία έδειξαν την μεγάλη αγάπη τους και την βαθιά εκτίμησή τους προς τον Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα.

70

79

98

1

Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΣΤΗ ΟΣΤΑΝΔΗ (ΒΕΛΓΙΟ) ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΑΟ

11 Μαΐου 2015

Την εορτή των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Αποστόλων των Σλάβων, τίμησαν στην φερώνυμη Ενορία της Οστάνδης κληρικοί και λαϊκοί. Στην Θεία Λειτουργία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο νέο Ιερό Ναό που απέκτησε η Ενορία, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, πλαισιωμένος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.

DSC_0192

Στο τέλος της Θείας Ευχαριστίας και αφού εψάλει το Χριστός Ανέστη σε πολλές γλώσσες, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ομίλησε περί του βίου των Αγίων και ευχαρίστησε των Ιερατικώς Προϊστάμενο Πρωτοπρεσβύτερο Βερνάρδο Peckstadt για την οργάνωση της εορτής, τους λοιπούς κληρικούς για την παρουσία τους στη ιερά πανήγυρη, καθώς και όλους τους πιστούς οι οποίοι τίμησαν τους Αγίους με την παρουσία τους. Επίσης παρουσίασε τον μελλοντικό εφημέριο της ενορίας, Διάκονο Λεωνίδα D’hoe, ο οποίος θα χειροτονηθεί πρεσβύτερος στις 23 Μαΐου 2015 στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μπρύζ (Brugge).

DSC_04052

Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση σε γειτονική αίθουσα του Ιερού Ναού.

DSC_0255

DSC_0308

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (CROCEU)

5 Μαΐου 2015

Στο Διορθόδοξο Κέντρο της Πεντέλης στην Αθήνα μεταξύ 1ης και 3ης Μαΐου έλαβε χώρα η ετήσια συνάντηση της Επιτροπής των Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (CROCEU) κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας. Η προηγούμενη συνάντηση της Επιτροπής διοργανώθηκε απο το Πατριαρχείο της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι τον Μαΐο του 2014. Το θέμα της φετινής συνάντησης ήταν «Ο ρόλος της Εκκλησίας στην περίοδο της κρίσεως» επί του οποίου οι σύνεδροι ανέπτυξαν τις απόψεις τους.

Παρόντες στο συνέδριο ήταν: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αιμιλιανός Βογιάννου (Οικουμενικό Πατριαρχείο), ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Filaret Bulekov ο Πρωθιερέας π. Dimitry Sizonenko (Πατριαρχείο Μόσχας), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Targovi?te κ. Νήφων, ο Αιδεσιμολογιώτατος καθηγητής π. Sorin Selaru (Πατριαρχείο Ρουμανίας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, ο Ιερολογιώτατος Ιεροδιάκονος π. Νεκτάριος Ιωάννου (Εκκλησία Κύπρου) και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος (Εκκλησία της Ελλάδας). Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρικής Ευρώπης κ. Αντώνιος (Πατριαρχείο Βουλγαρίας) απολογήθηκε για την αδυναμία συμμετοχής του στο συνέδριο.

 DSC_0049

Πρωτίστως ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος (Εκκλησία της Ελλάδας) παρουσίασε το πρόγραμμα στήριξης το οποίο και η Εκκλησία της Ελλάδος ακολουθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν στην ελληνική κοινωνία κατά την διάρκεια της μακράς περιόδου κρίσης. Ανέφερε ότι η Εκκλησία της Ελλάδας κατα την διάρκεια της κρίσης δαπάνησε 122 εκατομύρια ευρώ το 2013 και 121 εκατομμύρια το 2014. Επιπλέον αναφέρθηκε και στο μείζον πρόβλημα της μετανάστευσης και της πίεσης που δέχεται η Ελλάδα στην περιοχή του Αιγαίου.

Κατόπιν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος (Εκκλησία Κύπρου) μίλησε περί του ρόλου της Εκκλησίας της Κύπρου κατά την διάρκεια της κρίσης τονίζοντας ότι: «η οικονομική βοήθεια η οποία και παρασχέθηκε απο την Εκκλησία της Κύπρου στους εμπερίστατους αδερφούς μας ανήλθε στα 10.800.000 ευρώ για το 2012 και το 2013…. Παρά το πυκνό σκοτάδι και την οδύνη της κρίσης η Εκκλησία προσπαθεί να εμπνεύσει στον δοκιμαζόμενο άνθρωπο το μήνυμα της αισιοδοξίας και της ελπίδας. Η κρίση μπορεί να γίνει μια ιδιαίτερη ευκαιρία για αυτοκριτική, μετάνοια και επανατοποθέτηση στο κέντρο της ζωής μας την αιώνια σχέση μας με τον Αναστάντα Χριστό…».

Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Targovi?te κ. Νήφων (Πατριαρχείο Ρουμανίας) μίλησε με θέμα την κρίση που διέρχεται η διαδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών με ειδικές αναφορές στην κρίση στην Ρουμανία. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «…..η διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία είναι μια απόδειξη της ενότητας αλλά και της διαφορετικότητας οι οποίες είναι βαθία ριζωμένες στον πολιτισμό, την ιστορία και την πνευματικότητα του κάθε Ευρωπαΐκού Έθνους. Η κρίση στην διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, είναι αποτέλεσμα της εκκοσμίκευσης, της παγκοσμιοποίησης, της εγωιστικής τάσης των ανθρώπων, της σχετικοποίησης των θρησκευτικών αξιών, την υπερθεμάτιση των οικονομικών αξιών, ενω παράλληλα ο πολιτισμικός και θρησκευτικός πλουραλισμός μας θέτει καινούργιες προκλήσεις παντου στην Ευρώπη. Μεσα σε αυτό το πλαίσιο ο Ρουμανικός λαός έρχεται αντιμέτωπος με ιδιαίτερες προκλήσεις επέναντι στην διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία….».

Ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Μόσχας Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Filaret Bulekov μίλησε για τις διώξεις των Χριστιανών στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Τόνισε ότι: «… οι χριστιανοί καθιστούνται όμηροι ενός πολιτικού παιχνιδίου γεωστρατηγικής ανακατανομής στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Συγκεκριμένες χώρες έχουν επενδύσει χρήματα στην αποσταθεροποίηση των ωσσίας μετέφερε 1.3 εκατομμύρια δολλάρια στο Πατριαρχείο Αντιοχείας….». χωρών αυτής της περιοχής. Τον Αύγουστο του 2013 το Πατριαρχείο της Ρ Επιπλέον ο ομιλητής ανάφερε της προσπάθειες τις οποίες κάνει η Εκκλησία της Ρωσσίας πρός την ενημέρωση των θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών αλλά και του κοινής γνώμης σχετικά με την τρέχουσα κατάστση.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας (Οικουμενικό Πατριαρχείο) μίλησε για την πνευματική και ηθική κρίση. «…Πολύ περισσότερο απο ποτέ ο κόσμος χρειάζεται να δώσει νόημα στην ζωή του. Κανείς μπορεί εύκολα να προσέξει ότι η εκκοσμίκευση, η παγκοσμιοποίηση και η πνευματική ανεπεπάρκεια συνιστούν μια σείρα σοβαρών προβλημάτων τα οποία και οδήγησαν στην κρίση και την οποία και βιώνει σήμερα ο κόσμος…. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θα μπορούσε να προτύνει νέα προοπτική στον τρόπο διαχείρισης της ανθρώπινης ζωής αλλα και του υλικού κόσμου ώστε να συμπεριλαμβάνουν πολύ περισσότερες θεμελιώδεις αξίες…. Η αναζήτηση της ευτυχίας απαιτεί την συμμετοχη στην πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος και συμμετέχει ενεργά στην πνευματική ζωή δεν είναι κάποιος που θα μπορούσε να έχει καταπληκτικές ιδέες αλλά μάλλον αυτός που συμμετάχει στην χάρη του Παναγίου Πνεύματος και στην Θεία ζωή. Το τι προσφέρεται στην Ορθόδοξη Λειτουργία είναι μια ζωή που παρουσιάζει τον ευατό της ως μαρτυρία αλλά και ελπίδα. Καλούμαστε να τελούμε την Θεία Ευχαριστία, στην οποία και προσφέρουμε τον κόσμο στον Θεό….».

 IMG_8147

Τα μέλη ανέλυσαν τις δραστηριότητες των Αντιπροσωπειών τους κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών και συζήτησαν πολλαπλες μεθόδους με κύριο σκοπό την αρτιότερη συνεργασία μεταξύ τους σε πνεύμα ενότητας και με απότερο σκόπο να κάνουν εμφανέστερη την παρουσία τους στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Παράλληλα συζήτησαν επι μακρόν τις μελλοντικές δραστηριότητές της Επιτροπής εκφράζοντας την επιθυμία να διοργανώσουν συνέδρια σε ποικίλα θέματα (π.χ. την σημαντικότητα της διδασκαλίας των Θρησκευτικών).

 DSC_0059

Η ομάδα είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Αποστολικής Δικακονίας στο Αιγάλεω και να επισκεφθεί το γυναικείο μοναστήρι της Νταού Πεντέλης.

Η όλη συνάντηση κορυφώθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2015 με την τέλεση της Θείας Λειτουργιας στην ενορία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ηλιούπολη.

Η επόμενη ετήσια συνάντηση της Επιτροπής θα λάβει χώρα στην Κύπρο το 2016 κατόπιν ευγενούς πρόσκλησης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β?.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ

3 Μαΐου 2015

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή μεγάλου αριθμού νέων πραγματοποιήθηκε  η σύναξη της νεολαίας και κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, Εξαρχίας Κάτω Χορών και Λουξεμβούργου  την 1η Μαΐου  2015 στο Συνεδριακό Κέντρο “La foresta”, σε περιοχή της Λουβαίνης.

IMG_8040

Περίπου 120 νέοι από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν επίκαιρα και διαχρονικά θέματα της Ορθοδοξίας. Το κεντρικό θέμα της φετινής  ημερίδας ήταν “Αύτη η ημέρα Κυρίου”.

Το πρόγραμμα το οποίο ακολουθήθηκε ήταν πλούσιο και εποικοδομητικό με διάφορα παιχνίδια μέσα στο δάσος της περιοχής  καθώς  και η ανάπτυξη του θέματος μέσα σε διαδραστικά εργαστήρια , να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν γνώμες και απόψεις σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

IMG_8038

Η συνάντηση ξεκίνησε με Θεία Λειτουργία σε διάφορες γλώσσες με ομιλητή τον π. Dominique Verbeke ο οποίος έκανε μια εισαγωγή στο θέμα της Ημερίδας και στη σημασία των κανόνων μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου ο οποίος καλωσόρισε τους νέους και τους ιερείς, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και συνέχισε με μια μικρή ανάπτυξη του κυρίως θέματος.

Στη συνέχεια οι νέοι ασχολήθηκαν με διάφορες δραστηριότητες μέσα στο δάσος ενώ οι ιερείς ξεκίνησαν το πρώτο μέρος της συνεδρίας τους με κύριο ομιλία τον π. Κωνσταντίνο Νευροκοπλή ο οποίος μίλησε περί των κανόνων της Εκκλησίας και τον τρόπο προσέγγισης των νέων.

IMG_8031

Στη συνέχεια ακολούθησε διάλλειμα και έπειτα συνέχισε η συνεδρία των κληρικών με τον π. Κωνσταντίνο Κενανίδη αναφερόμενος στους λόγους τους οποίους οδηγούν τους νέους στην απομάκρυνση από την Εκκλησία και σε διάφορές προτάσεις για αντιμετώπισης τους.  Οι ομάδες των νέων συνέχισαν και αυτές στα διαδραστικά εργαστήρια τα οποία ήταν χωρισμένα με βάση την γλώσσα ομιλίας των συμμετεχόντων, στα οποία ανατήχθηκε το κυρίως θέμα καθώς και το ζήτημα των κανόνων της Εκκλησίας.

IMG_8012

Ακολούθως συζητήθηκαν τα συμπεράσματα και οι απόψεις από όλους τους παρευρισκόμενους, για την ημερίδα των νέων και δόθηκε η υπόσχεση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα για την επόμενη συνάντηση 16-18 Οκτωβρίου 2015.

IMG_8043

IMG_8051

IMG_8050

IMG_8023

IMG_8068


Παρακολουθῆστε

Νὰ ἔρχεται κάθε νέο ἄρθρο στὰ εἰσερχόμενά σας.

Ὑπάρχουν ἤδη 64 συνδρομητές. Ἐγγραφῆτε καὶ σεῖς.